Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler

Hakkında Kanun[1]

 

Kanun Numarası                    : 5431

Kabul Tarihi                           : 10/11/2005

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 18/11/2005      Sayı  : 25997

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 45

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Tanımlar

Madde 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görevler ve Yetkiler

Teşkilat yapısı

Madde 3- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Görevler ve yetkiler

MADDE 4 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Genel Müdür

Madde 5- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Genel Müdür Yardımcısı

Madde 6- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

Madde 7- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Uçuşa Elverişlilik Daire Başkanlığı[2]

Madde 8 -(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı

Madde 8/A- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/67 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Hava Ulaşım Daire Başkanlığı

Madde 9- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı

Madde 10- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Hava Alanları Daire Başkanlığı

Madde 11- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı

Madde 12- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı

Madde 12/A- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/71 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimleri

Madde 13- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Madde 14- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Hukuk Müşavirliği

Madde 15- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri

Madde 16- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Madde 17- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Madde 18- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

ALTINCI BÖLÜM

Sorumluluk, Yetki Devri, Atama ve Düzenleme Yapma

Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 19-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Yetki devri

Madde 20-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Atama

Madde 21- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Düzenleme görev ve yetkisi

Madde 22- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Teknik Denetçiliğe Görevlendirme, Havacılık Uzmanlığı, Personelin Statüsü

Teknik denetçiliğe görevlendirme

Madde 23- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Havacılık uzmanlığı ve havacılık uzman yardımcılığı

Madde 24- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Personelin statüsü

Madde 25- (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

İdarî hizmet sözleşmesi ile çalıştırılan personel, Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır ve bu personelin ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında memurlarla ilgili hükümler uygulanır.

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)[3]

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/74 md.) Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre pilot pozisyonunda çalıştırılan personel altmışsekiz yaşını doldurana kadar istihdam edilebilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Anlaşmalarla Hizmet Yapma ve Anlaşmazlıkların Halli

Gelirler

Madde 26- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Anlaşmalarla hizmet yapma, sınavlar, denetlemeler

Madde 27- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Anlaşmazlıkların halli

Madde 28- Genel Müdürlük ile Devlet daireleri, müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz yargı mercilerine veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde hukuk müşavirliğinin görüşü alınarak, tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin kapsadığı menfaatlerin;

a) 50.000 YTL'ye kadar olanları, Genel Müdürün kararı,

b) 50.000 YTL'den 300.000 YTL'ye kadar olanları, Bakanın kararı,

c) 300.000 YTL'den fazla olanları, Cumhurbaşkanı kararı,[4]

İle halledilir. Yukarıda belirtilen parasal sınırlar, her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir.

Konusu kalmayan, yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati bulunmayan davalar ile icra takipleri miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tâbi olarak iptal edilerek dava ve icra kayıtlarının silinmesi veya dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı üst mahkemelere başvurulmasından vazgeçilmesinde Genel Müdür yetkilidir.

Yukarıdaki hükümlere uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla, icra takiplerinde kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Atıflar

Madde 29- 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Genel Müdürlüğe yapılmış sayılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Madde 31 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Madde 32-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Madde 33- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

ONUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Ek Madde 1- (Ek: 1/7/2022-7417/48 md.)

22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinde yer alan oran ve grupları aşmamak kaydıyla mezkur maddede belirtilen usulle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline de ödeme yapılabilir.

 

Geçici Madde 1- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 2- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 3-(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 4- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 5- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 6- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 7- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Geçici Madde 8- (Ek: 24/10/2011-KHK-661/76 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

 

Yürürlük

Madde 34- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 35- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(I) SAYILI CETVEL

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(…)

 

 

(II) SAYILI CETVEL

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/89 md.)

(…)

 

 

5431 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

5431 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/661

3, 4, 6, 7, 8, 8/A, 9, 10, 11,12, 12/A, 14, 24, 25, 27, Geçici Madde 8, I Sayılı Cetvel, II Sayılı Cetvel

2/11/2011

KHK/666

25

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

25

10/10/2013

6518

8/A

19/2/2014

KHK/703

Kanunun adı, 1 ila 24, 25, 26, 27, 28, 30 ila 33, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 8, Ek (I) sayılı cetvel, Ek (II) sayılı cetvel

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7417

Ek Madde 1

5/7/2022

 [1] Bu Kanunun adı “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] Bu madde başlığı “Uçuş Standartları Daire Başkanlığı” iken, 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 66 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[3] 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

[4] 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 89 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “Danıştayın görüşü üzerine müşterek karar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” şeklinde değiştirilmiştir.