2601

 

KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası             : 6269

          Kabul Tarihi                    : 15/2/1954

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 20/2/1954   Sayı : 8639

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 35   Sayfa : 404

 

             Madde 1 – Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetler aşağıda yazılı hükümlere bağlıdır:

             a) "Kimyager" unvanını, Türkiye veya yabancı memleketler üniversitelerine bağlı olarak veya üniversite ayarında olup da müstakillen kimyagerlik diploması veren müesseselerden mezun olanlarla bu kimyagerlik diplomasına tekabül eden üniversiteler kimya tahsilini yaparak gereken diplomayı alanlar kullanabilirler.

             b) "Kimya yüksek mühendisi" unvanını, Türkiye veya yabancı memleketlerin üniversite veya üniversite ayarında olan yüksek öğretim müesseselerinin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

             c) "Kimya mühendisi" unvanını, üniversite ayarında olmayıp teknik ve mesleki öğretim yapan müesseselerin kimya mühendisliği zümresi mezunları kullanabilirler.

             Madde 2 – 1 inci maddenin a, b ve c fıkralarında zikrolunan diplomalardan birini haiz olmıyanlar Türkiye'de (Kimyager), (Kimya yüksek mühendisi) ve (Kimya mühendisi) unvanlariyle istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla sanat icra edemiyecekleri gibi imza da atamazlar

             Madde 3 – Yabancı memleketlerden diplomalı kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisleri unvanlarını kullanabilmeleri için üniversite profesörlerinden mürekkep bir jüri huzurunda, ilmi hüviyetlerini ispat ve diplomalarının muadeletlerini Milli Eğitim Vekaletine tasdik ettirmeye mecburdurlar.

             Madde 4 – Kimyagerler, kimya yüksek mühendisleri her türlü mesleki, gıdai tahlil ve müstahzarat laboratuvarları ve kimya ile ilgili sair tesisleri kurabilir ve mesul müdürlüklerini deruhde edebilirler.

             Kimya mühendisleri imalathane açabilir, fabrika kurabilir ve mesuliyetleri altında idare edebilirler.

             Madde 5 – 1 inci maddede yazılı unvanları almış olanlardan Devlet ve müesseseleriyle yarı resmi teşekküllerde vazife almış olanlar mesai saatleri dışında mesleki sahada serbest çalışabilirler.


2602

 

            Madde 6 – Sınai işlerden hangilerinin bu kanunun 1 inci maddesinde zikredilenlerden birer mesul müdür bulundurmaya mecbur olduğu Ekonomi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve İşletmeler Vekaletlerince müştereken tanzim edilecek bir talimatnamede zikredilir.

             Madde 7 – (Değişik: 23/1/2008-5728/174 md.)

Bu Kanunun 2 nci maddesine aykırı hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 1 inci maddede mezkur diplomaları almış olmayanları bu unvanlarla çalıştıranlar da aynı ceza ile cezalandırılır.

             Geçici Madde 1 – (6269 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup tesetsül için numaralandırılmıştır.)

             Bu kanunun neşri tarihinden evvel usulü dairesinde kimyager unvanını iktisap etmiş olanların hakkı mahfuzdur.

             Madde 8 – Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer

             Madde 9 – Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.

 

6269 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

  Kanun                            6269 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                      giriş tarihi

 5728                                                                7                                                            8/2/2008