7251-7255

 

BARTIN İLİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

 

          Kanun Numarası                   : 3760

          Kabul Tarihi                          : 28/8/1991

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 7/9/1991   Sayı : 20984

          Yayımlandığı Düstür              : Tertip : 5   Cilt : 31   Sayfa : 11

 

             Madde 1 – Zonguldak İline bağlı Bartın İlçe Merkezi merkez olmak ve ekli (1) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak ve köyler bağlanmak suretiyle, Bartın adıyla bir il kurulmuştur.

             Geçici Madde 1 – Bu Kanuna göre kurulan Bartın İlinin ihtiyacını karşılamak üzere ekli (2) sayılı listede yeralan çeşitli kurum ve kuruluşlara ait kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

             Ekli (3) sayılı listede yeralan il özel idaresine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

             Bu kadrolara yapılacak atama işlemleri bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 günlük süre içinde tamamlanır.

             Bu süre içinde yeni kurulan ilde ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

             Geçici Madde 2 – Bartın İlinin il genel meclisi, il merkezi kabul edilen ilçe ile bu il'e bağlanan diğer ilçelerin mevcut il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi valinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

             İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.

             Geçici Madde 3 – Bartın İline bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olanların haricindeki bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren Bartın il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

             Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.

             Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Bartın İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.

             Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

 

——————————

(1)    Bu Kanuna bağlı listeler için 7/9/1991 tarih ve 20984 sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.


7256

 

             Bartın ilinin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu ile bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

             Geçici Madde 4 – Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, bu Kanunla kurulacak Bartın Valiliği için 1991 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından 1 adet binek otomobil alınır.

             Geçici Madde 5 – 1991 yılında yapılacak olan erken seçimde Bartın İli bir seçim çevresi sayılır.

             Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.