TELGRAF VE TELEFON KANUNU, ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TELSİZ KANUNU VE POSTA, TELGRAF VE

TELEFON İDARESİNİN BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI HAKKINDA

KANUN İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun Numarası                    : 4502

Kabul Tarihi                           : 27/1/2000

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 29/1/2000        Sayı  : 23948

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 39

 

Madde 1 ila 13 – (4/2/1924 tarih ve 406 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

 

Madde 14 ila 18 – (5/4/1983 tarih ve 2813 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

 

Madde 19 ila 22 – (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanun ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

 

Madde 23 – 12.6.1936 tarihli ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun, 24.6.1938 tarihli ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamelelerine Dair Kanun ve 7 Kanunisani 1929 tarihli ve 1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalardaki Telefonlar Hakkında Kanun,29 Rebiülevvel 1331 tarihli Teatii Muhaberata Hadim Hususi Elektrik Hututu Hakkında Kanunu Muvakkat ve bunların ek ve tadilleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında bulunan telekomünikasyon hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli tarife ile yararlanılmasına dair hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 24 – 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile değişikliklerinde ve diğer mevzuatta geçen "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibareleri "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)" olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 25 – (22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

 

Madde 26 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)


Geçici Madde 1 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, 5.4.1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde geçen ve Bakanlar Kurulunca belirlenmiş bulunan sözleşmeli personel, durumlarına uygun kadrolara sınav şartı aranmaksızın atanırlar. Sözleşmeli statüde çalışmış personelin bu süre içindeki hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine göre öğrenim durumları itibariyle işe giriş derece ve kademelerinin üzerine her üç yılı için bir derece ve her bir yılı için bir kademe verilmek ve öğrenim durumları itibariyle emsallerini geçmemek üzere değerlendirilir.

 

Geçici Madde 3 – "Türk Telekomünikasyon A.Ş." 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekindeki "B- Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan kuruluşlar listesinden çıkarılmıştır.

 

Geçici Madde 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Telekom'da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çlışmakta olanlardan isteyenler iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçirilir. İş mevzuatına tabi personel statüsüne geçmek istemeyenlerin mevcut statü, sosyal ve özlük haklarıyla istihdamlarına devam olunur.

Bu kadro ve pozisyonlarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde değişiklik yapılabilir. Kendi istekleri ile iş mevzuatına tabi personel statüsüne geçenler ile emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşalan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu kadro ve pozisyonlarda bulunanlar istekleri halinde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Özelleştirme İdaresi tarafından yapılması gereken ödemeler bu madde kapsamındaki personel bakımından Türk Telekom tarafından yapılır.

 

Geçici Madde 5 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

 

Geçici Madde 6 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

 

Geçici Madde 7 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

 

Geçici Madde 8 – (Mülga: 5/11/2008-5809/66 md.)

 

Madde 27 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 28 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

4502 SAYILI KANUN İLE İHDAS EDİLEN KADROLARDAKİ

DEĞİŞİKLİKLERİ İZLEME CETVELİ

 

Mevzuat

Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Türü

Sayısı

Tarihi

Sayısı

Açıklama

Kanun

4502

29/1/2000

23948

Kadro ihdası

B.K.K.

2000/1006

5/8/2000

24131

Kadro değişikliği

B.K.K.

2001/2916

11/9/2001

24520

Derece değişikliği

B.K.K.

2003/6307

12/11/2003

25258

Derece değişikliği

B.K.K

2005/9223

10/8/2005

25902

Kadro değişikliği

B.K.K

2005/9257

2/9/2005

25924

Pozisyon değişikliği

 

 

4502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanun

4502 Sayılı Kanunun Değişen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5809

26, Geçici Madde 1, 5, 6, 7 ve 8

10/11/2008