YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN[1]

 

Kanun Numarası                    : 5978

Kabul Tarihi                           : 24/3/2010

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 6/4/2010          Sayı  : 27544

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 49

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kapsam

MADDE 2 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Tanımlar

MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları,

Hizmet Birimleri ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Başkan, başkan yardımcıları ve başkanlık müşavirleri

MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları

MADDE 6 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Hizmet birimleri

MADDE 7 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

MADDE 8 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı

MADDE 9 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı

MADDE 10 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı

MADDE 11 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

MADDE 12 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 13 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı

MADDE 14 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 14/A – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

MADDE 14/B – (Ek: 9/5/2012-6304/19 md.; Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Komisyonlar ve ofisler

MADDE 15 –(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli kurullar

MADDE 16 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu

MADDE 17 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu

MADDE 18 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu

MADDE 19 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Sürekli kurullara ilişkin esaslar

MADDE 20 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Personel rejimi

MADDE 21 –(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Atama

MADDE 22 –(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

MADDE 23 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Görevlendirme

MADDE 24 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kadrolar

MADDE 25 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Başkanlığın gelirleri

MADDE 26 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Kaynak yönetimi

MADDE 27 – (1) (…)[2] Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya doğrudan yurtdışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden, Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin yükümlülükleri

MADDE 28 – (1) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(5) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/98 md.) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi, sigorta, harç, eğitim yardımı, giyim yardımı ve diğer giderler için Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek kurum veya kuruluşların bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur.[3]

(6) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(7) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 29 – ((Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

Değiştirilen hükümler

MADDE 30 – (1) (30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (5682 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(4) (5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 9/5/2012-6304/24 md.; Mülga: 2/7/2018/KHK/703/104 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında fiilen en az 5 yıldır çalışanlar, 30 gün içerisinde başvurmaları halinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Bu şekilde ataması yapılanlardan bir yıl içerisinde tez ve yeterlik sınavında başarılı olamayan ve YDS’den asgari (B) düzeyinde puan aldığını belgelendiremeyenler atandıkları unvanları kaybeder ve Başkanlıkta öğrenim durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(2) Birinci fıkra hükmü, Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 41 inci maddesi çerçevesinde genel idari hizmetler sınıfında uzman kadrosuna ataması yapılmış ve halen Başkanlıkta çalışmakta olan personel hakkında da uygulanır.

(3) (Ek:18/1/2019-7162/13 md.) Bu madde kapsamında atananların Başkanlıkta sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ve diğer ücretler ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(4) (Ek:18/1/2019-7162/13 md.) Birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge de dikkate alınır.

(5) (Ek:18/1/2019-7162/13 md.) Birinci fıkra kapsamında başvuru hakkını haiz olanlara bu fıkranın yayımı tarihi itibarıyla on günlük ek başvuru süresi verilir.

 

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5978 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1-9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:

MADDE 23 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun aHükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 5978 sayılı Kanuna eklenmiştir.

 

(1) SAYILI CETVEL

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)


5978 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5978 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/649

1, 11, 19

17/8/2011

KHK/661

8, 11, 17, 18, 19, 21, 28

2/11/2011

KHK/666

21, (1) sayılı cetvel

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

6304

7, 10, 11, 14, 14/A, 14/B, 16, 19, 28,Geçici Madde 2 ve İşlenemeyen Hüküm

18/5/2012

KHK/703

Kanunun Adı,27, 1 ila 26, 28, 29,

geçici 1, geçici 2, geçici 3

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7162

Geçici Madde 3

30/1/2019

 [1] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 104 üncü maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’ Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 104 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Bu Kanun kapsamında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[3] 9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu” ibaresi “Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, maddeye altıncı fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.