Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri

Hakkında Kanun[1]

 

Kanun Numarası                    : 5648

Kabul Tarihi                           : 4/5/2007

Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 18/5/2007        Sayı  : 26526

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 46

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve Yetkiler

Amaç

MADDE 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Tanımlar

MADDE 2 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Kuruluş

MADDE 3 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Görev ve yetkiler

MADDE 4 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât

Teşkilât

MADDE 5 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Hizmet birimleri

MADDE 7 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Hizmet birimlerinin görevleri

MADDE 8 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

İzleme Komitesi

MADDE 9 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

MADDE 10 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 11 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

İl koordinatörlükleri

 

MADDE 12 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

İl koordinatörlüklerinin görevleri

MADDE 13 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi

Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları

MADDE 14 – (Değişik: 26/11/2008-5818/5 md.)

(1) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.).

(2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(4) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(5) (Mülga bir ila yedinci cümleleri:2/7/2018-KHK-703/93 md.)Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.

(6) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(7) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(8) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörlerine Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, uzman, mütercim, avukat ve denetçilere Bakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Bakanlık merkez teşkilâtındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. (Mülga son cümle:2/7/2018-KHK-703/93 md.)[2]

(9) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(10) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Giderler

Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar

MADDE 15 – ((Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Kurum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği malî yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hükümler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalandırılması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birliğine iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin hususlar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir.

(6) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.[3]

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program ve Destekleri

Genel hükümler

MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınma için sağlanan malî kaynakların programlanması, kullanılması ve malî yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ile Kurumun yetki ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaşmalara göre yetkili kılınan ulusal makam ve kurumlar tarafından fonların kullanımı konusunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır ve izlenir.

(2) (Değişik: 26/11/2008-5818/2 md.) Program çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kurumun ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen merci tarafından yapılır.

(3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemlerinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıllık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, kamu ya da özel sektör kuruluşları arasından belirlenecek olan bir denetim kurumu tarafından yapılır.

 

Avrupa Birliği desteklerinin programlanması

MADDE 17 – (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Kurumun sorumlulukları

MADDE 18 – (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Dış denetim

MADDE 19 – (1) Kurumun dış denetimi, 16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.

 

Yönetmelik

MADDE 20 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga :2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 10/1/2013-6385/19 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

Kısmi zamanlı çalışanlar

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek:23/3/2023-7442/38 md.)

Kurumda 14 üncü maddenin mülga dokuzuncu fıkrası uyarınca hizmet akdi ile kısmi zamanlı uzman olarak çalışmakta olup halen Kurumda görev yapan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında “İdari Uzman” unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna atanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmayanların ataması yapılmaz ve bunlarla hizmet akdi imzalanmaz. Bu maddeye göre atananların Kurumda geçen kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin sosyal güvenlik primi gün sayıları, idari uzmanlara yapılacak ödemelerin tespitinde esas alınacak hizmet süresi hesabında dikkate alınır.

 

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(I) SAYILI CETVEL

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

Başkan

Ana Hizmet Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimi

Başkan

1. Proje Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü

1. Hukuk Müşavirliği

1. Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü

 

a) Proje Yönetimi Koordinatörlüğü

2. İç Denetim Koordinatörlüğü

a) Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü

 

b) Proje İzleme ve Kontrol Koordinatörlüğü

 

b) İnsan Kaynakları ve İdarî İşler Koordinatörlüğü

 

2. Finansman Genel Koordinatörlüğü

 

 

 

a) Tahakkuk Koordinatörlüğü

 

 

 

b) Ödeme Koordinatörlüğü

 

 

 

c) Muhasebe Koordinatörlüğü

 

 

 

 

5648 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası

5648 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5818

2, 4, 8, 9, 13, 14, 16

5/12/2008

6082

14

10/12/2010

6385

14, Geçici Madde 2

19/1/2013

KHK/703

Kanunun adı, 1 ila 13, 14, 15, 17, 18, 20/ Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri.

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7442

Geçici Madde 3

5/4/2023

 [1] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile Kanunun adı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Başbakanlık’’ ibareleri ‘’Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

[3] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Kurum, bu Kanunun’’ ibaresi ‘’ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin’’ şeklinde değiştirilmiştir.