ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU

 

Kanun Numarası                    : 4752

Kabul Tarihi                           : 11 /4/2002

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 24/4/2002        Sayı     : 24735

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5     Cilt : 7     Sayfa  : 8294

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç[1]

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, (…)(1) astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, astsubay meslek yüksek okullarının teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrencileriyle ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam[2]

Madde 2 – Bu Kanun, (…)(2) astsubay meslek yüksek okullarını ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 – Bu Kanunda geçen deyimlerden;

a) Astsubay meslek yüksek okulu : Bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, askerî değerleri haiz, muvazzaf astsubay yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir yüksek öğretim kurumunu,

b) (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/82 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/82 md.) Bölüm: Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak personel yetiştirilmek üzere kurulan eğitim ve öğretim birimini,

c) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Bölüm başkanı: O bölümü oluşturan ana bilim dalı başkanları arasından öncelik profesör öğretim üyelerinde olmak üzere yüksek okul müdürü tarafından üç yıllığına görevlendirilecek öğretim elemanını,

d) (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/82 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/82 md.) Program: Bu Kanunda belirtilen özelliklere sahip muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla, içeriği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen, branş veya ihtisasa yönelik eğitim konu, kapsam ve sürelerinin bütününü,

e) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Askeri eğitim: Astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerinin fiziki ve ruhi yapılarını geliştirmek amacıyla ve kuvvetlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde akademik ders programları dışında verilen her türlü uygulamalı eğitimleri,

f) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

g) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

h) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Rektör: Milli Savunma Üniversitesi Rektörünü,

ı) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/111 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/107 md.) Kuvvet: Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarını,

j) Diğer kavram ve terimler: 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü Maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri,

ifade eder.[3]

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 4 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/83 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/83 md.)

Astsubay meslek yüksek okullarının kadro ve kuruluşları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanır.

 

Ana ilkeler

Madde 5 Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.

b) Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

c) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/112 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/108 md.) Eğitim-öğretim plan ve programları; bilimsel alan öğretimi ile temel askerlik ve beden eğitimlerini birbirleriyle uyumlu şekilde çağdaş eğitim, yöntem ve ilkeleri ile bütünleştirerek, Milli Savunma Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulunun kuvvetlerin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak oluşturacağı görüş ve tavsiyelerine uygun olarak yüksek okul müdürleri tarafından hazırlanır. Hazırlanan plan ve programlar Milli Savunma Üniversitesi Senatosunun kararı ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

d) (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/84 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/84 md.) Astsubay meslek yüksek okullarının verimliliklerinin artırılması, genişletilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Milli Savunma Bakanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.

 

Görev

Madde 6 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/113 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/109 md.)

Astsubay meslek yüksek okullarının görevleri; 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, ilerideki safhalarda meslek gelişim programlarında belirtilen eğitimleri takip edebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar ve Görevler

Organlar

Madde 7 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/114 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/110 md.)

Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim ve öğretim faaliyetleri ile idari hizmetleri aşağıda belirtilen organlar tarafından yürütülür:

a) Yüksek okul kurulları.

b) Yüksek okul komutanı.

c) Yüksek okul müdürü.

d) Öğrenci alay veya tabur komutanı.

 

Yüksek okul kurulları[4]

Madde 8 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/115 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/111 md.)

a) Yönetim kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında yüksek okul komutanı, yüksek okul müdürü, müdür yardımcıları, öğrenci alay veya tabur komutanı ve yüksek okul müdürünün seçtiği iki bölüm başkanından oluşur. Başkan gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu; yıllık eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren eğitim-öğretim takvimini belirlemek, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve akademik yetersizlik nedeniyle okuldan çıkarılmalarına karar vermek, öğrenci alay veya tabur komutanlığının yürüttüğü eğitim ve sair etkinlikler ile yüksek okul müdürü tarafından yürütülen öğretim faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlayacak tedbirleri kararlaştırmak, okulun idari işleri ve iç işleyişinin gerçekleştirilmesine dair yıllık planlamayı yapmak, yüksek okulun yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir.

b) Öğretim kurulu: Yüksek okul müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarından oluşur. Yüksek okul müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Yüksek okul müdürü, gerek görmesi halinde yüksek okul komutanı ve öğrenci alay veya tabur komutanını kurula davet eder.

Öğretim kurulu; öğretim programını hazırlamak, Rektörlük tarafından onaylanan öğretim programının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yüksek okul müdürüne yardım etmek, yayım faaliyetlerini kararlaştırmak, öğretim materyallerinin esaslarını belirlemek ve üretilmesine karar vermek, yüksek okul müdürünün öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine dair gündeme getireceği konularda karar almak ve eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermekle görevlidir.

c) Disiplin kurulu: Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısının başkanlığında; yüksek okul komutanı, yüksek okul müdürü ve müdür yardımcıları, öğrenci alay veya tabur komutanı ile disiplin subayından oluşur.

Disiplin kurulu; kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek okuldan ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Okulla ilişiğin kesilmesi hakkındaki karar; Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yüksek okul komutanı[5]

Madde 9 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/116 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/112 md.)

Yüksek okul komutanı, Rektöre bağlı olarak, yüksek okul müdürü tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve bunlara ilişkin idari işler hariç olmak üzere, meslek yüksek okulunda yürütülen askeri eğitim ve diğer tüm faaliyetlerin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumlu asker kişidir.

Yüksek okul komutanının atanması, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

Yüksek okul müdürü ve yardımcıları(5)

Madde 10 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/117 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/113 md.)

Yüksek okul müdürü, Rektöre bağlı olup; astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim-öğretim, araştırma, etkinlik ve yayım faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir.

Yüksek okul müdürü, Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten yüksek okul müdürü yeniden atanabilir. Rütbe karşılığı yüksek okul komutanının rütbesi ile aynıdır ve yüksek okul komutanı ile arasında astlık-üstlük ilişkisi yoktur. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından yüksek okul komutanı gibi istifade eder, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

Müdür yardımcıları en fazla iki olup, yüksek okul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmakla sorumlu kişilerdir. Yüksek okul müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcıları Bakan tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden atanabilir. Müdür yardımcıları, yüksek okul müdürü görevde bulunduğu müddetçe görev yaparlar.

 

Bilimsel denetleme kurulu

Madde 11 – (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)

 

Öğrenci alay veya tabur komutanı

Madde 12 – Öğrenci alay veya tabur komutanı; ilgili mevzuat doğrultusunda öğrencilerin eğitim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmekten sorumlu asker kişidir.

 

Yüksek disiplin kurulu

Madde 13 – (Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanlarının görevleri

Madde 14 – Öğretim elemanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Astsubay meslek yüksek okullarında, bu Kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans düzeyinde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

b) Projeleri yürütmek.

c) Bilimsel çalışmalara katılmak, bilimsel araştırma ve yayın yapmak.

d) Akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

e) Yetkili organlarca ve amirlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanma[6]

Madde 15 – (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/118 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/114 md.)(6)

Astsubay meslek yüksek okulu müdürlüklerince ihtiyaç duyulan doktor öğretim üyesi kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doktor öğretim üyesi kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını meslek yüksek okulu müdürlüğüne teslim eder. Yeterli şartları taşıdığı meslek yüksek okulu müdürlüğünce tespit edilenler, meslek yüksek okulu yönetim kurulu tarafından seçilecek üç öğretim üyesi tarafından ilgili bilim dalında yazılı yabancı dil sınavına alınırlar. Yabancı dil sınavında başarılı olan adayların dosyaları, incelenmek ve haklarında yazılı bilimsel değerlendirme alınmak üzere en az biri Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan üç öğretim üyesine gönderilir. Raporlar yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra yüksek okul müdürü kendi görüşünü de ekleyerek adayları Rektörlüğe bildirir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.(6)

Meslek yüksek okulu kadrosuna ilk kez atanan doktor öğretim üyeleri, iki yıl görev yaparlar. Bu sürenin sonunda, okul müdürlüğünün olumlu görüşü ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile aynı kadroda görev süreleri iki yıllık sürelerle uzatılabilir.(6)

 

Doçentliğe atanma

Madde 16 – Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki doçentliğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/119 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/115 md.) Astsubay meslek yüksek okulu müdürlüklerince ihtiyaç duyulan doçent kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doçentlik kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerin dosyaları, incelenmek ve haklarında bilimsel yazılı değerlendirme alınmak üzere en az biri Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan üç profesör öğretim üyesine gönderilir. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen aday Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.

 

Profesörlüğe yükselme ve atanma

Madde 17 – Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundaki profesörlüğe yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/120 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/116 md.) Astsubay meslek yüksek okulu müdürlüklerince ihtiyaç duyulan profesör kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, uygun gördüğü boş profesörlük kadrolarını ilan eder. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını Rektörlüğe teslim ederler. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe tespit edilenlerin dosyaları, incelenmek ve haklarında bilimsel yazılı değerlendirme alınmak üzere en az ikisi Milli Savunma Üniversitesi dışındaki üniversitelerden olmak üzere kadronun ait olduğu alandan beş profesör öğretim üyesine gönderilir. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen aday Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır.

(Mülga üçüncü fıkra: 15/8/2017-KHK-694/120 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/116 md.)

 

Emeklilik yaş haddi

Madde 18 – Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı Maddesinde belirtilen rütbelerin yaş haddidir. Sivil öğretim üyelerinin yaş haddi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 30 uncu Maddesinde belirtilen yaş haddidir.

 

Öğretim elemanlarının astsubay meslek yüksek okulu dışına atanmaları ve görevlendirilmeleri

Madde 19 – (Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/121 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/117 md.) Astsubay meslek yüksek okullarında görevli subay öğretim elemanları, doktora derecesine sahip olmaları ve öğretim-araştırma görevlerini başarıyla sürdürmeleri durumunda, Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmaksızın yüksek okul müdürünce talep edildiği sürece görevlerine devam edebilirler.

Astsubay meslek yüksek okulu dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu Kanunun emeklilik yaş haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

(Değişik üçüncü fıkra: 25/7/2016-KHK-669/91 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/91 md.) Astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanları; idarece uygun görülen hallerde, olağanüstü hal, (…)[7] seferberlik ve savaş hallerinde; Milli Savunma Bakanlığı tarafından özlük hakları saklı kalmak kaydıyla astsubay meslek yüksek okulları dışında da görevlendirilebilirler.(7)

 

Öğretim görevlileri

Madde 20 – (Değişik: 22/2/2018-7100/25 md.)

Astsubay meslek yüksek okullarında bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler ile öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak yer alan veya konu kapsamı itibarıyla öğretim elemanında mesleki tecrübe ve ihtisas gerektiren teorik ve uygulamalı dersler için, ilgili bilim dalında eğitim ve öğretim görmüş veya mesleki tecrübe ve bilimsel yayınları ile tanınmış asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre atama veya geçici görevli olarak, sivil öğretim görevlileri ise Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanının onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilir veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetlerinde çalıştırılacak öğretim görevlilerine ders yükü verilmez.

(Ek fıkra:18/2/2021-7281/31 md.) Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça tespit edilir.

 

Okutmanlar

Madde 21– (Mülga: 22/2/2018-7100/26 md.)

 

Öğretim yardımcıları

Madde 22 – (Mülga: 22/2/2018-7100/26 md.)

 

Öğretim elemanı yetiştirme

Madde 23 – (Değişik : 25/7/2016-KHK-669/95 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/95 md.)

(Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/122 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/118 md.) Astsubay meslek yüksek okullarının ihtiyacı olan öğretim elemanları; ilgili kuvvet komutanlığının görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık tarafından onaylanan öğretim üyesi temin ve yetiştirme plan ve programları çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında eğitime gönderilebilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları

Madde 24 – Astsubay meslek yüksek okullarındaki öğretim elemanlarının haftalık ve günlük çalışma şekli ve süresi konusunda; 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/123 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/119 md.) Öğretim üyelerinin maaş karşılığı haftalık ders yükü, en az on saattir. Ders yükünün on saati aşması durumunda yirmi saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulamalar ile yönettikleri seminer çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı yönetmelikte gösterilir. Astsubay meslek yüksek okullarında kadrolu öğretim görevlileri (…)[8] için haftalık ders yükü on iki saatten az olamaz. Bölüm başkanları için haftalık ders yükü, öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Meslek yüksekokulu müdürü ile astsubay meslek yüksek okulundaki öğretim elemanı kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders görevi verilenler için, haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.(8)

 

Kamu kuruluşlarında görevlendirme[9]

Madde 25 – (Değişik birinci cümle: 25/7/2016-KHK-669/96 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/96 md.) İlgili kurumların isteği ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü Maddesi hükümleri saklıdır.

 

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

Madde 26 – (Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/125 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/121 md.) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurtiçinde ve yurtdışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılmaları, yurtiçi araştırma ve inceleme görevleri yapmaları, yüksek okul müdürlüğünün teklifine ve Rektörlüğün onayına tâbidir. Ancak yurtdışı araştırma ve inceleme görevlerine Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile katılım sağlanabilir.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/125 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/121 md.) Yurtiçinde yapılacak kısa süreli bilimsel toplantılara katılım, yüksek okul müdürünün iznine tabidir.

Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler genel hükümler çerçevesinde ödenir.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/125 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/121 md.) Yurtdışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmış olsa dahi bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/125 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/121 md.) Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayına bağlıdır.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/125 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/121 md.) Astsubay meslek yüksek okulları, Rektörün teklifi ve Bakanın onayıyla yurtdışındaki üniversiteler ve meslek yüksek okullarıyla öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirebilirler.

 

Kurumlararası yardımlaşma

Madde 27 – (Değişik : 25/7/2016-KHK-669/98 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/98 md.)

(Değişik birinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/126 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/122 md.) Öğretim elemanları, talep halinde; yüksek okul müdürlüğünün görüşü ve Rektörün onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve Milli Savunma Üniversitesi bağlılarında görevlendirilebilirler.

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/126 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/122 md.) Talep halinde öğretim elemanları; yüksek okul müdürlüğünün görüşü ve Rektör onayı ile diğer astsubay meslek yüksek okullarında, harp okullarında veya yükseköğretim kurumlarında ek ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

(Değişik üçüncü fıkra: 15/8/2017-KHK-694/126 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/122 md.) Astsubay meslek yüksek okulları, ihtiyacı olan öğretim elemanlarını Rektör aracılığıyla ilgili yükseköğretim kurumlarından; herhangi bir yüksek öğretim kurumunda çalışmayanları ise kendileri ile koordine ederek doğrudan talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri Rektörlük kanalı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarında ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanır.

Astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ek ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır. Yükseköğretim kurumları dışından ek ders vermek üzere temin edilecek öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ödemesi için ders yükü zorunluluğu aranmaz.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/126 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/122 md.) Bu maddede öngörüldüğü şekilde bir astsubay meslek yüksek okulu ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.

 

Denetim[10]

Madde 28 – Astsubay meslek yüksek okullarının eğitim, öğretim, idarî ve diğer faaliyetlerinin denetimi; Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılır.(10)

(Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/127 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/123 md.) Astsubay meslek yüksek okullarının öğretim faaliyetlerinin bilimsel yönden denetlenmesi; yönetmelikte gösterilen esaslara göre, Rektörlük tarafından oluşturulan bilimsel denetleme heyeti tarafından yapılır.

(Mülga üçüncü fıkra : 25/7/2016-KHK-669/99 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/99 md.)

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/127 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/123 md.) Eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygunluğunu denetlemek amacıyla, Bakan tarafından da denetleme heyeti görevlendirilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Öğretim ve Öğrenciler

Kaynak ve giriş şartları

Madde 29 – (Değişik birinci fıkra : 25/7/2016-KHK-669/100 md.; Aynen Kabul: 9/11/2016-6756/100 md.) Astsubay meslek yüksek okullarının öğrenci kaynağı, lise ve dengi okul mezunlarıdır.

Yabancı ülke öğrencilerinin astsubay meslek yüksek okullarına kabul edilmeleri, yapılacak anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı kararına göre yürütülür.[11]

Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

Ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim

Madde 30 – Astsubay meslek yüksek okullarındaki eğitim ve öğretim, parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları, Devlet tarafından karşılanır. Astsubay meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Astsubay meslek yüksek okullarında eğitim ve öğretim süresi iki yıldır. Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri eğitim ve öğrenimi, sağlık nedenleri hariç olmak üzere üç yılda, sağlık nedenleri de dahil olmak üzere azamî dört yılda tamamlamak zorundadırlar. Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenciler askerî eğitim, beden eğitimi gibi tatbikî dersler dahil bütün derslere devam etmek zorundadır.

b) Savaş ve olağanüstü hallerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitim ve öğretime ara verilebilir veya eğitim ve öğretimin süresi kısaltılabilir. Eksik öğretim görenlere daha sonra uygulanacak eğitimin ilke ve esasları Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.[12]

c) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf astsubay çavuş olarak nasbedilirler.

 

Disiplin ve okuldan çıkarılma

Madde 31 – Astsubay meslek yüksek okullarına alınan her öğrenciye bir disiplin notu verilir. Disiplin notundan hangi cezalar için ne kadar not düşüleceği yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar:

a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca hakkında karar verilenler.

c) Bu Kanunun 30 uncu Maddesinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık yetenekleri bakımından astsubay meslek yüksek okulu öğrenimine devam imkânı kalmayanlar.

f) Giriş koşullarını taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu niteliklerini kaybedenler.

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç olmak üzere diğer nedenlerle okuldan çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödetilir.[13]

Bu öğrencilerin kimlikleri, bütün askerî yüksek öğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

Astsubay meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilerden, bu Maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci Maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde diğer askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmaz ve 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu, 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklı olmak üzere Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özlük hakları

Madde 32 – Astsubay meslek yüksek okullarında görevli askerî öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri uygulanır.

Asker öğretim elemanlarına, 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci Maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci Maddesine göre ödenen Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, astsubay meslek yüksek okulu komutanına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 13 üncü Maddesine göre idarî görev ödeneği ödenir. Astsubay meslek yüksek okulu komutanına verilecek idarî görev ödeneği, meslek yüksek okulu müdürlerine ödenecek miktar kadardır.

Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre verilir.

(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/77 md.) İstihdam esasları yönetmelikte belirlenmiş olan astsubay meslek yüksek okullarında atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurlara uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/128 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/124 md.) Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere ilave olarak; bunlara, 2547 sayılı Kanunda yer alan diğer disiplinsizlikleri işleyen sözleşmeli veya atamalı öğretim elemanlarına yükseköğretim mevzuatı uyarınca verilen aynı neviden disiplin cezaları uygulanır. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır.

Haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, astsubay meslek yüksek okullarında görevli öğretim elemanlarına; Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde haftada en çok yirmi saate kadar verilecek dersler için, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11 inci Maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir.[14]

 

Asker kişilerin ataması

Madde 33 – Astsubay meslek yüksek okulu komutanı, öğretim başkanı ile öğrenci alay veya tabur komutanının ataması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

Yönetmelik

Madde 34 – Bu Kanunda esasları belirtilen ve aşağıda yazılı diğer hususlar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

a) Çalışma esasları, günlük çalışma saatleri ve haftalık ders yükü, öğretim elemanlarının yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı ve ek ders ile ilgili hususlar.

b) Ders kitaplarının teminine ilişkin esaslar ve telif hakları ile ilgili hususlar.

c) Bilimsel denetleme heyetinin teşkili, görevleri ve çalışma esasları.[15]

d) Yapılacak bilimsel ve teknik araştırma, inceleme ve yayınlarla ilgili usul ve esaslar.

e) Astsubay meslek yüksek okullarına giriş koşulları, yabancı ülke öğrencilerinin seçimiyle ilgili esaslar ve kayıt kabul şartları ile ilgili hususlar.

f) Öğrencilerin hangi şartlarda o eğitim ve öğretim yılını kaybetmiş sayılacakları ve öğrenci niteliğinin kaybedilmesine ilişkin esaslar.

g) Astsubay meslek yüksek okullarındaki sınav, değerlendirme ve sınıf geçme esasları ve astsubay meslek yüksek okullarının kuruluş yapısına ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim ve öğretim ve buna dayalı olarak verilecek ön lisans diplomaları ile ilgili esaslar.

h) Astsubay meslek yüksek okullarında savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara verilmesine, kısaltılmasına, aday öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ve bu durumda verilecek olan diplomalara ilişkin hususlar.

ı) Astsubay meslek yüksek okullarının (…)[16] denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar.(16)[17]

i) Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinde uygulanacak usul ve esaslar.

j) Disiplin esasları ile ilgili öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık gibi diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esaslar.

k) Astsubay meslek yüksek okullarında bölümlere bağlı olarak açılacak programlar.

l) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer hususlar.


Geçici Madde 1 – Astsubay meslek yüksek okulu kadrolarında öğretim üyelerinin akademik kariyerlerinin yükseltilmesi maksadıyla oluşturulacak kurullarda yeterli doçent ve profesör istihdam edilinceye kadar, astsubay meslek yüksek okullarına ihtiyaç duyulacak doçent ve profesörler, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla Yüksek Öğretim Kurulundan temin edilir.

 

Geçici Madde 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtında astsubay meslek yüksek okulu kuruluncaya kadar, bu Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen yetkiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılır.

 

Geçici Madde 3 (Ek: 19/6/2010-6000/43 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten ayrılan veya çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 31 inci madde hükmünden yararlandırılır.

 

Geçici Madde 4 (Ek: 3/10/2016-KHK-676/68 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7070/54 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile astsubay meslek yüksek okullarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Astsubay meslek yüksek okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

 

Yürürlük

Madde 35 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 36 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

11/4/2002 TARİHLİ VE 4752 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1- 28/5/2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanunun hükmüdür:

Geçici Madde 1 – 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.


4752 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE

GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

4752 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

4861

İşlenemeyen Hüküm

6/6/2003

6000

31, Geçici Madde 3

30/6/2010

6318

32

3/6/2012

KHK/669

1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

31/7/2016

KHK/676

Geçici Madde 4

29/10/2016

6756

1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34

24/11/2016

KHK/694

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, Geçici Madde 4

25/8/2017

7100

15, 20, 21, 22, 24

6/3/2018

7070

Geçici Madde 4

8/3/2018

7078

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, Geçici Madde 4

8/3/2018

KHK/700

19,29

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7281

20

5/3/2021

 [1] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 81 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[2] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 81 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[3] 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 111 inci maddesiyle, bu fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere (e), (f), (g), (h), (ı) bentleri eklenmiş ve mevcut (e) bendi (j) bendi olarak teselsül ettirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 107 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[4] Bu madde başlığı “Astsubay meslek yüksek okulu komutanı” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 115 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 111 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[5] Bu madde başlığı “Yüksek okul kurulu” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 116 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 112 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[6] 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu maddenin “Yardımcı doçentliğe atanma” olan başlığı metne işlendiği şekilde, birinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçent” ibareleri “doktor öğretim üyesi”, ikinci fıkrasında yer alan “yardımcı doçentler” ibaresi “doktor öğretim üyeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

[7] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 142 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sıkıyönetim,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[8] 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “ile okutmanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[9] 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 124 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “ve Milli Savunma Bakanlığının” ibaresi “ve Rektörün teklifi üzerine Bakan” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[10] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 99 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “ Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[11] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 142 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

[12] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 101 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibareleri, “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 101 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[13] 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "okuldan çıkarılanlara," ibaresinden sonra gelmek üzere "personel ve amortisman giderleri hariç," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

[14] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 102 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 102 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[15] 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 129 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “kurulunun” ibaresi “heyetinin” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 125 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[16] 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 203 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 189 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

[17] 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 103 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 103 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.