KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU

MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE

BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun Numarası                    : 4208

Kabul Tarihi                           : 13/11/1996

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 19/11/1996      Sayı  : 22822

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 36

 

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

BİRİNCİ KISIM

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Tanımlar

Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

a) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

b) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer hertürlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

d) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

e) (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 3 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 4 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

Madde 5 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Sır Saklama Yükümlülüğü

Madde 6 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ceza ve Usul Hükümleri

Karapara Aklanması Suçunda Ceza

Madde 7 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Zamanaşımı

Madde 8 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Tedbir Konulması

Madde 9 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Kontrollü Teslimatın Şartları

Madde 10 – Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,

b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,

c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,

d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,

e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

zorunludur.


Kontrollü Teslimat Kararı ve Usulleri

Madde 11 – Kontrollü teslimata, 10 uncu maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara (…)(2) Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.[1][2]

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.

Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.

 

Yükümlülüklere Aykırı Davranış

Madde 12 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Yetkili Mahkeme

Madde 13 – (Mülga birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)

(Değişik ikinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.

(Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ek Ödemeler

Madde 14 – (Mülga: 11/10/2006-5549/26 md.)

 

Yönetmelikler

Madde 15 – (Mülga birinci fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)

Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

(Mülga üçüncü fıkra: 11/10/2006-5549/26 md.)


İKİNCİ KISIM

Diğer Kanunlarda Değiştirilen Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Eklenen Hüküm

Madde 16 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanuna Ek Madde eklenmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

İKİNCİ BÖLÜM

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Eklenen ve Değiştirilen Hükümler

Madde 17 – (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 2 nci maddesine bir bent eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

Madde 18 – (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 8 inci maddesinin bir bendinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.

 

Madde 19 – (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

Madde 20 – (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK'nin 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

Madde 21 – (14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun muhtelif maddelerine ibare eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Geçici Maddeler, Yürürlük, Yürütme

Geçici Madde 1 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen ek maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler.[3]

 

Madde 22 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 23 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


4208 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

4208 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

4782

11/1/2003

5020

26/12/2003

5549

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,14 ve 15

18/10/2006

6526

11

6/3/2014

 [1] 16/6/2004 tarihli ve 5190 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi; diğer kanunlarda geçen "Devlet Güvenlik Mahkemesi", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Yedek Hâkimliği", "Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı ve Cumhuriyet savcısı" ibarelerinin sırasıyla "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesi gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilecek veya kurulacak ağır ceza mahkemesi", "ağır ceza mahkemesi üyesi", "1412 sayılı Kanunun 394/a maddesinde belirtilen suçları soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilen Cumhuriyet savcısı" olarak uygulanacağını hüküm altına almıştır.

[2] 21/2/2014 tarihli ve 6526 tarihli Kanunun 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devlet Güvenlik Mahkemesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[3] Bu madde ile ilgili olarak, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesine bakınız.