7233

 

 

ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI

HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI  

HAKKINDA KANUN

 

 

Kanun Numarası                      : 3717

Kabul Tarihi                             : 8/5/1991

Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih  : 16/5/1991      Sayı : 20873

Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5   Cilt : 30     Sayfa : 137

 

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet davalarını takibe yetkili Hazine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol gideri ve tazminat verilmesidir.

Yol giderleri tazminatı

Madde 2 – (Değişik: 23/7/2010-6009/30 md.)

Daire dışında yapılması gereken her keşif ve icra işlemi ile sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için; hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, (…)(1) adlî tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere ve hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara (275); yazı işleri müdürlerine, (…)(2) muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt kâtiplerine ve ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere diğer adlî ve idarî yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir.(1)(2)

Bu madde uyarınca yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden her ayın sonunda ödenir ve ayrıca yevmiye ödenmez.

 

–––––––––––––––––––

(1)  2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “askerî mahkemelerdeki subay üyelere,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu fıkraya “keşif ve icra işlemi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri” ibaresi ve “yetkili kılınan kişilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara” ibaresi eklenmiş; fıkrada yer alan “hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


7234

 

Bir kişinin alacağı aylık yol tazminatı tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil iki katını geçemez.

Kamu adına takibi gereken işler ile Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine ödenecek yol giderleri ile yol tazminatı, bu madde hükümlerine göre bütçenin ilgili tertibinden ödenir.

Bu madde uyarınca ödenen yol tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Yol giderleri ilgili kişiler tarafından karşılanır. Görülen işler birden fazla ise ödenecek yol gideri uzaklıkla orantılı şekilde hesaplanır.

Madde 2/A – (Ek: 18/5/2004-5172/2 md.; Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)(1)  

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 3 – 492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – 1991 Mali Yılında yol tazminatı olarak, 1991 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (H) cetveli ile tesbit edilmiş olan (30.000.-) TL. esas alınır.

Geçici Madde 2 – (Ek: 23/7/2010-6009/31 md.)

21/11/2008 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanunun 2 nci maddesi uyarınca banka hesaplarına yatırılan paralar, bu süreler içinde çalışan personele çalışma süresi dikkate alınarak 21/11/2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine göre dağıtılır. Bu şekilde yapılacak ödemelerin Kanunda öngörülen üst sınırı aşması durumunda, artan miktar Hazineye gelir kaydedilir.

Geçici Madde 3 – (Ek: 23/7/2010-6009/31 md.)

Bu Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılacak giderler için kullanılmak amacıyla, 2009 yılı yargı harçları gelir gerçekleşmesinin yüzde beşini geçmemek üzere Adalet Bakanlığı 2010 yılı bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––

(1)  11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

 


7234-1

 

3717 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

3717 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/433

2

15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

KHK/449

2

15/10/1991

5172

Madde 2/A

15/5/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 22/5/2004

5435

Madde 2

24/12/2005

5536

Madde 2/A

15/7/2006

6009

2, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3

1/8/2010

6087

Madde 2/A

18/12/2010

KHK/666

2/A

31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

2/A

10/10/2013

KHK/698

2

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

7343

2

30/11/2021