1707-1710 

MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE

DAİR KANUN

 

          Kanun Numarası             : 3670

          Kabul Tarihi                    : 5/7/1939

          Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 11/7/1939   Sayı : 4255

          Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt : 20   Sayfa : 784

 

            Madde 1 - 8 – (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md.)

             Madde 9 – Piyango İdaresinin hasılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muhaberatı, keşidede kazananların ikramiye ve amortileri; Devlet, belediye ve hususi idarelere aid her türlü vergi ve resimden muaftır.

             Madde 10 - 11 – (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md.)

             Madde 12 – Piyango idaresine aid mallar Devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun sui istimal edenler ve piyango biletlerini taklid ve tahrif edenler Devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler.

             Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/108 md.)

Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için ikiyüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

             Madde 14 - 15 – (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md.)

             Geçici Madde 1 - 2 – (Mülga: 4/4/1988 - KHK. 320/58 md.)

             Madde 16 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

             Madde 17 – Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 


 

1711

 

3670 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

     3230                                                        –                                                                  28/ 6/1985

     3238                                                        –                                                                 13/11/1985

     5772                                                        –                                                                    1/ 6/1951

KHK-320                                       33, 38, 51, 52, 53                                      Kanunlaştığı tarihte

                                                         Diğer maddeleri                                                        6/ 6/1988

     4854                                                        –                                                                     6/5/2003

 

Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

     No.                               3670 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

5728                                                                                                13                                        8/2/2008