ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE

KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİNE DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 3

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 10/7/2018 – 30474

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Atama Usûl ve Şartları

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. 

 

Atama usulü

MADDE 2- (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere devredebilir.[1][2]

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması hâlinde rektörler bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanı, diğerleri bakımından ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.[3]

 

Atama şartları

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.[4]

(3) Yurtdışı daimî görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalar dâhil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı teşkilatında daimî bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usûl ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.[5]

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.

(5) (Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Rektörler, (…)[6] profesörlük yapanlar arasından atanır.

(6) (Ek: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen kadro, pozisyon ve görevlerde ikinci fıkranın (c) bendi hükümleri uygulanmaz.

(7) (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/3 md.) TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz..

(8) (Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

(9) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/5 md.) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

 

Görev süresi

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.

 

Sözleşme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde (…)[7] sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(3) Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafî özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenir.[8]

(4) Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlıdır.

(5) Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilir ve sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

 

Görevleri sona erenler ve görevden alınanlar

MADDE 6 - (1) Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Yurtdışı kadrolarda bulunmakta iken görev süresi sona eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurtiçindeki emsali personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanır.[9]

(2) (Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/6 md.)

(3) Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

a) Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde otuz,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dâhil) kalmış olanlara yüzde kırk,

c) Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde elli fazlasıyla ödenir, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilir.

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan; [10]

a) Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar.

(5) Bu madde hükümlerine göre atananlar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

(6) (Ek: RG-13/9/2018-30534–C.K.-17/3 md.) (Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/6 md.)

(7) Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz.

 

Süreli Görevler

MADDE 7- (1) 4 üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli

 

Terfi zamanı

MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

 

Subaylığa nasıp, terfi ve atama

MADDE 9- (1) (Ek birinci cümle: RG-15/7/2018-30479 - CK-4/800 md.) Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

(2) Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

(3) Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. (Ek cümle:RG-4/8/2022-31913 Mükerrer-C.K-108/1 md.) Bu süre, birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli

 

Terfi zamanı

MADDE 10- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. (Ek cümle: RG-15/7/2018-30479 – CK-4/800 md.) Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

 

Subaylığa nasıp, terfi ve atama

MADDE 11- (1) Jandarma Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(3) (Ek birinci cümle: RG-15/7/2018-30479 – CK-4/800 md.) Astsubaylığa ve subaylığa terfiler bakan tarafından yapılır. Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.

(4) Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

(5) Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

 

Uygulanmayacak hükümler

            MADDE 12- (İptal madde: Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile.)  

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

Mevcut üst kademe yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 1- (İptal madde: Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile.)

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 

3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

 

1- 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı maddesinin birinci fıkrası:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) Adalet Bakanlığında; Yayın İşleri Dairesi Başkanı ve Teknik İşler Dairesi Başkanı,

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

c) Dışişleri Bakanlığında; Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri,

ç) İçişleri Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

e) Milli Savunma Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

f) Sağlık Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

g) Tarım ve Orman Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

ğ) Ticaret Bakanlığında; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Anlaşmalar Genel Müdürü,

h) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

kadrolarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

 

2- 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (Değişik ibare: RG-18/4/2020-31103-CK-60/21 md.) Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, vergi başmüfettişi ve vergi müfettişi unvanını ihraz etmiş olanlardan Hazine ve Maliye Bakanlığının merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, hazine kontrolörü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler ve 2/11/2011 tarihinden önce Hazine ve Maliye Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)[11] durumlarına uygun hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadrolarına doğrudan Hazine ve Maliye Bakanınca atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı (Değişik ibare: RG-18/4/2020-31103-CK-60/21 md.) hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye müfettiş yardımcısı kadro sayısının yüzde ellisini geçemez. Bunların önceki kadrolarında geçirdikleri süreler atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır. (Ek cümle: RG-18/4/2020-31103-CK-60/21 md.) Bu şekilde atananların, önceki kurumlarında ihraz ettikleri yeterlikleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında ihraz edilmiş sayılır.

 

3- 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Personel Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan personelin görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir.

 

4- 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları:

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; Karayolu Düzenleme Genel Müdürü ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü kadrolarında bulunanlar ile kaldırılan birimlerin Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılır.

 

5- 8/4/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar hakkında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

 

6- 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında; Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,

b) Kültür ve Turizm Bakanlığında Personel Dairesi Başkanı,

kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve yöneticilerine yapılmış sayılır.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak ilgili Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasına ilgili Bakan yetkilidir.

 

7- 10/6/2020 tarihli ve 31151sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çevre ve şehircilik uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce milli emlak kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında durumlarına uygun başmüfettiş veya müfettiş kadrolarına Çevre ve Şehircilik Bakanınca atanırlar.

 

 


 


 

I SAYILI CETVEL

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

 

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI

 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ

 

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI

 

BAKAN YARDIMCILARI

 

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİS BAŞKANLARI

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKANLARI

 

TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

 

(Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/24 md.) TÜRKİYE RADYO – TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI

 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI

 

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI

 

VALİLER

 

BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİ/DELEGELER

 

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ  (RTÜK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TBMM’CE SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)

 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ

 

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

 

(Mülga:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/2)

 

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

REKTÖRLER (MİLLİ SAVUNMA VE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DAHİL)

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI

 

(Ek: RG-9/6/2022-31861–C.K-103/20 md.) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

(Ek: RG-9/6/2022-31861–C.K-103/20 md.) AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI

 

GELİR İDARESİ BAŞKANI

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME

VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANI

 

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI

 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI

 

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI

 

(Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)

 

(Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)

 

BAKANLIKLARIN, TEFTİŞ KURULU,  (Ek İbare:RG-7/8/2019-30855-C.K.-43/21) TEFTİŞ, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCILARI, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI BAŞKANLARI

 

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILARI

 

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI

 

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI

 

(Ek:RG-25/8/2022-31934-CK-109/1 md.) DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI

 

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI

 

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI

 

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI

 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI

 

(Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)

 

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKANI

 

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLARI

 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANI

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

 

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI

 

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI

 

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI

 

GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

 

HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI

 

GENEL MÜDÜRLER

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI

 

HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

 

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

 

(Mülga:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/4)

 

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI

 

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI

 

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

(Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI

 

(Ek:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/5 md.) DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

 

(Ek:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI

 

(Ek:RG-19/6/2019-30806-CK-39/14 md.) TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI

 

(Ek:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

 

(Ek:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.) TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

 

(Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/40 md.) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANI

 

(Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/40 md.) GÖÇ İDARESİ BAŞKANI

 

(Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/40 md.) GÖÇ İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

 

(Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/40 md.) GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI

 

(Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-104/2 md.) KAPADOKYA ALAN BAŞKANI

 

(Ek:RG-9/11/2022-32008-CK-112/4 md.) ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI

 

 (Ek:RG-26/1/2023-32085-C.K-117/10 md.) ULUDAĞ ALAN BAŞKANI

 

(Ek:RG-16/10/2023-32341-C.K-153/8 md.) KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANI

 

(Ek:RG-16/10/2023-32341-C.K-153/8 md.) KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

 

 

 


 

II. SAYILI CETVEL

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU ÜYELERİ

DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANI

(Mülga:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/5)

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYELERİ

HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

(Mülga:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/24 md.)

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAĞLI KURUM BAŞKANLARI

(Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/20 md.)

SAYIŞTAY SAVCILARI

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKAN YARDIMCILARI

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI, İHTİSAS KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ

BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ (ADALET, MÜLKİYE, VERGİ VE İŞ MÜFETTİŞLERİ DÂHİL)

HAZİNE KONTROLÖRLERİ, (…)[12] , (…)[13]

I.HUKUK MÜŞAVİRLERİ (BAKANLIK (…)[14] BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARI)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DÂHİL)

GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3)

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

(Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI

SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI

DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCILARI, CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAKANLIK VE BAĞLI İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARININ YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLERİNE ATANACAKLAR

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME

VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

(Mülga:RG-19/6/2019-30806-CK-39/14 md.)

TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

(Mülga:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/6)

(Mülga:RG-5/2/2019-30677-C.K.-29/7)

(Mülga:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

SPOR MÜŞAVİRLERİ

BAKANLIKLARDAKİ KURUL ÜYELERİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

VAKIFLAR MECLİSİ ÜYELERİ

BÖLGE MÜDÜRLERİ (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)

DEFTERDARLAR

BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ

İL EMNİYET MÜDÜRLERİ

İL MÜFTÜLERİ

(Değişik:RG-6/2/2021-31387-CK-70/25 md.) VALİ YARDIMCILARI, HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRLERİ VE KAYMAKAMLAR

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI

(Mülga:RG-30/6/2021-31527-CK-76/11 md.)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

(Ek:RG-13/12/2018-30624-C.K.-23/11 md.) TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKAN YARDIMCILARI, TÜRKİYE UZAY AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

(Ek:RG-10/1/2019-30651-C.K.-27/106 md.) ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANI

(Ek:RG-28/3/2020-31082-CK-57/18 md.)  TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

(Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/19 md.) HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKAN YARDIMCILARI

(Ek:RG-18/4/2020-31103-CK-60/19 md.) HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI

(Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/40 md.) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKAN YARDIMCILARI

(Ek:RG-7/4/2022-31802-CK-98/14 md.) BÖLGE LİMAN BAŞKANLARI

(Ek:RG-7/4/2022-31802-CK-98/14 md.) ULUSAL DENİZ EMNİYETİ BAŞKANI

 

III SAYILI CETVEL

KADRO/UNVAN/GÖREV

GÖREV SÜRESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

4 YIL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ

4 YIL

REKTÖRLER

4 YIL

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI

4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI

4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI

4 YIL

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ÜYESİ

4 YIL

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI

4 YIL

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI

4 YIL

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI

3 YIL

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

4 YIL

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

4 YIL

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ[15]

4 YIL

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK HARİÇ)

4 YIL

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

4 YIL

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ

4 YIL

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

4 YIL

YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI

4 YIL

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI

4 YIL

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

3 YIL

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI

4 YIL

(Ek:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI

3 YIL

(Ek:RG-19/6/2019-30806-CK-39/14 md.) TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI

4 YIL[16]

 


 

3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO

 

Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişen maddeleri

Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Sayısı

Resmî Gazete Tarihi

 

4

15/7/2018

3, 6, 9, 10, 11

15/7/2018

 

17

13/9/2018

2, 3, 6,

13/9/2018

 

23

13/12/2018

3, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,

13/12/2018

 

29

5/2/2019

3, (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel,

5/2/2019

 

34

2/5/2019

(I) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel

2/5/2019

 

39

19/6/2019

(I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel

19/6/2019

 

43

7/8/2019

(I) Sayılı Cetvel

7/8/2019

 

47

18/10/2019

(II) Sayılı Cetvel

18/10/2019

 

57

28/3/2020

(I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel

28/3/2020

 

60

18/4/2020

(II) Sayılı Cetvel

18/4/2020

 

67

18/9/2020

3, 6

18/9/2020

 

70

6/2/2021

(II) Sayılı Cetvel

6/2/2021

 

76

30/6/2021

(II) Sayılı Cetvel

30/6/2021

 

80

17/4/2021

(I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel

17/4/2021

 

85

29/10/2021

(I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel

29/10/2021

 

86

13/11/2021

(III) Sayılı Cetvel

13/11/2021

 

98

7/4/2022

(II) Sayılı Cetvel

7/4/2022

 

103

8/9/2022

(I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel

9/6/2022

 

104

8/9/2022

(I) Sayılı Cetvel

9/6/2022

 

108

4/8/2022

9

4/8/2022

 

109

25/8/2022

(I) Sayılı Cetvel

25/8/2022

112

9/11/2022

(I) Sayılı Cetvel

9/11/2022

 

117

26/1/2023

(I) Sayılı Cetvel

26/1/2023

153

16/10/2023

(I) Sayılı Cetvel

16/10/2023

Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı

1/12/2023

2, 5, 12, Geçici Madde 1

1/12/2023

 
[1] Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "…(II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile…" ibaresi (II) sayılı cetvelde yer alan "I. Hukuk Müşavirleri (Bakanlık Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşları" ve “Spor Müşavirleri” yönünden iptal edilmiştir.

[2] Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "…(II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile…" ibaresi (II) sayılı cetvelde yer alan "I. Hukuk Müşavirleri (Bakanlık Bağlı, İlgili, İlişkili Kuruluşları" ve “Spor Müşavirleri” haricinde kalan kısım yönünden içeriği itibarıyla iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (1/9/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[3] 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan     17 sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle,   bu fıkraya “hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “rektörler bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanı, diğerleri bakımından” ibaresi eklenmiştir.

[4] 5/2/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  1 inci maddesi ile; bu bentte yer alan  ‘görevlerine’ ibaresi ‘görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine‘ şeklinde değiştirilmiştir.

[5] Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu fıkranın ikinci cümlesi iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (1/9/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[6] 13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi ile;   bu  fıkrada yer alan “en az üç yıl” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[7]  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu bu fıkrada yer alan "…657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın ..." ibaresi iptal edilmiştir.

[8] Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu fıkra iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (1/9/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[9] Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2018/120, K: 2023/171 Sayılı Kararı ile bu fıkranın birinci cümlesi iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (1/9/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[10] 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 800 üncü maddesiyle, bu fıkranın (a) bendine “657” ibaresinden önce gelmek  üzere “Daha önce bulundukları” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan “(1) numaralı alt bent” ibareleri “(a) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

[11] Anayasa Mahkemesi’nin 29/12/2022 tarihli ve E: 2020/54, K: 2022/165 sayılı Kararı ile bu ibare iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra (27/4/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.    

[12] 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesiyle bu satırda yer alan “Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

[13] 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesiyle bu satırda yer alan “Sigorta Denetleme Uzmanları, Sigorta Denetleme Aktüerleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

[14] 10/1/2019  tarihli ve 30651 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan  27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı maddesiyle  (II) sayılı cetvelin “I. HUKUK MÜŞAVİRLERİ” satırında yer alan “VE” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[15] 14/7/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 24 üncü maddesiyle bu satırda yer alan “TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ” ibaresi “TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ” şeklinde değiştirilmiştir. 

[16] 13/11/2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 86 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesiyle bu satırda yer alan “3 YIL” ibaresi “4 YIL” şeklinde değiştirilmiştir.