8565

 

DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI

DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI

HAKKINDA KANUN

 

 

         Kanun Numarası               : 4948

          Kabul Tarihi                       : 17/7/2003

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 22/7/2003  Sayı : 25176

          Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 5  Cilt : 42

 

 

              Amaç ve kapsam

             Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Bakanlar Kurulunca mezarının Devlet Mezarlığı dışında bulunması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ile Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Ata Sökmenn ve eski Başbakanlardan Adnan Menderes, eski Bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarları ve eklerinin yapımı, bakımı, onarımı, korunması, yönetimi ve bu yerler için kamulaştırma yapılması ile ilgili hususları düzenlemektir.

             Görevli kuruluşlar ve izin

             Madde 2 - Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve ekleri ile ilgili tüm kamulaştırma, projelendirme ve yapım işleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yerine getirildikten sonra, bu mezarlar, bulunduğu yer il özel idaresine ya da belediyesine bir protokolle devredilir. Bu mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri işleri, işin bulunduğu yer il özel idareleri ya da belediyelerince yürütülür.

             Malî hükümler

             Madde 3 - Bu Kanunun kapsamına giren mezar ve eklerinin tüm kamulaştırma, devir, temlik, projelendirme ve yapım giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği, bu Bakanlığın talebi üzerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Mezar ve eklerinin bakım, onarım, koruma, yönetim ve benzeri giderleri için İçişleri Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenek, bulundukları yer il özel idareleri ya da belediyelerinin talebi üzerine bu bütçelere aktarılarak kullanılabilir.

             İşbirliği

             Madde 4 - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile il özel idareleri ve belediyeler, bu Kanun kapsamına giren mezar ve eklerinin 2 nci maddede öngörülen işleri için; ilgili köyler ve bu amaçla kurulan dernek ve vakıflarla işbirliği yapabilirler.

             Yönetmelik

             Madde 5 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri, Maliye ile Bayındırlık ve İskân bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.


8566

 

             Yürürlük

             Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.