DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun Numarası                    : 7417

Kabul Tarihi                           : 1/7/2022

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih: 5/7/2022        Sayı: 31887

 

MADDE 1 ilâ 64 – İlgili Kanunlara işlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlarından başvuranlar, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, 31/12/2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanırlar. Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Hazine ve Maliye Uzmanı Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayanların mevcut statülerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Hazine ve Maliye Uzmanı olarak atanacakların sayısı 100’ü geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadrolarda görev yapanlardan merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile bu unvanları ihraz etmiş olanlardan Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak yeterliklerini almış olmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Uzmanı unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde atanabilir. Bu şekilde atananların sayısı 30’u geçemez. 21/4/2021 tarihi itibarıyla mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında bulunmakla birlikte Kamu Personeli Bilgi Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan personelden Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında ilgili emsali kadro ve pozisyonlara naklen atanabilirler. Bu fıkra kapsamında ataması yapılanların önceki kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri süreler yeni atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlara ilişkin anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur. Bu fıkra kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığınca naklen atanacak personelin muvafakat işlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılır.

(3) Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personeline yemek yardımını nakden ödeyen ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı üzerinden gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme araçlarının teminini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılamış olan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı verdiği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlamış olanlar işlemden kaldırılır.

MADDE 65- (1) Bu Kanunun;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 60 ıncı maddeleri 15/1/2023 tarihinde,

b) 13 üncü ve 16 ncı maddeleri 2022 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 15 inci maddesi 15/7/2022 tarihinde,

d) 17 nci ve 18 inci maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminde,

e) 27 nci ve 28 inci maddeleri yayımını izleyen ayın başında,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 66- (1) Bu Kanunun;

a) 62 nci maddesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

b) Diğer hükümlerini Cumhurbaşkanı,

yürütür.