3297

 

BELEDİYE OPERA VE TİYATROLARI SANATKAR,

MÜTEHASSIS, HİZMETLİ VE  STAJYERLERİNE

VERİLECEK ÜCRETLER HAKKINDA KANUN (1)

 

          Kanun Numarası              : 37

          Kabul Tarihi                     : 20/7/1960

          Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 30/7/1960   Sayı : 10565

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 121

 

             Madde 1 – Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine, Devlet Tiyatroları Kuruluşu hakkındaki 5441 sayılı kanunun 7 ve 6629 sayılı kanunla değiştirilen 8 inci maddelerinde yazılı esaslar ve aynı kanunun 7244 sayılı kanunla değiştirilen 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan hadler dahilinde ücret verilir.

             Ancak, Belediye Meclisleri; bahsi geçen sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerler için mezkür değişik 10 uncu maddede gösterilen asgari hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidirler.

             Geçici Madde 1 – (37 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup, 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

             Bu kanunun neşrinden evvel İstanbul Belediyesi Tiyatroları ve Operası sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerinde istihdam edilmiş olanların 1/3/1960 tarihinden sonraki ücretleri de 1 inci maddede yazılı esaslar dairesinde ödenir.

             Madde 2 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)    16/8/1960 tarih ve 55 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Kanunun başlığındaki "Geçici" kelimesi kaldırılmıştır.