287

 

 

 

ŞAPKA İKTİSASI HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası           : 671

          Kabul Tarihi                  : 25/11/1925

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/11/1925  Sayı : 230

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3   Cilt : 7   Sayfa : 108

 

             Madde 1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilümum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir.Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder.

             Madde 2 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

             Madde 3 – İşbu kanun Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri Heyeti taraflarından icra olunur.