7343

 

                  KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE

                                                  KANUNU

 

          Kanun Numarası          : 3960

          Kabul Tarihi                 : 28/12/1993

          Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/12/1993   Sayı : 21804

          Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5   Cilt : 33  

 

             Madde 1 – (Değişik: 1/7/2005-5378/36 md.) (1)

             Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve engelliliğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı bütçesine konulur.

             Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

             Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “özürlülüğe” ibareleri “engelliliğe” şeklinde değiştirilmiştir.


7344

 

3960 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/

Numarası

 

3960 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5378

1

7/7/2005

6462

1

3/5/2013