299-301

 

 

GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE DAİR KANUN

 

 

Kanun Numarası                      : 697

Kabul Tarihi                              : 26/12/1925

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 2/1/1926       Sayı    : 260

Yayımlandığı Düstur                : Tertip : 3   Cilt : 7     Sayfa : 158

 

 

Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır.

Madde 2 – (Değişik: 6/12/1984-3097/1 md.)

Griniç'e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. (Değişik ikinci cümle: 28/11/2017-7061/6 md.) Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir.

Madde 3 – İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 – İşbu kanunun ahkamına icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

 

 

 

 

t

 

 

26/12/1925 TARİHLİ ve 697 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

GEÇİCİ MADDELER

 

1) 6/12/1984 tarihli ve 3097 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde – 2/2/1984 Tarihli ve 2977 Sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu İle Bakanlar Kuruluna Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 26/12/1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.


300-302

 

 

697 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

697 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

2153

2

29/6/1978

3097

2

15/12/1984

7061

2

5/12/2017