9947

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (1)

 

             Kanun Numarası                      : 5544

             Kabul Tarihi                              : 21/9/2006

             Yayımlandığı R.Gazete            : Tarih  : 7/10/2006   Sayı : 26312

            Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5  Cilt : 46 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

   MADDE 1- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Tanımlar

   MADDE 2- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları

                Meslekî Yeterlilik Kurumu

   MADDE 3- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Kurumun görev ve yetkileri

   MADDE 4- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Kurumun organları

   MADDE 5- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Genel Kurul

MADDE 6- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Genel Kurulun görevleri

   MADDE 7- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

   MADDE 8- (1) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

   (2) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak şarttır.

              (4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer.

–––––––––––––––––

(1) Bu Kanunun adı “Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


9948-9954

 

             (5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (6) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (7) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (8) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (9) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Yönetim Kurulunun görevleri

             MADDE 9- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Hizmet birimleri

             MADDE 10- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Ana hizmet birimleri

             MADDE 11- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

             MADDE 12- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

             MADDE 13-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/A - (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Denetim Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/B - (Ek: 4/4/2015-6645/64 md.)

(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. (1)

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/C - (Ek: 4/4/2015-6645/65 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri

             MADDE 14- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Hukuk Müşavirliği

             MADDE 15- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/A-(Ek: 4/4/2015-6645/67 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (2)

             MADDE 16- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)   Bu madde başlığı “İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı “ iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


9954-1/9957

 

             Temsil yetkisi

             MADDE 17- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Başkan

             MADDE 18- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Başkanın görev ve yetkileri

             MADDE 19- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

             Sektör komiteleri

             MADDE 20- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Hizmet satın alma ve geçici süreli çalıştırma

MADDE 20/A - (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/37 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması (1)

             MADDE 21- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme (2)

MADDE 22 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu (3)

MADDE 23- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  (4)

MADDE 23/A- (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/41 md.)

(1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür. (5)

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/70 md.) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kurum ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

______________

(1) Bu maddenin başlığı “Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 38 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin başlığı “Sınav” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin başlığı “Belgelendirme” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu maddenin başlığı “Ulusal Yeterlilik Çerçevesi” iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(5) 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin” şeklinde değiştirilmiştir.


9954-2/9958

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

             Personelin atanma şartları ve statüsü

             MADDE 24- (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (7) (Değişik: 4/4/2015-6645/71 md.) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir. Ancak, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında görev yapmakta iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kurum Başkanı, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Bakanlık genel müdürünün sahip olduğu gösterge, ek gösterge, makam, temsil ve diğer tazminatları aynen uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilişkilendirilir ve Kurumda geçmiş olan hizmeti bu esasa göre değerlendirilir.

             (8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (9) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Malî haklar

             MADDE 25- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim 

             Gelirler

             MADDE 26- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

Giderler

             MADDE 27-  (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Bütçe

             MADDE 28- (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             (2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Denetim

             MADDE 29- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             Yönetmelikler

             MADDE 30- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler

 

             MADDE 31- (1) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

 


9958-1

 

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

             GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

             GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 17/1/2012-6270/19 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)               Yürürlük

             MADDE 32- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 33-  (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)


9959

 

 

5544 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

 

5544 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

 

KHK/665

2, 6, 11, 13, 13/A, 20, 20/A, 21, 22, 23, 23/A, 24, 25, 26, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

 

2/11/2011

6270

26, Geçici Madde 3

26/1/2012

6495

25

2/8/2013

6645

1, 2, 9, 11, 13, 13/B, 13/C, 14, 15, 16, 21, 23/A, 24, 26, 27, EK MADDE 1, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

23/4/2015

 

 

 

703

Kanunun Adı, 1 ila 7, 8, 9 ila 13/A, 13/B, 13/C ila 23, 24, 25 ila 27, 28, 29, 30, GEÇİCİ MADDE 1 ila GEÇİCİ MADDE 3 , İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)