SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 6/11/2019      Sayısı : 1754

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 7/11/2019   Sayısı : 30941

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seyir, hidrografi ve oşinografi hizmetlerine yönelik olarak Bakanlığın, Komutanlığın, Kurumun, ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların görev ve sorumlukları ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 398 inci maddesi gereği teşkil edilecek Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulunun görevlerini, çalışma usul ve esaslarını, hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının yönetimi, arşivlenmesi, yayımlanması, paylaşılması ve bunlara gizlilik derecesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile seyir, hidrografi ve oşinografi hizmetlerine yönelik çalışmalar yapan ilgili bakanlıklar, üniversiteler, resmi ve özel kurum ve kuruluşları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395 inci ve 401 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

b) Deniz jeofiziği: Arzın denizlerdeki mağnetik, gravimetrik ve sismik özellikleri ile arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askeri, akademik ve ekonomik kıymetlendirilmesini yapan bilim dalını,

c) Hidrografi: Denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen, inceleyen ve bunları denizcilerin kullanımına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

ç) İlgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar: Seyir, hidrografi ve oşinografi hizmetleri ve deniz araştırma alanlarında faaliyet gösteren ilgili bakanlıkları, üniversiteleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerini ve organizasyonlarını,

d) KİYK: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu İcra ve Yönlendirme Komitesini,

e) Komutanlık: Deniz Kuvvetleri Komutanlığını,

f) Kurul: Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulunu,

g) Kurum: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir, hidrografi ve oşinografi işlerini yürütecek Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı teşkilatını,

ğ) Notik yayınlar: Fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, almanak, harita katalogları, gemi ve seyir ile ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan yayınları,

h) Oşinografi: Denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolojik, jeofiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

ı) Seyir yardımcıları: Deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,

i) Yetkili temsilci: İlgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların Kurul toplantılarına iştirak eden ve oy kullanmaya yetkili olan temsilcilerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu

Kurulun oluşumu ve toplanması

MADDE 5- (1) Kurul aşağıda belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların en üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin belirleyeceği yetkili temsilcilerinden oluşur:

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

b) Dışişleri Bakanlığı.

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

ç) İçişleri Bakanlığı.

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı.

e) Milli Savunma Bakanlığı.

f) Sağlık Bakanlığı.

g) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

ğ) Tarım ve Orman Bakanlığı.

h) Ticaret Bakanlığı.

ı) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı.

i) Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

j) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı.

k) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK).

l) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.

m) Akdeniz Üniversitesi.

n) Boğaziçi Üniversitesi.

o) Dokuz Eylül Üniversitesi.

ö) Ege Üniversitesi.

p) İstanbul Üniversitesi.

r) İstanbul Teknik Üniversitesi.

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi.

ş) Milli Savunma Üniversitesi.

t) Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

u) Piri Reis Üniversitesi.

ü) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

v) Harita Genel Müdürlüğü.

y) Sahil Güvenlik Komutanlığı.

z) Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı.

aa) Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü.

bb) İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.

cc) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü.

çç) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

dd) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü.

ee) Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü.

ff) Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

gg) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.

ğğ) Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM).

hh) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi.

ıı) TPIC Genel Müdürlüğü (Turkish Petroleum International Company).

(2) Kurul, Komutanlığın yapacağı davet ve görevlendireceği subayın başkanlığında yılda bir defa toplanır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen ve yetkili temsilcisi Kurul toplantısına katılan bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların Kurul toplantısında bir oy hakkı vardır.

(4) Birinci fıkrada belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar dışında, Kurul toplantılarına katılmaları Kurul, Komutanlık veya Kurum tarafından uygun görülenler ve davet edilenler oy hakkı olmaksızın Kurul toplantılarına katılabilir.

(5) Birinci fıkrada belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, Kurul toplantısına katılacak yetkili temsilcisine ait bilgileri toplantı öncesinde Kurul Genel Sekreterliğine bildirmekle ve yetkili temsilcisinin Kurul toplantısına iştirakini sağlamakla yükümlüdür.

 

Kurulun organları

MADDE 6- (1) Kurulda aşağıda belirtilen organlar faaliyet gösterir:

a) Kurul Genel Sekreterliği.

b) Kurul Başkanlık Divanı.

c) KİYK.

 

Kurul Genel Sekreterliği

MADDE 7- (1) Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi için Kurum bünyesinde Kurul Genel Sekreterliği teşkil ettirilir.

(2) Kurulun sekretarya işleri, Komutanlık tarafından atanacak Kurul Genel Sekreterince yürütülür.

(3) Kurul Genel Sekreterliği, Kurul faaliyetleri kapsamında ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile doğrudan yazışma yetkisine sahiptir.

 

Kurul Başkanlık Divanı

MADDE 8- (1) Kurul, her toplantısı başında oluşturulacak Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

(2) Kurul Başkanlık Divanında; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Kurul Genel Sekreteri, KİYK Sekreteri ve yazman yer alır.

(3) Kurum Başkanı aynı zamanda Kurul Başkanıdır, ancak Komutanlık tarafından daha kıdemli bir subay Kurul toplantısına iştirak ettirilir ise bu subay iştirak ettiği toplantıda Divan Başkanı olur. Bu şekilde görevlendirilen bir subay olması durumunda Kurum Başkanı, Kurul Başkanlık Divanında Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapar.

(4) Üçüncü fıkradaki hüküm saklı kalmak kaydı ile Kurul Başkan Yardımcısı ve yazman her toplantı başlangıcında Kurul tarafından seçilir ve Kurul Başkanlık Divanında yer alır.

(5) Kurul Başkanlık Divanı, Kurul toplantılarının mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

 

KİYK

MADDE 9- (1) Kurul, Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Strateji Belgesi ile Ulusal Deniz Araştırma Programının hazırlanması, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak kararlar hakkında teknik çalışmaların yapılması, alınan diğer kararların yıl içerisinde icrasının takibine yönelik gerekli işlerin yürütülmesi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kendi bünyesinden KİYK belirler.

(2) Kurul Genel Sekreteri KİYK’in doğal üyesidir ve KİYK üye sayısı, Kurul Genel Sekreteri ile birlikte en fazla on bir olabilir. KİYK’in geriye kalan on üyesi Kurul tarafından yapılacak oylama ile en fazla iki seneliğine seçilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

(3) KİYK’in iş ve işlemleri ile sekretarya hizmetleri, Kurulca seçilecek KİYK Sekreteri tarafından yürütülür.

(4) KİYK’in görevleri, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenir. KİYK, çalışmalarında Kurula karşı sorumludur.

 

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 10- (1) Kurul, yıllık olağan toplantılarını yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkinden önce her yıl Mayıs veya Haziran ayı içerisinde Komutanlığın yapacağı veya Kuruma yaptıracağı davet ile davette belirtilen yer ve tarihte toplanır.

(2) Kurul, bir sonraki yılın toplantı tarihini Kurul kararı olarak belirler. Belirlenen tarihten en az bir ay önce davet yazıları; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında davet edilmesi uygun görülen diğer bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(3) Kurula yetkili temsilcisini gönderen ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan biri veya birkaçı, Kurulun toplanmasını gerektirecek bir durum oluştuğunu ve bunun gerekçeleri ile gündem konularını belirterek, Kurul Genel Sekreterliğine Kurulun toplanması önerisinde bulunabilir. Bu önerinin Kurum veya Komutanlık tarafından uygun görülmesi halinde ya da Kurulun toplanması ihtiyacının Kurum veya Komutanlık tarafından tespiti halinde Kurul olağanüstü toplanabilir.

(4) Kurul toplantıları, Kurul tarafından başka bir toplantı yeri kararlaştırılmamışsa Kurum tarafından belirlenecek ve davet yazısında gösterilecek yerde icra edilir.

(5) Davet yazısında; Kurul toplantısında gündeme alınacak konular belirtilir, gündeme alınacak konulara ilişkin teklifler ile gündeme alınması talep edilen konuların ve Kurul toplantısına katılacak yetkili temsilci bilgilerinin Kurul toplantı tarihinden en az yedi gün öncesinden Kurul Genel Sekreterliğine bildirilmesi istenir.

(6) Kurulun toplanması için toplantı yeter sayısı aranmaz, toplantıya iştirak eden yetkili temsilciler ve varsa diğer katılımcılar ile Kurul toplantısı yapılır.

(7) Kurul tarafından belirli konularda çalışmak veya Kurulu bilgilendirmek üzere çalışma grupları kurulabilir. Özel uzmanlık gerektiren konularda analiz ve inceleme yapılması için Kurulca karar alınması durumunda Kurul Genel Sekterliği bünyesinde gerekli iş ve işlemler yapılır.

(8) Kurulun ve Kurul Genel Sekterliğinin çalışma, toplantı, yayın ve diğer giderleri Bakanlıkça Komutanlık bütçesine tahsis edilecek ve her yıl miktarı yeniden saptanacak ödeneklerden karşılanır. Ancak toplantılara iştirak edecek yetkili temsilcilerin yolluk ve gündelikleri mensup oldukları kurumlarca ödenir.

 

Kurul kararları

MADDE 11- (1) Kurulda kararlar, toplantıya iştirak eden yetkili temsilcilerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oy verdiği yönde karar alınmış sayılır. Oylama, Kurulca aksi kararlaştırılmadıkça açık oylama suretiyle yapılır.

 (2) Kurul Başkanlık Divanı üyeleri de oylamaya katılır. Ancak Kurul Başkanlık Divanı üyelerinden yazman, yetkili temsilcisi değil ise oy hakkı yoktur. Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Kurul Genel Sekteri ve KİYK Sekteri, yetkili temsilcisi oldukları 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar adına oy kullanabilir.

(3) Yapılan davete rağmen Kurul toplantısına yetkili temsilci göndermeyen 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların oy hakkı düşer.

(4) Kurul tarafından alınan kararlar Komutanlıkça, Cumhurbaşkanlığına sunulmak üzere Bakanlığa gönderilir. Kurul kararları Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir.

(5) Kurul tarafından alınan ve Cumhurbaşkanı onayı ile kesinleşen kararlar, toplantıya yetkili temsilci göndermeyenler de dahil olmak üzere 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile seyir, hidrografi ve oşinografi hizmet, görev ve işleri ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile şahıslar için bağlayıcıdır.

(6) Kurul kararları; belirtilen tarihlere kadar ilgili tüm bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile seyir, hidrografi ve oşinografi hizmet, görev ve işleri ile ilgili tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Komutanlığın görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Komutanlık;

a) Kurumun, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ihtiyaçlarını karşılamakla,

b) Bu Yönetmelikte belirtilen bütçe işlerinin yürütülmesini ve Kurumdan programa dahil iş isteğinde bulunan genel bütçeli kurumlarla gerekli iş birliğini sağlayarak yapılacak işe ait ödenek aktarmalarının zamanında yapılmasını sağlamakla,

c) Kurul bütçesinin Kuruma aktarılmasını sağlamakla,

ç) Kurumun kadro ve personel işlerini düzenlemekle,

d) Kurumun gereksinimi olan taşınmaz mallar ile deniz araçları, cihaz, alet ve diğer malzemeyi temin etmekle,

e) Kurumun yıllık genel iş planını düzenlemek ve onaylanması için gerekli iş ve işlemleri yapmakla,

görevli ve sorumludur.

 

Kurulun görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Kurul;

a) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 394 üncü maddesinde belirtilen seyir, hidrografi ve oşinografi işleri ile resmi ve özel kurumların bunlara yönelik istemlerini tespit etmekle,

b) Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Strateji Belgesini, 5 senelik uygulama eylem planı ile birlikte hazırlamak ve uygulanması için Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunmakla,

c) Hidrografi, oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği alanlarında icra edilecek bilimsel araştırma projeleri için ulusal deniz araştırma önceliklerini belirlemek ve bu çerçevede Ulusal Deniz Araştırma Programını hazırlamak ve uygulanmak üzere Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunmakla,

ç) Ülkemizin deniz yetki ve ilgili alanlarında toplanan hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının (seyir maksatlı hazırlanan hariç) gizlilik derecelerinin belirlenmesine yönelik kuralları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlemek ve Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunmakla,

d) Kurul faaliyetlerine yönelik detaylı bütçe planlamasını Kurul kararı olarak Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere hazırlamakla,

e) Ulusal imkanlar ile icra edilen bilimsel hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi araştırmalarını koordine etmek, mükerrer çalışmaların engellenmesi için gerekli tavsiyede bulunmakla,

f) Seyir, hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında ulusal alt yapı imkan ve kabiliyetlerin envanter bilgilerini derlemek ve güncel tutulması için gerekli düzenlemeler ile modernizasyona yönelik yönlendirmeler yapmakla,

g) Ulusal araştırma gemilerinin, maliyeti etkin bir şekilde işletilmesine yönelik modeller geliştirmek, uygulanmasında ve işletilmesinde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çözümler üretmekle,

ğ) Bilimsel hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında uluslararası proje çağrılarına, ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak teklif verilmesi ve bu yönde ülkemizin daha fazla proje alabilmesi için iş birliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmakla,

h) Denizlerde ve gemi seyrine elverişli sularda seyir emniyeti hizmetlerine yönelik icra edilen faaliyetlerde koordinasyonu sağlamakla,

ı) KİYK görevleri, çalışma usul ve esasları ile KİYK Sekreterinin görevlerini belirlemek ve karar olarak yayımlamak, her sene olağan toplantıda bunları gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yapmakla,

görevli ve sorumludur.

 

Kurumun görev ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Kurum;

a) Askeri görev ve hizmetleri, yürürlükteki mevzuat ve Komutanlıktan verilecek emirler gereğince yerine getirmekle,

b) Askeri, bilimsel ve ekonomik amaçlarla hidrografi, oşinografi ve deniz jeofiziği ve jeolojisi mesaha, araştırma ve işlerini yapmakla,

c) Ulusal hidrografi, oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği veri ve bilgi merkezi ve arşivi görevini yürütmekle,

ç) Ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında yapılacak her türlü hidrografi, oşinografi ve deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmalarının belli bir plan ve program dahilinde yürütülmesini koordine etmekle,

d) Ülkemizin deniz yetki alanlarında, yabancılar veya ülkemiz araştırma kurumları tarafından yabancılar ile ortaklaşa veya yabancılar adına yapılacak araştırma faaliyetleri kapsamında Kuruma gelen başvuruları seyir, hidrografi ve oşinografi işleri kapsamında değerlendirip görüş vermekle,

e) Hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında ölçüm talimatlarını uluslararası standartlara uygun olarak hazırlamak ve yayımlamakla,

f) Hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi ölçümleri için akreditasyon talep eden kurumların, Kuruma yapacakları akreditasyon başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak, akreditasyon şartlarını belirlemek ve yayımlamakla,

g) Yıllık Deniz Araştırma Sefer Planı içeriğini belirlemek ve yayımlamak, her yıl Aralık ayı içerisinde bir sonraki yılın planını hazırlamak üzere ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin iştirak edeceği toplantı düzenlemekle,

ğ) İlgili kurumlarla koordine ederek ulusal deniz araştırma gemilerinin Yıllık Deniz Araştırma Sefer Planı’nı hazırlamak ve Şubat ayı sonuna kadar yayımlamak, UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu’na iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına göndermekle,

h) Ulusal araştırma gemileri tarafından icra edilen araştırma faaliyetleri sonrasında Kuruma gönderilecek Sefer Sonuç Raporu içeriğini belirlemek ve yayımlamakla,

ı) Denizlerde ve gemi seyrine elverişli sularda yapılacak hidrografi ve oşinografisinde değişiklik meydana getirebilecek her türlü inşaat ve düzenleme faaliyeti için hazırlanması gereken hidrografik ve oşinografik etüt raporu standartlarını belirlemek ve yayımlamakla,

i) Kuruma gönderilen hidrografik ve oşinografik etüt raporlarını inceleyerek uygunluk durumlarını en geç 60 gün içerisinde ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmekle,

j) Denizde ve gemi seyrine elverişli sularda yapılacak ve hidrografi ve oşinografisinde değişiklik meydana getirebilecek her türlü inşaat ve düzenleme faaliyetine yönelik gönderilen plan, proje ve raporları inceleyerek görüş vermek, projenin tamamlanmasını müteakip gönderilen ve değişiklileri içeren nihai plan ve raporları deniz haritalarına işlemek üzere değerlendirmekle,

k) Sahil hatlarında, derinliklerde ve oşinografisinde meydana gelen her türlü değişikliklere ilişkin bilgi ve bulguları değerlendirerek denizde can ve mal emniyeti yönünden seyir duyuruları yayımlatmak, haftalık denizcilere ilanlar ve harita düzeltmelerini yapmakla,

l) Seyir emniyeti kolaylığının sağlanması bakımından ilgililerce yapılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve planlarla, deniz trafiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalaa vermekle,

m) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyeti sağlamak üzere Kuruma gelen bilgileri ilgili mevzuata uygun olarak incelemek, tetkik etmek ve düzeltilmesini müteakip yayımlamakla,

n) Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek, yurt dışından ithal edilecek veya yayımlanacak basılı veya sayısal her türlü deniz haritasını sınırlandırmalar ve isimlendirmeler çerçevesinde ülke hak ve menfaatleri doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak kontrol etmek ve değerlendirmekle,

o) Seyir, hidrografi ve oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi işlerine ait sonuçlardan istifade sağlanmak üzere,

1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlarına,

2) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmi kurumlara,

3) İlgili üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlara,

4) Bakanlık onayı alınarak milletlerarası veya yabancı devlet kurumlarına,

verilecek özel harita, plan, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırlamak, derlemek ve mevzuata uygun olarak yayımlamakla,

ö) Kuruma bildirilen, denizcilerin can ve mal emniyeti ile seyir emniyeti açısından tehlike teşkil eden/edebilecek hususları mevzuata uygun olarak ilgililere duyurmakla,

p) Kurul işlerini yürütmek, Kurulun işleyişine yönelik Kurul kararı olarak belirlenen bir sonraki yıl için planlanan bütçeyi Cumhurbaşkanına sunulmak üzere Komutanlığa göndermekle,

r) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında milletlerarası kurumlarla yapılan anlaşmaların Türkiye için uygulama hükümlerini Cumhurbaşkanı Kararı ile yerine getirmekle,

s) Seyir, hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında faaliyet gösteren UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) ile görev alanına giren konularda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve NATO çalışmalarında Türkiye’yi temsil etmekle,

ş) Hidrografi, oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği ölçümlerine yönelik sertifika eğitimleri vermekle,

görevli ve sorumludur.

 

İlgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) İlgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar;

a) Ülkemizin deniz yetki alanlarında, yabancılar ile ortaklaşa veya yabancılar adına icra edilecek hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi ölçüm ve araştırma faaliyetleri öncesinde Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlık görüşlerini almak ve uygulamak, söz konusu araştırma faaliyetlerinde toplanacak veriler ve bunlardan üretilen bilgileri yurt içinde analiz etmek ve değerlendirmek, yurt dışına çıkarılması ihtiyacı olması durumunda gerekli izin ve onayları almak, araştırma faaliyeti sonrasında detaylı sonuç raporu ile toplanan veri ve bilgileri Kuruma göndermekle,

b) Yabancı araştırma gemilerinin ülkemizin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti başvurularını koordine edenlerin, ilgili bakanlık, üniversite, kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak talepleri değerlendirmek, izin verilen çalışmalarda gözlemci bulundurmak, araştırma faaliyetlerinin bitmesini müteakip;

1) Bir ay içerisinde gözlemci raporunu, baş araştırmacı tarafından hazırlanacak araştırma özet raporunu toplanan veriler ile birlikte,

2) Bir yıl içerisinde detaylı sonuç raporunun ham ve işlenmiş veriler ve bunlardan üretilen ürünler ile birlikte,

Kuruma gönderilmesini sağlamakla,

c) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak seyir yardımcılarının, mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için Kurumun mütalaasına başvurmakla,

ç) Ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında toplanan her türlü hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi verisini ham ve işlenmiş olarak ve bunlardan üretilen tüm ürün ve bilgileri Kuruma göndermekle,

d) Kuruma arşivlenmek üzere gönderilen veri, ürün ve bilgilerin paylaşılma kategorilerini bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak belirlemekle,

e) Denizlerin ve gemi seyrine elverişli suların hidrografisini ve oşinografisini değiştirecek her türlü inşaat ve düzenleme faaliyetleri öncesinde ilgili mevzuata göre hazırlanacak hidrografik ve oşinografik etüt raporlarını Kurumun onayına sunmak ve yapılacak faaliyete yönelik plan, proje ve raporları görüş almak üzere fiili başlama tarihinden en az 60 gün öncesinde Kuruma göndermek, projenin tamamlanmasını müteakip değişiklileri içeren nihai plan ve raporları deniz haritalarına işlenmek üzere Kuruma iletmekle,

f) Denizde ve gemi seyrine elverişli sularda hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi ölçümü icra edecekler, Kuruma akreditasyon için başvurmakla,

g) Araştırma gemisi işletenler;

1) İcra ettikleri araştırma faaliyeti öncesinde gerekli seyir duyurularının yapılabilmesi maksadıyla detaylı bilgilerini, araştırma faaliyetine başlama tarihinden en az 15 gün öncesine kadar,

2) Yıllık Deniz Araştırma Sefer Planının Hazırlanması maksadıyla, bir sonraki yıla ait sefer planlarını, Kurumun belirleyeceği bilgileri içerecek şekilde her yıl Kasım ayı sonuna kadar,

3) Yıl içerisinde icra ettikleri her araştırma faaliyetinin sona ermesini müteakip Sefer Sonuç Raporunu hazırlayarak en geç 60 gün içerisinde,

4) Her araştırma faaliyetinde toplanan verilerin, ham ve işlenmiş hallerini detaylı sonuç raporu ile birlikte arşivlenmek üzere en geç bir yıl içerisinde,

Kuruma göndermekle,

h) Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek, yurt dışından ithal edilecek basılı veya sayısal her türlü deniz haritasını yayımlamadan önce, sınırlandırmalar ve isimlendirmeler çerçevesinde ülke hak ve menfaatleri doğrultusunda kontrol edilmek üzere Kuruma göndermekle,

ı) Ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında, destekledikleri veya icra edecekleri ulusal veya uluslararası hidrografi, oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği projelerinde toplanacak verilerin ve üretilecek ürünlerin arşivlenmek üzere Kuruma gönderilmesi için gerekli taahhütleri proje sözleşmelerine eklemekle,

i) Kurul tarafından belirlenen ulusal deniz araştırma önceliklerine yönelik ve Türkiye Deniz Araştırma Strateji Belgesine uygun olan hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarındaki projeleri desteklemek ve icra etmekle,

j) Yapılacak davet neticesinde, Kurul toplantılarına katılmak üzere yetkili temsilci belirlemek ve bu yetkili temsilcinin Kurul toplantısına iştirakini sağlamakla,

görevli ve sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gizlilik Dereceleri, Bilgilerin Yayın, Dağıtım ve Muhafazası

Gizlilik dereceleri ve gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin yayın, dağıtım ve muhafazası

MADDE 16- (1) Hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi veri, bilgi, ürünleri ile deniz haritalarının “GİZLİLİK” durumları aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılır:

a) Tasnif dışı: Hiçbir gizlilik derecesi taşımayan düşük çözünürlükteki veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarıdır. Tasnif dışı veriler/ürünler hiçbir gizliliği olmayan evrak ve doküman gibi muhafaza edilir. Paylaşılmaları ve yurt dışına çıkarılmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

b) Gizlilik dereceli: Bulundurdukları bilgi itibari ile tasnif dışı kapsamına girmeyen, güvenlik ve ekonomik yönlerden stratejik önemi haiz alanlara ait yüksek çözünürlükte/büyük ölçekte olan veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarıdır. Gizlilik dereceli veri, bilgi, ürün ve deniz haritaları kilitli dolaplarda, sayısal ortamda ise şifreli klasörlerde/veri tabanında muhafaza edilir. Gizlilik dereceli veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının talep eden makamlarla paylaşılması ve yurt dışına çıkarılması ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakanlık onayı ile yapılır.

 

Hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarındaki veri, bilgi ve ürünler ile deniz haritalarının yönetimi, tedariki ve paylaşımı

MADDE 17- (1) Veri, bilgi ve ürünler ile deniz haritalarının yönetimi ve arşivlenmesi Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Kurum; ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca gönderilecek veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarını uluslararası standartlara uygun olarak sayısal ve kağıt ortamda veri tabanlarında ve arşivde muhafaza eder.

(3) Veri, bilgi, ürün ve deniz haritaları, gönderen ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların belirleyeceği paylaşım kuralları uygulanarak arşivlenir ve talep edildiğinde bu kurallara uygun olarak dağıtım işlemi yapılır.

(4) Veri, bilgi, ürün ve deniz haritasını arşivlenmek üzere Kuruma gönderen ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, aşağıda belirtilen paylaşılma kategorilerinden birini veya birkaçını seçer:

a) Veri kaynağının izni ile.

b) Süre kısıtlaması olmadan.

c) Veri toplanma tarihinden itibaren 3 yıl sonra.

ç) Ulusal araştırma kurumları ile araştırma maksatlı.

d) Ulusal kamu kurumları ile araştırma maksatlı.

(5) Kurum, belirtilen paylaşım kurallarına uygun olarak anılan veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarını, talep eden ulusal kurumlara bilgilendirme yaparak uygunluk durumuna göre talebe cevap verir.

(6) Kuruma gönderilen tüm veri, bilgi, ürün ve deniz haritaları, gerekli görülmesi halinde ülke güvenliği ihtiyaçları için kullanılabilir.

(7) Ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında, ulusal proje ortağı olmadan araştırma icra eden yabancıların topladıkları ve Kuruma gönderdikleri her türlü, veri, bilgi, ürün ve deniz haritası, talep eden bakanlık, üniversite, diğer kurum ve kuruluşlar ile bilimsel araştırma ve inceleme yapmak için bedelsiz paylaşılabilir.

(8) Yabancıların, veri, bilgi, ürün ve deniz haritası talep etmesi durumunda, talep Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yapılır. Kurum, Dışişleri Bakanlığının ileteceği talebi değerlendirir, veri, bilgi ve ürün kaynağının görüşlerini alır, ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında olanlar için Kurul tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde verilecek gizlilik derecesine göre işlem yapar.

(9) Kurum tarafından üretilerek satışa sunulan tasnif dışı niteliğindeki seyir maksatlı deniz haritalarının ve hidrografik, oşinografik ürünlerin satışları, Kurumun belirleyeceği bayiler aracılığı ile yerli ve yabancılara doğrudan yapılır.

(10) Kurumun imkanları ile toplanan ve üretilen ve bayiler aracılığı ile satışa sunulmayan, veri bilgi, ürün ve deniz haritasının yabancılara tedariki Bakanlık tarafından değerlendirilir, gizlilik derecesine göre işlem yapılır.

(11) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yer aldığı yabancı ülkeler ile yapılan ortak tatbikat, harekat ve eğitimlerde ihtiyaç duyulan veri, bilgi, ürün ve deniz haritaları Komutanlık tarafından uygun görülmesi ve Bakanlığın onayı ile Kurum tarafından sağlanabilir.

(12) Ülkemizin deniz yetki ve ilgi alanlarında toplanan her türlü veri, bilgi, ürün ve deniz haritasına (seyir maksatlı hazırlananlar hariç) gizlilik derecesi verilmesine ilişkin kurallar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kurul tarafından belirlenir ve Kurul kararı olarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur, onaydan sonra uygulanır.

(13) Kurum tarafından toplanan ve üretilen veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının tedariki Bakanlık tarafından onaylanan ücretlendirme üzerinden yapılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(14) İlgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, bedeli karşılığı verilerin toplanmasını Kurumdan talep edebilir; gerektiğinde kurumlar arasında müşterek protokoller ile ortak veri toplanabilir, donanımsal ve personel desteği ile üretim yapılabilir.

(15) Kurum, kendi imkanları ile topladığı verilerden ürettiği ürünlerden tasnif dışı olanları, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere bedelsiz olarak talep eden ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile mevzuata uygun olarak paylaşabilir, gizlilik dereceli olabilecek verilerin analiz edilmesi için Komutanlığın onayı alınarak Kurum bünyesinde araştırmacıların inceleme yapmalarına izin verilebilir, bu durumda verilerden üretilen ancak tasnif dışı nitelikteki görsel ürünler bilimsel amaçlı kullanılmak üzere talep eden makam ile paylaşılabilir.

(16) Kurum ile ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller veya ortak projeler kapsamında veri, ürün ve bilgi paylaşımı ücretsiz olarak yapılabilir. Ancak bu durumda taraflar, anılan verileri ve üretilen ürünleri belirtilen amaçlar dışında kullanamaz ve üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.

(17) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, Kurum ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında veri, bilgi, ürün ve deniz haritası bedelsiz olarak paylaşılır.

(18) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Bakanlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından talep edilen tüm veri, bilgi, ürün ve deniz haritası ihtiyaçları Kurum tarafından bedelsiz olarak karşılanır.

(19) Kurumun kendi imkanları ile topladığı veriler ve ürettiği ürünler üzerindeki tüm telif hakları Kuruma aittir.

 

Veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının satış bedelleri

MADDE 18- (1) Veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının birim fiyatı Bakanlık onayı ile Kurum tarafından belirlenir ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönerge

MADDE 19- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulan, amaç ve kapsama uygun diğer konular, Komutanlığın onayı ile yürürlüğe konulacak yönergelerle düzenlenir.

 

Bütçe işleri

MADDE 20- (1) Cumhurbaşkanınca onaylanan yıllık iş programlarının gerçekleşmesi için iş talebinde bulunan bakanlıklar ve resmi kurumların talepleri ile ilgili masrafları aşağıdaki şekilde sağlanır:

a) Genel bütçeli kurumların programa dahil iş taleplerinin gerektirdiği ödenek, bütçe hazırlığı çalışmalarında Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

b) Özel bütçeli kurum ve kuruluşların yaptıracakları işlere ait meblağ, bir taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığına da işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve yıl sonunda arta kalan miktarların gelecek yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

Kurumun ve Kurulun giderleri

MADDE 21- (1) Kurumun ve Kurulun giderlerine ilişkin bütçe Bakanlık tarafından Komutanlığa aktarılmak suretiyle karşılanır. Kurumun döner sermayesinden yaptırılması gereken işler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yönetmeliğin uygulanmasındaki sorumluluk

MADDE 22- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından; Bakanlık, Komutanlık, Kurum, Kurul, ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar sorumludur.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar Bakanlığa bildirilir, Bakanlık tarafından mevzuata uygun olarak gerekli yaptırımların uygulanması için işlem başlatılır.

 

Yaptırım

MADDE 23- (1) Görev ve sorumluluklarını, Kurul kararlarını ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususları yerine getirmeyen veya noksan uygulayanlar hakkında Kurum tarafından ilgilisine ve bağlı, ilgili ve ilişkili üst makam ve mercilere gerekli bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmeye rağmen süre içerisinde, görev ve sorumluluklarını, Kurul kararlarını ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer hususları yerine getirmeyen veya noksan uygulayan ilgili bakanlık, üniversite ve resmi kurum ve kuruluşların bu durumu, bunların seyir, hidrografi ve oşinografi hizmetlerine ve bilimsel araştırmalarına ilişkin bütçe taleplerinde dikkate alınarak müteakip yıl bütçesi için kısıtlama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve arşivlenmek üzere Kuruma gönderilmesi gereken veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarını göndermeyen akreditasyon sahibi olan ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşların akreditasyonları Kurum tarafından iptal edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 28/5/1979 tarihli ve 7/17725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.