263(umuru)

 

 

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE

HAKKINDA KANUN

 

 

          Kanun Numarası           : 486

          Kabul Tarihi                 : 16/4/1924

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/5/1924   Sayı : 70

          Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 3   Cilt : 5   Sayfa : 427

 

             Madde 1 – 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye istifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

             Madde 2 – Umumi ana lağımlariyle su yollarını hasbezzarure açtıranlar belediyece tayin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müddeti mezküre zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarf olunan para alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca cezaen istifa olunur.

             Madde 3 – Umumi ana lağımlariyle suyollarını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istifa olunur.

             Madde 4 – Belediyece sıhhat ve selameti umumiye için mahzuru görülen hususi mecra ve lağım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alakadaran tarafından nazarı itibara alınmadığı takdirde belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve sarfiyat tahsil olunduktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da cezaen istifa olunur. Cezanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrı halleri belediye meclisince sabit olanlardan dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

             Madde 5 – 8 – (Mülga: 15/5/1930 - 1608/11 md.)

             Madde 9 – İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olup, Ankara ve istanbul şehremanetlerine de şamildir.

             Madde 10 – İşbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.