397

POLİS MESLEĞİNE GİRİŞ VE POLİSTE TERFİ

ESASLARINI GÖSTEREN NİZAMNAMENİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜZÜK

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 23/6/1994 No: 94/5884

          Dayandığı Kanunun Tarihi              : 4/6/1937 No: 3201

          Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi    : No: 16/9/1994, No: 22053

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5 Cild: 34 S.: –

 

             Madde 1 – 9/1/1937 tarihli ve 2/7620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Mesleğine Giriş ve Poliste Terfi Esaslarını Gösteren Nizamname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Madde 2 – Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.