GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 2

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 10/7/2018 – 30474

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulan diğer idareler, fonlar ve kefalet sandıkları hakkında uygulanır.

 

İstisnalar

MADDE 3 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin kadro ve pozisyonları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadro ve pozisyonlar hakkında uygulanmaz.

 

Kadro ve pozisyon cetveli

MADDE 4 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların;

a) 657 sayılı Kanuna tabi memur kadroları ekli (I) sayılı cetvelde,

b) Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ve bu mesleklerden sayılan görevlere ait kadroları (II) sayılı cetvelde,

c) Öğretim elemanı kadroları (III) sayılı cetvelde,

ç) Sözleşmeli personel pozisyonları (IV) sayılı cetvelde,

d) İşçi kadroları (V) sayılı cetvelde,

düzenlenir.


 

Kadro ihdası

MADDE 5 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.

(2) (Mülga:RG-21/4/2021-31461-CK-73/41 md.)  

 

Kadroların dağılımı

MADDE 6 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

(2) (Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/42 md.) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sisteminin ilgili alanına kaydedilir. Kadrolar, bu dağılımların Cumhurbaşkanlığınca onaylanmasını müteakip kullanılabilir. Bu dağılımdan sonra kadrolarda yapılacak birim değişikliklerinde de aynı usule uyulur.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen (III) sayılı cetveldeki kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde derece, unvan ve adet itibariyle, bir üniversite içinde ilgili anabilim dalları arasında dağılımı, yükseköğretim kurumlarının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır. Bu dağılım kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.[1]

(4) İhdas edilen veya değiştirilen kadrolar, bunlara ilişkin dağılım cetvellerinin (…)[2] onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır.

 

Kadro değişikliği

MADDE 7 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen dolu kadrolarda derece değişikliği Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen kadrolardan boş olanların;

a) Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,

b) İptali,

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşun veya bakanlığın talepleri üzerine Cumhurbaşkanınca yapılır.

(3) Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda en fazla iki defa yapılır.

 

Sürekli işçi kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları

MADDE 8 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir.

b) (Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/43 md.) Sürekli işçi kadrolarına ilişkin birimler arası aktarmalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Cumhurbaşkanlığının iznine tâbidir.[3]

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Sözleşmeli personel pozisyonları; sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir.

b) (Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/43 md.) Sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birimler arası aktarmalar Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanların açıktan alım amacıyla kullanılması, Cumhurbaşkanlığının iznine tâbidir. (Ek cümle: RG-6/2/2019-30678 - CK-31/1 md.) Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için açıktan alım izni aranmaz.[4]

(3) İhdas ve izin işlemleri tamamlanmaksızın sürekli işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

(4) Boş kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar, atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.[5]

 

Kadro ve pozisyon unvanları

MADDE 9 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyon unvanları kullanılamaz.

 

Kadro araştırmaları

MADDE 10(Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/44 md.)

(1) Cumhurbaşkanlığı, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamındaki kurumların kadro, pozisyon ve iş analizlerini yapar ve gerekli standartları belirler.

 

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle (…)[6] Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunludur.[7]

(3) (Mülga:RG-21/4/2021-31461-CK-73/45 md.)

(4) (Ek:RG-13/9/2018-30534-CK-17/2 md.) Öğretim elemanı kadrolarına, devlet yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan norm kadro yönetmeliğine göre ilgili devlet yükseköğretim kurumunca atama yapılır.

 

Bildirim

MADDE 12 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan diğer kamu idareleri kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumları ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar kamu personeli bilgi sistemine işlerler.[8]

 

Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına, kadro ve pozisyon işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar (…)[9] Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(2) (Değişik:RG-21/4/2021-31461-CK-73/47 md.) Cumhurbaşkanlığı, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasını yönlendirir ve ortaya çıkan tereddütleri giderir.

 

Bazı kurum kadro ve pozisyonları

MADDE 14 -(1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin ekli (I), (IV) ve (V) sayılı cetvellerde düzenlenenler haricindeki personeli ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfında yer alan personelinin gelecek yıla ilişkin kadro ve pozisyonları, bu Kararname hükümlerine tabi olmaksızın içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanınca onaylanır.

 

Atıflar

MADDE 15 – (1) Diğer mevzuatta 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılır.

 

EK MADDE 1- (Ek: RG-6/2/2019-30678 - CK-31/1 md.)

(1) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansları Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığındaki Başkanlık Danışmanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığındaki Başkanlık Müşavirine denktir.[10]

 

Düzenleyici ve denetleyici kurumların sürekli işçi kadroları

EK MADDE 2- (Ek:26/6/2019-41/1 md.)

(1) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların temizlik ile koruma ve güvenlik işlerini yürütmek için gerekli sürekli işçi kadrolarının ihdası, iptali ve kullanılmasına dair hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenir.

 

EK MADDE 3- (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-54/2 md.)

(1) (İptal birinci ve ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı ile.)

 

(2) (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı ile.)

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmesi öngörülen cetveller ile cetvellerde yer alacak kadro ve pozisyonlar, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esas ve usullerine uygun olarak en geç altı ay içerisinde hazırlanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanan kadro ve pozisyonlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki sayılır.

 

GEÇİCİ MADDE 2-  (Ek: RG-13/9/2018-30534 - CK-17/2 md.)

(1) Yükseköğretim Kurulunca 11 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre hazırlanacak norm kadro yönetmeliği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde yürürlüğe konulur. Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yükseköğretim kurumları atama yetkisini yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklemeksizin kullanabilir.

 

GEÇİCİ MADDE 3-  (Ek: RG-9/1/2019-30650 Mükerrer - CK-26/1 md.)

(1) Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlardan 14 üncü madde kapsamına girmeyenler, 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

 

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek:RG-26/12/2019-30990-CK-54/2 md.) (İptal madde: Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı ile.)

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER[11]

 

 1- 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası:

(2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına yapılan atamalar ile tahsis edilen kadrolar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılmış ve tahsis edilmiş sayılır.

 

2-  13/9/2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi:

MADDE 5- İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına ait ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

 

3- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

4- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:

 MADDE 2- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

 

5- 13/11/2018 tarihli ve 30594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 


 6- 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 105 inci maddesi:

MADDE 105- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

7- 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Başdenetçi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Denetçi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(4) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin SAĞLIK BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Sağlık Başdenetçisi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığında “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(6) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin TİCARET BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Gümrük ve Ticaret Denetmeni” ile “Ürün Denetmeni” unvanlı kadrolar “Ticaret Denetmeni” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmen Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Ticaret Denetmen Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ticaret Bakanlığında “Gümrük ve Ticaret Denetmeni”, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmeni” ve “Ürün Denetmen Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Ticaret Denetmeni” ve “Ticaret Denetmen Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Gümrük ve Ticaret Denetmeni”, “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı” ile “Ürün Denetmeni” ve “Ürün Denetmen Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler “Ticaret Denetmeni” ve “Ticaret Denetmen Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(8) Mülga Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanır. Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır.

 

8- 5/2/2019 tarihli ve 30677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesi :

GEÇİCİ MADDE 1- 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin;

a) MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan
“Denetim Hizmetleri Başkanı” unvanlı kadro “Teftiş Kurulu Başkanı” şeklinde, “Maden ve Petrol İşleri Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Maden ve Petrol İşleri Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde,

b)  NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ bölümünde yer alan “uzman” unvanlı kadrolar “Nadir Toprak Elementleri Uzmanı” şeklinde, “uzman yardımcısı” unvanlı kadrolar “Nadir Toprak Elementleri Uzman Yardımcısı” şeklinde,

c) TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bölümünde yer alan “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde,

ç) TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU bölümünde yer alan “Sağlık Başdenetçisi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçisi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Sağlık Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde, 

değiştirilmiştir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Sağlık Başdenetçisi”, “Sağlık Denetçisi” ve “Sağlık Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(9) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(10) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.

(11) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

(12) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ilgili Bakan yetkilidir.

 

9-  6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi:

c) Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan Mübaşir unvanlı kadroların sınıfı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmiştr.

 

10- 6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:

MADDE 2 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır.

 

11- 13/4/2019  tarihli ve 30744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/76 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

12-  18/4/2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 32 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesi:

MADDE 17-  Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

13- 16/5/2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

(2) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI bölümünde yer alan “Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü” unvanlı kadro “Dış İlişkiler Genel Müdürü” şeklinde, “Nükleer Enerji Genel Müdürü” unvanlı kadro “Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü” şeklinde, “Başdenetçi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Denetçi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde, “Denetçi Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların “Başdenetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” kadrolarında geçirdikleri süreler, “Başmüfettiş”, “Müfettiş” ve “Müfettiş Yardımcısı” kadrolarında geçmiş sayılır.

(4) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

(5) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.

 

14- 26/06/2019 tarihli ve 30313 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/146 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi:

Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının dolu ve boş kadrolarında ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

15- 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

16-27/7/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2019/244 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

17- 7/8/2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesi:

MADDE 20- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

18- 12/9/2019 tarihli ve 30886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 45 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

19-18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 inci maddesinin üçüncü fıkrası:

(3) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Maliye Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

 

20- 22/11/2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 52 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvele Türkiye Uzay Ajansı bölümü olarak eklenmiştir.

 

21- 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

MADDE 6- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

22-26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası:

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsisli kadroların mevcutlu olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

 

23-26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 5 inci maddesi:

MADDE 5- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

24-26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2019/462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 


25- 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi:

MADDE 12- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığına ve İstihbarat Dairesi Başkanına yapılmış atıflar sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığına ve İstihbarat Başkanına yapılmış sayılır.

 

26- 17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 56 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası:

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadrolar hariç olmak üzere, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadro ve pozisyonların mevcutlu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

 

27- 7/2/2020 tarihli ve 31032 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2020/58 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

28- 28/3/2020 tarihli 31082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesi:

MADDE 17- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü bölümleri personelin Kuruma devredildiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

29- 8/4/2020 tarihli 31093 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesi:

MADDE 45- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 


30- 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 59 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 23 üncü maddesi:

MADDE 23- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

31- 18/4/2020 tarihli ve 31103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesi:

MADDE 20- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

32- 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi:

MADDE 7- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

33- 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 64 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında milli emlak uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce milli emlak denetmeni kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun milli emlak denetmeni kadrolarına atanırlar.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır.

 

34- 28/7/2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 65 sayılı Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (III) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.[12]

 

35- 5/8/2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2020/381 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

36- 4/9/2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2020/418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

37- 4/9/2020 tarihli ve 31234 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2020/419 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

38- 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 66 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi:

MADDE 15- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

39-18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 67 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesi:

MADDE 15-. Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

 

40- 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/563 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

41- 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı yükseköğretim kuramlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

42- 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

43- 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 24 üncü maddesi:

MADDE 24- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

44- 6/2/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Dışişleri Bakanlığında kaldırılan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

b) Milli Eğitim Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

c) Milli Savunma Bakanlığında Teknik Hizmetler Dairesi Başkanının görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır. 

 

45- 3/4/2021 tarihli ve 31443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 72 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi:

MADDE 3- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.[13]

 

46- 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 52 nci maddesi:

MADDE 52- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1 inci maddesine göre devredilen kadro ve pozisyonlar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellere ilgisine göre “AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI” ve “ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI” bölümleri olarak eklenmiştir.
2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alan mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait bölümler kadro ve pozisyonlarının geçici 1 inci maddeye göre devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibariyle yürürlükten kalkmış sayılır.

(2) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.[14]

 

47- 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve bunlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanmış sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinde veya bu birimlere ilişkin servislerde/kuruluşlarda görev yapan (aylıksız izinde bulunanlar dâhil) personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre bünyesine dâhil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlığa, birimlerinin merkez, taşra veya yurtdışı teşkilatında bulunması hususu esas alınmak suretiyle, mevcut statü, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Ancak mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, üçüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personelin mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte hangi bakanlığa devredilmiş sayılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma Genel Müdürlüğünün görevlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınmaksızın, bu fıkraya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır. Bu fırkanın uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birimlerde geçici görev, görevlendirme veya vekâlet usulüyle çalışan personel için asıl görev yerleri/kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birim esas alınır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında;

a) Baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların kadro unvanları sırasıyla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanıyla değiştirilmiş ve bunlar kadrolarıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına,

b) İş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar kadrolarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,

devredilmiş sayılır.

(4) İkinci fıkraya göre devredilen personelden aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı ile aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri bakanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır. Bunların ve üçüncü fıkraya göre başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanını alanların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yönetici kadrolarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunup 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadroları ihraz etmiş olanlardan ihraz ettikleri kadro unvanları bu maddeye göre değişenler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında son görev yaptıkları birime göre bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince belirlenen yeni kadro unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.

(6) Kadro ve pozisyon unvanları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen birimlerinin adlarıyla aynı olanlardan, birim adları değişmiş olanların kadro ve pozisyon unvanları aynı şekilde değişmiş sayılır.

(7) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro veya pozisyon unvanları değişen veya değişmiş sayılanların önceki kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro veya pozisyon unvanlarına yapılmış sayılır.

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro veya pozisyonları mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bulunan personelden, başka birimlerde ya da diğer kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar, görevlendirmeye ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen süre geçmemek üzere haklarında yeni bir işlem tesis edilinceye kadar mevcut görevlerine devam eder.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığı görevli olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında mevcut görevlerine devam eder.

(10) Bu madde kapsamında unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

(11) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personele ilişkin tekemmül etmemiş her türlü sınavları, tekemmül etmiş olmakla birlikte ilgili kişinin atama işlemleri, ilgisine göre kişinin görev yapacağı birimin veya bu birimin görevlerinin bünyesinde düzenlendiği bakanlık ya da personelin devredildiği bakanlık tarafından, sınav işlemlerinin başlatıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yeni bakanlığın veya birimin görev alanı dikkate alınarak tamamlanır.

(12) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinin görevlerinden dolayı yapılan işlem ya da taraf olunan sözleşmelerde bu birimlerin veya görevlerinin devredildiği bakanlık taraf olur. Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının leh ve aleyhine açılmış olan davalar, başlatılmış olan takipler ile başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerinin devredildiği bakanlık tarafından takip edilir ve sonuçlandırılır.

(13) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kurulan bakanlıklar ve birimlerine ilişkin devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, söz konusu bakanlık ve birimlerinde harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği dâhil yürütülmesi gereken görev ve hizmetler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimleri tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

(14) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olduğu veya fiilen kullanıldığı birimin ve/veya bu birime verilmiş olan görevlerin bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlığa bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Ancak mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğüne bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olan veya fiilen kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanların hangi bakanlığa devredilmiş sayılacağı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilmiş veya fiilen kullanılan taşınmazların hangi bakanlığa tahsis edilmiş sayılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir.

(15) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının döner sermaye işletmelerinin, her türlü taşınır, araç, gereç ve malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları ve kadro ve pozisyonlarında bulunan personeli ile birlikte hangi bakanlığa devredileceği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir.

(16) Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait boş kadro veya pozisyonların, ihtiyaca göre unvan ve derece değişikliği de yapmak suretiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devrine Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

(17) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

(18) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan Bakanlığa yapılan atıflar, ilgisine göre, kaldırılan Bakanlığın görevlerini devralan Bakanlığa yapılmış sayılır.

 

48- 18/5/2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/231 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

49- 30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 75 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi:

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İçişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.[15]

 

50- 30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi:

MADDE 12- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılın Cetvelin Türkiye İstatistik Kurumu bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılın Cetvelin Türkiye İstatistik Kurumu bölümüne eklenmiştir.[16]

 

51- 7/7/2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 79 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesi:[17]

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek  2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

52- 7/7/2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 79 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin  Geçici 1 inci ve Geçici 2 nci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ticaret Bakanlığında kaldırılan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdürü ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birim ve yöneticilere yapılmış sayılır.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere, Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatındaki diğer birimlere dağıtılmasında Ticaret Bakanı yetkilidir.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilir.

 

GEÇİCİ MADDE 2- (İptal cümleler: Anayasa Mahkemesi’nin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı ile.) (…)

 

53- 5/8/2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 81 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:

Madde 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.[18]

 

54-25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/428 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.[19]

 

55-11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/458 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumlarına ait dolu ve boş öğretim elemanı kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir. [20]

 

56-11/9/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/459 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Bazı yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

 

57-29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38 inci maddesi:

MADDE 38- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerin “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI” bölümleri “ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI” olarak, “GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” bölümleri “GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

 

58-29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 39 uncu  maddesi:

MADDE 39- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

59-29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Tarım ve Orman Bakanlığının mülga Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün kullanımında olan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, demirbaş; bu Genel Müdürlüğe ait yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanlar ile veri tabanları ve hizmet sunucuları; bu Genel Müdürlüğün yürüttüğü hizmetlerden doğan borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülükler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiş sayılır.

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği ve Uyum Daire Başkanlığında görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, kadrolarıyla birlikte İklim Değişikliği Başkanlığına devredilmiş, bu personele ilişkin kadrolar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve İklim Değişikliği Başkanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkraya göre devredilen personelden çevre ve şehircilik uzmanı ile çevre ve şehircilik uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri söz konusu Başkanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır.

c) Kadroları Tarım ve Orman Bakanlığında bulunanlardan anılan Bakanlığın mülga Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi memurlar, kadrolarıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilmiş, bu personele ilişkin kadrolar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Tarım ve Orman Bakanlığı bölümünden çıkarılmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkraya göre devredilen personelden tarım ve orman uzmanı ile tarım ve orman uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri söz konusu Bakanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır.

(2) Bu maddeye göre devredilen personelin önceki kurumlarında ve/veya kadrolarında geçirdikleri süreler yeni kurumlarında ve/veya kadrolarında geçirilmiş sayılır.

(3) Bu madde kapsamında unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

 

60-19/11/2021 tarihli ve 31664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/543 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.[21]

 

61-5/2/2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 90 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi: [22]

MADDE 3- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Orman Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

 

62-5/2/2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 91 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [23]

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

63-19/2/2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 92 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi:[24]

MADDE 7- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

64- 4/3/2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 94 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:[25]

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

65- 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/119 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:[26]

Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

66- 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 96 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi:[27]

MADDE 12- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

 

67- 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 97 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi:[28]

MADDE 7- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

68- 7/4/2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 16 ncı maddesi:[29]

MADDE 16- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölümlerinden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

69- 2/6/2022 tarihli ve 31854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 100 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi:[30]

MADDE 16- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

 

70- 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19 uncu maddesi:[31]

MADDE 19- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümlerine eklenmiştir.

71- 4/8/2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:[32]

MADDE 2- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

72-16/8/2022 tarihli ve 31925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:[33]

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

73-4/10/2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/510 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı: [34]

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

74-4/10/2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/511 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı: [35]

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

75- 11/10/2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 110 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi:[36]

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

  

 76- 19/10/2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi:[37]

Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

77- 1/11/2022 Tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı: [38]

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

78- 9/11/2022 Tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: [39]

Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

79- 9/11/2022 Tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 113 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: [40]

Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

80- 6/12/2022 tarihli ve 32035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022/631 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı:[41]

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

81- 24/12/2022 tarihli ve 32053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 115 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: [42]

Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

81-28/1/2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 119 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: [43]

Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

82- 15/2/2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [44]

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

 

83- 16/6/2023 tarihli ve 32223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 149 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [45]

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

84- 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 150 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [46]

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

 

 85- 10/8/2023 tarihli ve 32275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 151 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [47]

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerinden çıkarılmıştır.

 

 86- 25/8/2023 tarihli ve 32290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 152 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesi: [48]

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

 

 

 

2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARANAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO

 

Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin / İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Değişen Maddeleri

Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Sayısı

Resmî Gazete Tarihi

17

13/9/2018

11, Geçici madde 2

13/9/2018

26

9/1/2019

Geçici Madde 3

9/1/2019

31

6/2/2019

8, 15

6/2/2019

41

27/6/2019

Ek Madde 2

27/6/2019

54

26/12/2019

Ek Madde 3, Geçici Madde 4

26/12/2019

73

21/4/2021

5, 6, 8, 10, 11, 12, 13

21/4/2021

Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı ile

2/6/2023

Ek Madde 3, Geçici Madde 4

2/6/2023

Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 Tarihli ve E: 2019/12, K: 2022/164 Sayılı Kararı

15/3/2023

 

 

 

Geçici Madde 2

 

3/1/2023

tarihinden başlayarak 6 ay sonra

(3/7/2023)


 [1] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “kamu personeli bilgi sisteminin bulunduğu kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 42 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ilgili kurumlarca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[3] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

[4] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının” ibaresi “Cumhurbaşkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

[5] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

[6] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[7] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 45 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Birinci fıkra kapsamında” ibaresi “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca” şeklinde ve “Devlet Personel Başkanlığından” ibaresi “Cumhurbaşkanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

[8] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına, kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.” ibaresi “kamu personeli bilgi sistemine işlerler.” şeklinde değiştirilmiştir.

[9] 21/4/2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 47 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[10] Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/39, K: 2023/67 Sayılı Kararı ile bu madde konu bakımından yetki yönünden iptal edilmiştir. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra (1/3/2024) yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[11] Bu maddelerde belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ya da Cumhurbaşkanı Kararının yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[12] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 29/4/2021 tarihli ve E.:2020/71; K.:2021/33 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

[13] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

 

[14] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[15] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[16] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[17] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[18] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[19] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[20] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[21] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[22] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[23] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[24] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[25] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[26] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[27] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[28] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[29] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[30] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[31] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[32] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[33] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[34] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[35] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[36] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[37] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[38] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[39] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[40] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[41] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[42] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[43] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[44] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[45] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[46] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[47] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[48] Bu maddede belirtilen ekli listeyi veya listeleri görmek için ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.