TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN

KURULUŞU HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                    : 7034

Kabul Tarihi                            : 18/6/2017

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih    : 24/6/2017          Sayı  : 30106 (Mükerrer)

Yayımlandığı Düstur              : Tertip    : 5                        Cilt   : 58

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; 30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmaya dayalı olarak Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfının kurulmasını düzenlemektir.

 

Kuruluş

MADDE 2 – (1) Anlaşmaya dayalı olarak faaliyet göstermek üzere kamu tüzel kişiliğine sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfı kurulmuştur.

 

Kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Anlaşma: 19/8/2016 tarihli ve 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,

b) Üniversite: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

c) Vakıf: Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Vakfını,

ifade eder.

 

Üniversitenin gelir ve muafiyetleri

MADDE 4 – (1) Üniversitenin gelirleri şunlardır:

a) Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Anlaşma gereğince yapacağı Hazine yardımı

b) Vakıf tarafından sağlanan destekler

c) Üniversite ve Vakıf şirketlerinin elde ettiği gelirlerden ayrılan pay

ç) Üniversiteye yapılan yardımlar

d) Harç ve ücretler

e) Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler ile bağış, vasiyet ve diğer gelirler

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Üniversiteye makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilir.

(3) Üniversite tarafından binek araçları hariç ithal edilen her türlü araç-gereç, makine, cihaz, malzeme, ürün ve bunların yedek parçaları ile yayının yurda girişi ve her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretleri katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, gümrük vergisinden, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden ve ücretten istisnadır.

(4) Üniversite, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(5) Üniversite, merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynı şekilde yararlanır.

(6) Üniversite, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden muaftır.

 

Vakfın gelirleri ve muafiyetleri

MADDE 5 – (1) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak olabilir.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Vakıf şirketlerinin gelirlerinden Mütevelli Heyeti onayıyla Vakfa aktarılan paylar

b) Ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

c) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar

ç) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler

d) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler

e) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler

f) Türk ve Japon hükümetleri tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar

g) Diğer gelirler

(3) Vakıf, elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletmeler hariç kurumlar vergisinden, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan, 2464 sayılı Kanun gereğince alınan vergi, harç ve katılma payından, düzenlenen kâğıtlar bakımından damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden muaftır.

(4) Vakıf, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır.[1]

(5) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Vakfa makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(6) Vakfın amacı, faaliyetleri, mal varlığı, organları, oluşumu ve görevleri vakıf senedinde belirlenir. Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline dair işlemler Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından sonuçlandırılır.

 

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, Üniversite ve Üniversite tarafından kurulan şirketler ile doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.

 

Çeşitli hükümler

MADDE 7- (İptal:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile) (Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:2/2/2023-7437/8 md.)

(1) Üniversitenin yıllık harcama planları, gelirleri esas alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşleri üzerine, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi tarafından düzenlenir.

(2) Üniversitenin hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri de dâhil olmak üzere idari ve mali denetimi 5 kişilik denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetleme kurulu üyeleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu üyeleri arasından birer üye ile bağımsız denetçi belgesine sahip bir yeminli mali müşavir üyeden oluşacak şekilde dört yıllığına, yeminli mali müşavir Üniversite Konseyi ve diğerleri de ilgili idareler tarafından görevlendirilir. Denetleme kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Denetleme kuruluna üyelerin kendi aralarından seçeceği bir kişi Başkanlık eder. Denetleme kurulu üçer aylık devrelerle yılda en az dört defa toplanmak ve yıl içinde gerekli gördüğü zamanlarda denetim gerçekleştirmek suretiyle görevini yapar. Üniversite hesapları ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin bütün kayıt ve belgeler ile denetim amaçlı benzeri evrakın denetleme kuruluna eksiksiz olarak tevdi edilmesi zorunludur. Denetime ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

(3) Denetleme kurulu üyelerinden herhangi birisi görev süresi içinde görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Yeni üye, yerine görevlendirildiği üyenin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler, yerlerine yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürür.

(4) Denetleme kurulu üyelerine, her üç aylık dönemde 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Üniversite bütçesinden karşılanmak üzere ücret ödenir. Söz konusu ücretin ödenmesinde 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi hükmü uygulanır. Her yıl olağan olarak yapılacak olan idari ve mali hususların inceleneceği denetimler sonucu hazırlanan denetim raporu Üniversite Konseyine ve Cumhurbaşkanlığına, bilgi için Yükseköğretim Kuruluna sunulur.

(5) Üniversiteye, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre izin verilenlerden kira dâhil herhangi bir bedel alınmaz.

(6) Diğer hususlarda Anlaşma hükümleri esastır.

 

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Üniversitenin ve Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden gerekli ödenek aktarılır.

(2) İstanbul ili, Pendik ilçesi, Sanayii Mahallesindeki, ekli Krokiye göre ekte koordinatları (ITRF) global koordinat listesinde belirlenmiş, (İptal ibare:Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile)[2] (…) mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın Üniversiteye bedelsiz olarak tahsis edilmiş sayılır.

 

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 7034 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/

KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

7034 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/698

5

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte,

Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile

Geçici Madde 1

24/10/2018

7

Yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra

7437

7

9/2/2023

 [1] 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 71 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[2] Anayasa Mahkemesinin 5/7/2018 tarihli ve E.: 2017/144, K.:2018/76 sayılı Kararı ile “…orman vasıflılar da dâhil olmak üzere…” ibaresi iptal edilmiştir.