281

 

HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

 

 

Kanun Numarası                    : 657

Kabul Tarihi                            : 22/4/1925

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 2/5/1925         Sayı    : 99

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 3     Cilt : 6     Sayfa : 278

 

t

 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre

düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

t

 

Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 5 – Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer nüshası vesaiki lazimesiyle Harita Genel Müdürlüğüne tevdi edilir. (3)

Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Madde 8 – (Değişik: 18/11/1983 - 2961/1 md.)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel inceleme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mühendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita Genel Müdürlüğüne bağlı "Harita Yüksek Teknik Okulu" kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulunun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir. (4)

 

——————————

(1)  Bu Kanunun adı "Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu" iken 22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Harita Genel Komutanlığı Kanunu" şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)  22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanunda geçen “Harita Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü” ibareleri “Harita Genel Komutanlığı," Müdüriyet veya Müdürü ibareleri "Komutanlık veya Komutanı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.


282

 

Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azami öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili hususlar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde aranan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve disiplin esasları, başarısız olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Ek Madde 1 - (28/5/1929 - 1463 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 24/5/2007-5668/12 md.)

Ek Madde 2 – (2/1/1961 - 203/2 md. ile gelen numarasız ek md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Ek Madde 3 – (Ek: 5/2/2009-5837/17 md.) (1)

Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınmaz. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğundadır.

Harita Genel Müdürlüğü, lüzum gördüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan da görüş alır.

Uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.

Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar; Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu şekildeki harita ve dokümanlardan  basılan veya dağıtılanlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci madde hükümleri uygulanır.

Beşinci fıkradaki suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

–––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Harita Genel Komutanlığından” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğünden” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.


283-285

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı;

a) Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilirler,

b) Tekrar basmak, dağıtmak veya yayımlamak istediklerinde, üzerinde bir değişiklik yapıldığında veya Harita Genel Müdürlüğünce bir değişiklik bildirildiğinde, değişikliği müteakiben; değişiklik yapılmadığında uygunluk onayı alınan tarihi takip eden her beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Müdürlüğüne göndererek uygunluk onaylarını almak zorundadırlar. (1)

Coğrafi Veri Merkezi

Ek Madde 4 (Ek: 15/8/2016-KHK-674/43 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/39 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Düşey engel bilgileri

Ek Madde 5 – (Ek: 5/6/2017 - KHK-691/1 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/1 md.) (2)

Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Müdürlüğü bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar. (2)

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.

Geçici Madde 1 – (657 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Geçici Madde 2 – (2/1/1961 - 203/4 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)

Geçici Madde 3 (Ek: 15/8/2016 - KHK-674/44 md.; Aynen kabul: 10/11/2016 - 6758/40 md.)

Coğrafi Veri Merkezi ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.

Madde 10 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.

Madde 11 – İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

–––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Harita Genel Komutanlığınca” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğünce” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.


286

 

657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

657 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş

Tarihi

1463

Ek Madde 1

1/6/1929

6245

7

1/3/1954

203

4, 6, Ek Madde 2, Geçici Madde 2

9/1/1961

2895

Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

24/9/1983

2961

8

22/11/1983

3225

1/1/1984

KHK/336

6

5/8/1988

3612

6

16/2/1990

3615

4, 6

15/3/1990

5668

Ek Madde 1

1/1/2008

5837

Ek Madde 3

13/2/2009

KHK/674

4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

1/9/2016

6758

4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

24/11/2016

KHK/691

Ek Madde 5

22/6/2017

7069

Ek Madde 5

8/3/2018

KHK/703

Kanunun Adı, 1 ila 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5,

Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)