İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı         : 14

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi – Sayısı : 24/7/2018 - 30488

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkan: İletişim Başkanını,

b) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

ifade eder.

 

Görev

MADDE 3 – (1) Başkanlığın görevleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde şunlardır: [1][2]

a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak.

b) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/1 md.) Stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.

d) Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, uluslararası platformlarda, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak (…)[3] tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) (Ek:RG-19/4/2019-30750-C.K.-33/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek.

f) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.

g) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek.

ğ) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak.

h) Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

ı) Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

i) Görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak.

j) Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.

k) Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek.

l) Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

m) Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.

(2) Başkanlık, görevlerini yerine getirirken faaliyetin ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini alır.

(3) (Ek:RG-3/6/2022-31855-C.K-101/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

 

Başkan

MADDE 4 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup;

a) Başkanlığı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir.

b) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar.


c) Başkanlığın yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar.

ç) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar.

 

d) Tanıtma Fonuna ilişkin incelenen projelerin kabulünü ve denetim sonuçlarını Cumhurbaşkanının onayına sunar.

e) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar.

(2) Başkan, birinci fıkrada belirtilen görevlerin yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

 

Başkan yardımcıları

MADDE 4/A- (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/2 md.)

(1) Başkan yardımcıları; Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatlarını yerine getirmek, gerektiğinde Başkana vekâlet etmek, görevi kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını takip etmek, yönetim kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini Başkan adına sağlamakla yükümlüdür.

 

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Başkanlık aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:[4][5]

a) Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı.

b) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/3 md.) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı.

c) Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı.

ç) Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

d) Tercüme Dairesi Başkanlığı.

e) (Değişik:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/1 md.) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı.

f) (Ek:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/1 md.) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

h) Hukuk Müşavirliği.

ı) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/3 md.) Özel Kalem Müdürlüğü.

 

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı

MADDE 6 – (1) Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:[6]

a) Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda ileri sürdüğü tezlerini ve politika tercihlerini belirlenen stratejik iletişim çerçevesinde uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olacak şekilde aktarmak ve etkin tanıtımını gerçekleştirmek.

b) Uluslararası kamuoyu nezdinde kamu diplomasisi alanında çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, programlar organize etmek veya benzeri projeleri desteklemek.[7]

c) Türkiye’nin uluslararası alanda menfaatlerini destekleyecek çalışmaları sağlamak üzere panel, sempozyum, konferans, proje veya program gibi faaliyetlerde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak bahsekonu çevrelerin ülkemizle ilişkilerinde sürekliliği sağlamak.

ç) Yurtdışında uluslararası kamuoyu üzerinde etkili olan ve Türkiye ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla ülkemiz hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak.

d) Cumhurbaşkanınca belirlenen uluslararası tanıtıma ilişkin hedef ve stratejileri uygulamak.

e) Uluslararası platformlarda, uluslararası toplumun doğru yönde bilgilendirilmesine yönelik olarak kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak (…)[8] tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak.


 

f) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalar ve projeleri hazırlamak veya gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlara yaptırmak.

g) Uluslararası tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) (Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/4 md.) Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.

h) Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

ı) Yurtdışı iletişim müşavirliklerinin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçları makama sunmak.[9]

i) (Ek:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/2 md.) Türkiye markasını güçlendirmek ve yurtdışında tanınırlığını artırmak için gerekli faaliyetleri icra ve koordine etmek.

j) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı

MADDE 6/A- (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/5 md.)

(1) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Türkiye Cumhuriyetine yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

ç) Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

d) Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

e) Görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı

MADDE 7 – (1) Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:[10]

a) Devlet tanıtma ve aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak.

b) Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek, bülten ve yayın haline getirmek, derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek ve bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak.

c) Hazırlanan bültenleri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak.

ç) (Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/6 md.) Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.

d) (Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/6 md.) Ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek.

e) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/6 md.) Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek.

f) Yapılan faaliyet ve hizmetlerin kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait çalışmalar yapmak.

g) Gerekli hallerde Cumhurbaşkanlığının basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 8 – (1) Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:[11]

a) Vatandaşların şikayet, talep, görüş ve önerilerinin derhal işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesini sağlamak.

b) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

c) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

ç) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/7 md.) Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek.

d) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


 

Tercüme Dairesi Başkanlığı

MADDE 9 – (1) Tercüme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanlığının tercüme taleplerini doğrudan ya da hizmet alımı yoluyla karşılamak,

b) Faaliyetlerin ve yapılan hizmetlerin uluslararası kamuoyuna duyurulması için hazırlanan metinlerin talep edilen dillerde çevirisini yapmak.

c) (Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/8 md.) Türkiye’nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere çevirisini yapmak.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/3 md.)

(1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak.

c) Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerini yürütmek.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 10/A- (Ek:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/4 md.)

(1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri  yürütmek.

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek. 

c) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

  ç) Güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.

d) Başkanlığın belge yönetimi, kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

e) Başkanlığın matbaa, basım ve yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 11 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemini yapmak veya yaptırmak.

b) (Değişik:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/10 md.) Başkanlığın Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işleyişini ve kullanımını sağlamak.

c) (Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/10 md.)

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 12 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:[12]

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Tanıtma Fonunun sekretaryasını yürütmek. Fondan faydalanabilecek projeleri incelemek veya inceletmek; Cumhurbaşkanınca onaylanan projelerin ilgili mevzuata, protokollere ve proje dokümanına uygunluğunu denetlemek.

c) (Ek:RG-19/2/2022-31755-C.K.-92/5 md.) Kurumsal iletişim politikasını oluşturmak ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 13 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 13/A- (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/11 md.)

(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanın çalışma programını düzenlemek.

b) Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

MADDE 13/B- (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/11 md.)

(1) Başkanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olmak üzere yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirmek amacıyla döner sermaye işletmesi kurulur. [13]

(2) Döner  sermaye  işletmesi  için  genel  bütçeden  tahsis  olunan  sermaye  miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen kârla karşılanır.

(3) Döner sermaye; Başkanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kâr ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen net kâr, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilâve olunur. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen dönem net kârı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığın uygun göreceği mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir. Bağış ve yardımlar, ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra sermaye tutarına bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

(4) Döner sermaye faaliyetleri için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak harcırah ödemeleri döner sermayeden karşılanır. Ayrıca kurumun dışarıdan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçları da döner sermayeden karşılanabilir. Bu maddede sayılanlar dışında döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz.

(5) Döner Sermaye İşletmesi; Başkanlığın hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir.

(6) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satım işlemlerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilir.

 

Anadolu Ajansı

MADDE 14 (Değişik:RG-19/4/2019-30750-C.K.-33/2 md.)

(1) Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.: 2019/71; K.: 2020/82 sayılı Kararı ile) bütçe, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.: 2019/71; K.: 2020/82 sayılı Kararı ile) üzerinde denetim yetkisine de sahiptir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.: 2019/71; K.: 2020/82 sayılı Kararı ile) (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.: 2019/71; K.: 2020/82 sayılı Kararı ile)

 

Tanıtma Fonu

MADDE 15 (1) Başkanlık, 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun uyarınca kurulan Tanıtma Fonundan faydalanabilecek projeleri incelemek veya inceletmek; bu inceleme neticesinde uygun bulunan projeleri Cumhurbaşkanına sunmakla görevlidir.

(2) Projeler için yapılacak yardım ve tahsis tutarları Cumhurbaşkanınca tespit edilir.

(3) Yapılan kontrol ve denetlemeler neticesinde protokollere ve proje dokümanına uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilen projeler için; yapılan yardım ve tahsis tutarlarının tamamının veya bir kısmının ödenmemesine, gerektiğinde ödenmiş tutarların geri alınmasına Cumhurbaşkanınca karar verilir.

 

Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma

MADDE 16 – (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir.

(2) Bu kapsamdaki faaliyetler ile Başkanlığa teklif edilen projelerin değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin izlenmesine ilişkin hizmet alımlarında görev alan kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak harcamalar Başkanlık bütçesinden karşılanır. Başkanlıkça desteklenen araştırma-geliştirme projelerinde proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim  elemanlarına onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir. Projede görev yapan ve kamu görevlisi olmayan diğer personele onaylanan projede belirlenen tutarlar üzerinden hizmet bedeli ödenebilir.

 

İşbirliği ve bilgi toplama

MADDE 17 – (1) Başkanlık, görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler ile yakın işbirliği içinde bulunur. Başkanlık, kabul edilen planların, yıllık programların ve projelerin uygulanmasındaki uyum ve işbirliğini sağlar.[14]

(2) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler.

(3) Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.

Yöneticilerin sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Başkanlıkta görev yapan her kademedeki yöneticiler yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatlar yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

 

Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 19 – (1) Başkanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapabilir.

 

Yetki devri

MADDE 20 – (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Personel istihdamı, çalıştırılması ve görevlendirme

MADDE 21 – (1) Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. (Ek cümle:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/13 md.) Bu kapsamda istihdam edilen İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde diğer görevlerinin yanı sıra  araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

(2) İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.

(3) Başkanlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel istihdam edilir. Ayrıca 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi çerçevesinde Başkanlıkta diğer kurum personeli geçici görevlendirilebilir. (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 tarihli ve E.: 2018/134; K.: 2021/13 sayılı Kararı ile)

 

Yurtdışı ve taşra teşkilatı

MADDE 22 – (1) Başkanlık yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/14 md.) Başkanlığın taşra teşkilâtı doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Başkanlıkça gerek duyulan illerde bölge müdürlüklerine bağlı olarak irtibat büroları kurulabilir.

(3) (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-66/14 md.) Taşra teşkilâtının çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

 

Yurtdışına gönderilecek personel

MADDE 23 – (1) Başkanlık personeli, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtdışına gönderilebilir.

 

Kadrolar

MADDE 24 – (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

 

Kadro ihdası

MADDE 25 (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvele “İletişim Başkanlığı” bölümü olarak eklenmiştir.[15]

 

Atıflar ve değişiklik hükümleri

MADDE 26 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta;

a) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının bağlı ya da sorumlu olduğu Bakana yapılan atıflar İletişim Başkanına,[16]

b) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar İletişim Başkanlığına; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürüne yapılan atıflar İletişim Başkanına; Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün diğer birim ve yöneticilerine yapılmış atıflar İletişim Başkanlığının ilgili birim ve yöneticilerine,

yapılmış sayılır.

(2) (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Uzman ataması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılanlar ile aynı kanunun ek 41 inci maddesine göre istihdam edilen uzmanlar talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzmanı olarak atanabilirler. Mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar, talepleri halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak atanabilirler.

 


Müşavir ve ataşe kadroları

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek:RG-26/7/2022-31904-C.K-106/2 md.)

(1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümünde yer alan Basın Müşaviri unvanlı kadrolar İletişim Müşaviri şeklinde, Ataşe unvanlı kadrolar İletişim Ataşesi şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında Basın Müşaviri ve Ataşe kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun İletişim Müşaviri ve İletişim Ataşesi kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların Basın Müşaviri ve Ataşe kadrolarında geçirdikleri süreler İletişim Müşaviri ve İletişim Ataşesi kadrolarında geçmiş sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


 

 

²

 

14 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE İLİŞKİN TABLO

 

Değiştiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin değişen maddeleri

Değişikliğin Yürürlüğe Giriş Tarihi

Sayısı

Resmî Gazete Tarihi

33

19/4/2019

3, 14, 26

19/4/2019

66

18/9/2020

3, 4/A, 5, 6, 6/A, 7, 8, 9, 10, 11, 13/A, 13/B, 17, 21, 22

18/9/2020

Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 tarihli ve E.: 2019/71; K.: 2020/82 sayılı Kararı ile

24/2/2021

14

24/2/2021

Anayasa Mahkemesinin 3/3/2021 tarihli ve E.: 2018/134; K.: 2021/13 sayılı Kararı

16/6/2021

21

16/6/2021

92

19/2/2022

5, 6, 10, 10/A, 12, 13/B

19/2/2022

101

2/6/2022

3

3/6/2022

106

26/7/2022

6, Geçici Madde 3

26/7/2022

 [1] 19/4/2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

[2] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

[3] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “stratejik iletişim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[4] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle, bu fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

[5] 19/2/2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 92 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

[6] 19/2/2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 92 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle, bu fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

[7] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ülkemizin tanıtımına yönelik” ibaresi “kamu diplomasisi alanında” şeklinde değiştirilmiştir.

[8] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “stratejik iletişim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

[9] 26/7/2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “basın” ibaresi “iletişim” şeklinde değiştirilmiştir.

[10] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle, bu fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

[11] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesiyle, bu fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

[12] 19/2/2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 92 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesiyle, bu fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

[13] 19/2/2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 92 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

[14] 18/9/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar” ibaresi “, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde değiştirilmiştir.

[15] Bu maddede belirtilen ekli listeyi görmek için bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımlandığı Resmî Gazete’ye bakınız.

[16] 19/4/2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının” şeklinde değiştirilmiştir.