Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanun[1]

 

Kanun Numarası                    : 5544

Kabul Tarihi                           : 21/9/2006

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 7/10/2006        Sayı  : 26312

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 46

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Tanımlar

MADDE 2- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Yeterlilik Kurumu, Kurumun Görev ve Yetkileri ile Organları

Meslekî Yeterlilik Kurumu

MADDE 3- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Kurumun görev ve yetkileri

MADDE 4- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Kurumun organları

MADDE 5- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Genel Kurul

MADDE 6- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Genel Kurulun görevleri

MADDE 7- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

MADDE 8- (1) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(3) Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak ve Kurumun faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgiye ve en az on yıllık meslekî tecrübeye sahip olmak şarttır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, kanunlarla kendilerine verilen görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarındaki mahkûmiyet kararı kesinleşenler ve altı aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, altı aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilenlerin Yönetim Kurulu üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer.

(5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(6) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(7) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(8) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(9) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Hizmet birimleri

MADDE 10- (Mülga:2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Ana hizmet birimleri

MADDE 11- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 13-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/A - (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Denetim Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/B - (Ek: 4/4/2015-6645/64 md.)

(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca denetim veya inceleme amacıyla görevlendirilen uzman ve uzman yardımcıları hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.[2]

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/C - (Ek: 4/4/2015-6645/65 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimleri

MADDE 14- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Hukuk Müşavirliği

MADDE 15- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 15/A-(Ek: 4/4/2015-6645/67 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı[3]

MADDE 16- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Temsil yetkisi

MADDE 17- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Başkan

MADDE 18- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 19- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sektör Komiteleri, Standartlar, Eğitim, Sınav ve Belgelendirme

Sektör komiteleri

MADDE 20- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Hizmet satın alma ve geçici süreli çalıştırma

MADDE 20/A - (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/37 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması[4]

MADDE 21- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme[5]

MADDE 22 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu[6]

MADDE 23- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi[7]

MADDE 23/A- (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/41 md.)

(1) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.[8]

(2) (Değişik: 4/4/2015-6645/70 md.) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilir. Yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin ölçütler Kurum tarafından belirlenir. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşumu ve yürütülmesi için Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Kurum ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan kurul, komisyon ve çalışma grupları gibi danışma, karar ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bu birimlerin oluşturulmasına, işletilmesine, kalite güvence ölçütlerine, kalite güvencesini belirleyecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

Personelin atanma şartları ve statüsü

MADDE 24- (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(7) (Değişik: 4/4/2015-6645/71 md.) Kurum personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir. Ancak, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında görev yapmakta iken Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kurum Başkanı, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Bakanlık genel müdürünün sahip olduğu gösterge, ek gösterge, makam, temsil ve diğer tazminatları aynen uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilişkilendirilir ve Kurumda geçmiş olan hizmeti bu esasa göre değerlendirilir.

(8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(9) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Malî haklar

MADDE 25- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Giderler, Bütçe ve Denetim

Gelirler

MADDE 26- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Giderler

MADDE 27- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Bütçe

MADDE 28- (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

(2) Kurumun gelirleri, işlemleri ve taşınmazları her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

Denetim

MADDE 29- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Yönetmelikler

MADDE 30- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Değiştirilen, Geçici ve Son Hükümler

MADDE 31- (1) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

EK MADDE 1 – (Ek: 4/4/2015-6645/74 md.)[9]

(1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(2) (Ek:18/2/2021-7281/38 md.)(9) Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.

(4) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 17/1/2012-6270/19 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)

 

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/78 md.)


5544 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5544 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/665

2, 6, 11, 13, 13/A, 20, 20/A, 21, 22, 23, 23/A, 24, 25, 26, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

2/11/2011

6270

26, Geçici Madde 3

26/1/2012

6495

25

2/8/2013

6645

1, 2, 9, 11, 13, 13/B, 13/C, 14, 15, 16, 21, 23/A, 24, 26, 27, EK MADDE 1, İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

23/4/2015

703

Kanunun Adı, 1 ila 7, 8, 9 ila 13/A, 13/B, 13/C ila 23, 24, 25 ila 27, 28, 29, 30, GEÇİCİ MADDE 1 ila GEÇİCİ MADDE 3 , İhdas Edilen Pozisyon Cetveli

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7281

Ek Madde 1

5/3/2021

 [1] Bu Kanunun adı “Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 78 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Meslekî Yeterlilik Kurumunda Denetim Dairesi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[3] Bu madde başlığı “İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı “ iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[4] Bu maddenin başlığı “Ulusal meslek standartlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 38 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[5] Bu maddenin başlığı “Sınav” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[6] Bu maddenin başlığı “Belgelendirme” iken 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[7] Bu maddenin başlığı “Ulusal Yeterlilik Çerçevesi” iken, 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[8] 4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 76 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin” ibaresi “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

[9] 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.