3161

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

 

          Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18/7/1990,  No : 90/671

          Dayandığı KHK'nin Tarihi              : 13/12/1983,       No : 181

          Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 14/9/1990,  No : 20635

          Yayımlandığı Düsturun Tertibi        : 5   Cildi : 30,   S. 1327

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Deyimler, Kuruluş

                Kapsam

             Madde 1 – Bu Tüzük Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas ve usullerini, denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

             Deyimler

             Madde 2 – Bu Tüzükte geçen;

             Bakanlık : Sağlık Bakanlığı,

             Bakan: Sağlık Bakanı,

             Kurul: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu,

             Başkan : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

             Müfettiş : Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi

             anlamında kullanılmıştır.

             Kuruluş ve Bağlılık

             Madde 3 – Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.

             Müfettişlere, Bakan ve Başkan dışında, hiç bir yerden emir verilemez.

             Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı bir büro tarafından yürütülür.

             Görev Merkezi

             Madde 4 – Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir, bunlar aynı yolla kaldırılabilir.

             Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.


3162

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri

             Madde 5 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

             A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

             B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak,

             C) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

             Başkanın Görev ve Yetkileri

             Madde 6 – Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olarak aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

             A) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

             B) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

             C) Yıllık, teftiş ve çalışma programlarını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak,

             D) Müfettişlerden gelen raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak ve yaptırmak, ilgili oldukları mercilere verilmesini ve bu mercilerin alacakları kararların ve yapacakları işlemlerin uygulanmasını sağlamak,

             E) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak,

             F) Bakanlığın genel durumuyla Kurulun çalışması, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan yıllık raporlar düzenlemek ve Bakana sunmak,

             G) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

             H) Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak.

             Başkana Yardım

             Madde 7 – Başkana yardımcı olmak üzere, yeteri kadar müfettiş, Bakan onayıyla görevlendirilebilir.

             Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

             Madde 8 – Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

             A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kuruluşların mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturmasını yapmak,

             B) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek,

             C) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumluları hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu hemen Bakanlığa bildirmek,

             D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,


3163

 

             E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.

             Müfettişler yalnız Bakan ve Başkana karşı sorumludurlar.

             Müfettişlerin Sorumlulukları

             Madde 9 – Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık teşkilatıyla ilgili mevzuat ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

             Sorumlulukları tesbit edilenler hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

             Yasaklar

             Madde 10 – Müfettişler, görevlerini yerine getirirken:

             A) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamaktan,

             B) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaktan, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul etmekten, bunlarla alışveriş yapmaktan, borç alıp vermekten,

             C) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaktan,

             D) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışmaktan

             yasaklıdırlar.

             Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

             Görevden Uzaklaştırma

             Madde 11 – Müfettişler, haklarında soruşturma yaptıkları memurları aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde görevlerinden uzaklaştırabilirler:

             A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve ayniyatı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

             B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunmak,

             C) Evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak,

             D) Görevle ilgili olarak cezai veya disiplin kovuşturmasını gerektiren başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,

             E) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülmek.

             (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

             Görevden uzaklaştırma önlemi, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin, görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğünün açık biçimde ortaya konulması gerekir.

             Görevden uzaklaştırma önlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.


3164

 

             Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal bildirilir.

             Görevlendirme

             Madde 12 – Müfettişler Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları emirle görev yaparlar; emirlerin sonucunu Başkanlığa bildirirler.

             Birden Çok Müfettişin Birlikte Çalışması

             Madde 13 – Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir.

             Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

             İşlerin Devri

             Madde 14 – Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. İşlerin devredilmesi Bakan veya Başkanın iznine bağlıdır.

             Koordinasyon Görevi

             Madde 15 – Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışma ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine verilir.

             Şube Müdürleriyle Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

             Madde 16 – Şube müdürleri, büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidirler.

             Teftiş Kurulu Bürosu, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

             Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

             Şube müdürleri ve memurları, büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı sorumludurlar.

             Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

             Madde 17 – Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişe hemen göstermek, inceleme ve saymasını kolaylaştırmakla yükümlüdürler.

             Müfettişler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları, gizli de olsa kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını, resmi daire ve kurumlarla Devletin denetimi altındaki bütün kuruluş, kurum ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, diğer gerçek ya da tüzel kişilerden istemeye ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. Yasal engel yoksa talebin yerine getirilmesi zorunludur. Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir.

             Teftişe tabi olanlar, müfettişce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

             Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan daire ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak zorundadırlar.

             Teftiş, inceleme ve soruşturmaya başlanan kuruluş görevlilerinin izinleri, hastalık gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenebilir.


3165

 

 

             İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

             Kurulun teftişine tabi daire ve kuruluşlarda teftiş defter ve dosyası tutulur. Bunların şekli, tutulması ve saklanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atama, Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri

             Başkanlığa Atanma

             Madde 18 – Kurul Başkanlığına, en az on yıl müfettişlik yapmış olan başmüfettişler arasından atama yapılır.

             Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

             Müfettiş Yardımcılığına Atanma

             Madde 19 – Müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için,

             A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,

             B) (Değişik:22/10/1993 - 93/4947 K.) Tabib, diştabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden,sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

             C) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,

             D) Askerlikle ilişkisi olmamak,

             E) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak,

             gerekir.

             Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

             (Ek: 11/4/1996 - 96/8044 K.) Giriş sınavlarına girecekleri belirlemek üzere, gerektiğinde, Bakanlıkça, müfettiş yardımcılığı için Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun biçimde ön eleme sınavı yapılabilir.

             Giriş sınavının ayrıntılarıyla istenecek bilgi ve belgeler, sınav konuları ve bu işle ilgili diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.

             Bakanlıkça yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan ilk defa Devlet memuriyetine girenler, müfettiş yardımcısı adayı, adaylık süresini tamamlamış olanlar ise müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. Adaylıkta geçen süreler, müfettiş yardımcılığında geçmiş sayılır.

             Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

             Madde 20 – Müfettiş yardımcıları üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usuller içinde yetiştirilirler.

             Giriş ve Yeterlik Sınavı Kurulları

             Madde 21 – Müfettiş yardımcılığına giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurullar, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Kurulda görevli müfettişler arasından Bakan tarafından saptanacak dört üyeden oluşur.

             Sınav kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

             Müfettişliğe Atanma

             Madde 22 – Müfettişliğe, fiilen üç yıl müfettiş yardımcısı olarak çalışmış ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlar, sınavdaki başarı sırasına göre atanırlar.

             Geçerli bir özürü olmadan sınava katılmayanlar, sınava katılması sicil yönünden uygun görülmeyenler ve sınavda başarısız olanlar Bakanlık kadrolarından uygun olanlarına naklen atanırlar.


3166

 

             Müfettişlerin Hizmetiçi Eğitimi

             Madde 23 – Müfettişler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla Yurt içinde ve Yurt dışında hizmetiçi eğitime tabi tutulurlar.

             Başmüfettişliğe Yükselme

             Madde 24 – Müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmeleri, Başkanın önerisi üzerine kıdem sırasına göre yapılır.

Müfettişliğe Yeniden Atanma

             Madde 25 – Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişler, başvurmaları halinde gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları koşuluyla Yönetmelikteki esas ve usullere göre yeniden müfettişliğe atanabilirler.

             Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

             Madde 26 – Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar. Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

             Çalışma ve Hakediş Cetvelleri

             Madde 27 – Aylık çalışmaların ve yer değiştirmelerin izlenebilmesi için, müfettişlerce düzenlenecek aylık çalışma ve hakediş cetvelleriyle birlikte Başkanlığa verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

             Raporlar

             Madde 28 – Müfettişler, çalışmalarının sonunda işlerin özelliğine göre cevaplı teftiş raporu, fezleke, soruşturma raporu ve inceleme raporu düzenlerler.

             Cevaplı teftiş raporu, teftişlerde eksik ve hatalı bulunan, ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenen ve teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren rapordur.

             Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye, bunun dışında kalan soruşturmalar, soruşturma raporuna bağlanır.

             İnceleme raporu, cevaplı teftiş raporu, fezleke ve soruşturma raporu düzenlenmesini gerektirmeyen hususlarda düzenlenir.

             Raporların cevaplanma süreleri, izlenmesi ve diğer hususlar Yönetmelikle düzenlenir.

             Raporların Değerlendirilmesi

             Madde 29 – Rapor ve yazılarında açık hata ve noksanlara rastlanan müfettişler Başkanlıkça uyarılır. Uyarma sonunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Bakanlık onayıyla seçilecek üç müfettişe birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucu Bakana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

             İşlerin Zamanında Bitirilmesi

             Madde 30 – Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerini kısa sürede bitirmek ve raporlarını derhal düzenlemek zorundadırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

              Kimlik Belgesi

             Madde 31 – Müfettişlere, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yeralır.

             Kimlik belgesi, istek üzerine ve gerektiğinde gösterilir.


3167-3199

 

             Şifre Anahtarı ve Mühür

             Madde 32 – Müfettişlere imza karşılığında numaralı bir mühürle şifre anahtarı verilir. Müfettişler şifre anahtarını çok gizli ve acele işler için Başkanlıkla veya müfettişler arası haberleşmede kullanabilirler ve bunları başkasının eline geçmeyecek biçimde saklarlar.

             Haberleşme

             Madde 33 – Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarıyla ilgili olarak bütün resmi ve özel kuruluşlarla ve gerçek kişilerle doğrudan veya Başkanlık kanalıyla yazışma yapabilirler.

             Araç ve Gereçler

             Madde 34 – Müfettişlerin çalışmalarına yardımcı olan araç ve gereçler Başkanlıkça sağlanır.

             Yönetmelik

             Madde 35 – Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikte düzenlenir.

             Geçici Madde 1 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

             Yürürlük

             Madde 36 – Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 37 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


3168-3200

 

18/7/1990 TARİH VE 90/671 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

 

 

 

Tarihi

 

 

Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler

 

Yürürlüğe

Giriş Tarihi

 

22/10/1993

11/4/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/4947

96/8044

 

 

__

__

 

 

 

 

 

22/11/1993

26/4/1996