Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun[1]

 

Kanun Numarası                    : 5449

Kabul Tarihi                           : 25/1/2006

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 8/2/2006          Sayı  : 26074

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 45

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Kuruluş, Genel Koordinasyon

Amaç ve kapsam

Madde 1 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Tanımlar

Madde 2 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Kuruluş

Madde 3 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Genel koordinasyon

Madde 4 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Ajansın görev ve yetkileri

Madde 5 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Bilgi toplama

Madde 6 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ajansın Teşkilâtı

Teşkilât yapısı

Madde 7 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Kalkınma kurulu

Madde 8 —(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Madde 9 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yönetim kurulu

Madde 10 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 11 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Genel sekreterlik

Madde 12 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Genel sekreterin nitelikleri

Madde 13 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Genel sekreterin görev ve yetkileri

Madde 14 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yatırım destek ofisleri

Madde 15 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri

Madde 16 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yatırım destek ofislerine başvuru

Madde 17 — (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim

Ajans personelinin nitelik, statü ve hakları

Madde 18 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Gelirler ve yönetilecek fonlar

Madde 19 — Ajansın gelirleri ve yöneteceği fonlar şunlardır:

a) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

b) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

c) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

d) Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; (…)[2] tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel (…)(2)ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; (…)(2) tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.[3]

e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.

f) (Değişik:2/7/2018-KHK-703/75 md.) Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.

g) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

Cumhurbaşkanı, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanunda belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir.[4]

Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen paylar, ilgili idare ve kuruluşlar tarafından haziran ayının sonuna kadar ajans hesabına aktarılır. (d) bendinde belirtilen paylar, süresi içerisinde aktarılmadığı takdirde, bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paydan ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankasınca kesilerek ilgili ajans hesabına aktarılır. Diğer alacakların tahsilinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

(Ek fıkra:21/12/2021-7346/23 md.) Ajansın bu Kanundan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.

 

Giderler

Madde 20 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu

Madde 21 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Bütçe

Madde 22 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Bütçenin hazırlanması ve kabulü

Madde 23 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Bütçe sonuçları

Madde 24 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Denetim

Madde 25 — (Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

(Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

(Mülga üçüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

Kalkınma Ajanslarında bağımsız denetim yapan kuruluşların ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının cezai sorumluluğu hakkında 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin (B) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 48 ve 49 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.[5]

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Muafiyet

Madde 26 — (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 30/11/2007 tarihli ve E.: 2006/61, K.: 2007/91 sayılı Kararı ile.; Yeniden Düzenleme: 25/6/2009-5917/37 md.)

Ajans; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaftır.

 

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 27 — Ajans, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir.

 

MADDE 28-29 — (19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

MADDE 30 — (27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

Geçici Madde 1 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Geçici Madde 2 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Geçici Madde 3 — Türkiye-Avrupa Birliği Malî İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel programların; bölgelerde yürütülmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan proje birimlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemler, bunlara ilişkin hak ve yükümlülükler ile her türlü taşınır mallar, kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili ajansa devredilir.

Söz konusu proje birimlerinde çalışan personelden; görevli olduğu bölgede kurulan ajansın kuruluş kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ilgili ajansa başvuranlardan, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen öğrenim dalı dışındaki niteliklere sahip olanlar uzman personel, diğerleri ise destek personeli olarak bu Kanunun ilgili hükümlerine göre öncelikle istihdam edilir.

 

Geçici Madde 4 — (Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Geçici Madde 5- (Ek: 13/2/2011-6111/138 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)

 

Yürürlük

Madde 31 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 32 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

EK 1: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması

(Mülga:2/7/2018-KHK-703/75 md.)


5449 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5449 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5917

26

10/7/2009

6111

Geçici Madde 5

8/2/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/2011 tarihinde

6552

4,11

11/9/2014

KHK/703

Kanunun adı, 1 ila 18, 19, 20 ila 24, 25, Geçici madde 1, Geçici madde 2, Geçici madde 4 ve Geçici madde 5 ile Ek (1) sayılı liste

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7346

19

25/12/2021

 [1] Bu Kanunun adı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “borçlanma,” ibaresi, “, katma” ibaresi ve “borçlanma ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[3] 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8/8/2011 tarihli ve 2011/2168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle; Belediyelerin, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca bütçe gelirleri üzerinden kalkınma ajanslarına aktaracakları payların oranı binde beş olarak belirlenmiştir.

[4] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[5] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 75 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bu maddeye göre” ibaresi “Kalkınma Ajanslarında” şeklinde değiştirilmiştir.