10085

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun (1)

 

             Kanun Numarası            : 5648

          Kabul Tarihi                   : 4/5/2007

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih   :  18/5/2007   Sayı : 26526

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip :  5  Cilt : 46

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve Yetkiler

             Amaç

             MADDE 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Tanımlar

             MADDE 2 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Kuruluş

             MADDE 3 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Görev ve yetkiler

             MADDE 4 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât

             Teşkilât

             MADDE 5 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 6 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

Hizmet birimleri

             MADDE 7 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

         Hizmet birimlerinin görevleri

             MADDE 8 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

              İzleme Komitesi

             MADDE 9 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

             MADDE 10 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

Komisyonun görev ve yetkileri

             MADDE 11 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

__________

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile Kanunun adı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


10086

     

             İl koordinatörlükleri

             MADDE 12 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             İl koordinatörlüklerinin görevleri

             MADDE 13 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi

 

             Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları

             MADDE 14 – (Değişik: 26/11/2008-5818/5 md.)

             (1) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.).

            (2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

            (3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (4) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (5) (Mülga bir ila yedinci cümleleri:2/7/2018-KHK-703/93 md.)Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.

             (6) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (7) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(8) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörlerine Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, uzman, mütercim, avukat ve denetçilere Bakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Bakanlık merkez teşkilâtındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. (Mülga son cümle:2/7/2018-KHK-703/93 md.) (1)

             (9) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (10) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

____________

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Başbakanlık’’ ibareleri ‘’Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 


10087

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Giderler

 

             Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar

             MADDE 15 – ((Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             (4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Kurum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

             (5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği malî yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hükümler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalandırılması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birliğine iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin hususlar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir.

(6) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.(1)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program ve Destekleri

 

             Genel hükümler

             MADDE 16 – (1) Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınma için sağlanan malî kaynakların programlanması, kullanılması ve malî yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ile Kurumun yetki ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaşmalara göre yetkili kılınan ulusal makam ve kurumlar tarafından fonların kullanımı konusunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır ve izlenir.

             (2) (Değişik: 26/11/2008-5818/2 md.) Program çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kurumun ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen merci tarafından yapılır.

             (3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemlerinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıllık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, kamu ya da özel sektör kuruluşları arasından belirlenecek olan bir denetim kurumu tarafından yapılır.

 

____________

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Kurum, bu Kanunun’’ ibaresi ‘’ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin’’ şeklinde değiştirilmiştir.

 


 

10088

 

            

Avrupa Birliği desteklerinin programlanması

             MADDE 17 – (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

             Kurumun sorumlulukları

             MADDE 18 – (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Dış denetim

             MADDE 19 – (1) Kurumun dış denetimi, 16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.

            

             Yönetmelik

             MADDE 20 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

            

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga :2/7/2018-KHK-703/93 md.)

            

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 10/1/2013-6385/19 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

            

Yürürlük

             MADDE 21 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


10089/10094-1

 

(I) SAYILI CETVEL

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

MERKEZ TEŞKİLÂTI

 

Başkan   Ana Hizmet Birimleri      Danışma ve Denetim Birimleri    Yardımcı Hizmet Birimi

Başkan     1. Proje Hizmetleri Genel       1. Hukuk Müşavirliği                1. Destek Hizmetleri

                   Koordinatörlüğü                                                                          Genel Koordinatörlüğü

                a) Proje Yönetimi                    2. İç Denetim Koordinatörlüğü  a) Bilgi Sistemleri

                    Koordinatörlüğü                                                                         Koordinatörlüğü

                b) Proje İzleme ve Kontrol                                                        b) İnsan Kaynakları ve

                    Koordinatörlüğü                                                                          İdarî İşler Koordinatörlüğü

                2. Finansman Genel

                    Koordinatörlüğü

                a) Tahakkuk Koordinatörlüğü

                b) Ödeme Koordinatörlüğü

                c) Muhasebe Koordinatörlüğü

 


10090/10094-2

 

 

 

5648 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

5648 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5818

2, 4, 8, 9, 13, 14, 16

5/12/2008

6082

14

10/12/2010

6385

14, Geçici Madde 2

19/1/2013

KHK/703

Kanunun adı, 1 ila 13, 14, 15, 17, 18, 20/ Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri.

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)