7149

İKİ İL İLE BEŞ İLÇE KURULMASI VE 190 SAYILI

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ

CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN (1)

 

          Kanun Numarası                   : 3647

          Kabul Tarihi                          : 16.5.1990

          Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih : 18.5.1990   Sayı : 20522 Mük.

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5   Cilt : 29   Sayfa : 182

 

             Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyleri kapsamak ve merkezi Çobandede Bucağının merkezi olan Köprüköy Kasabası olmak üzere, Erzurum İlinde Köprü köy adıyla,

             Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Hacılar Bucak merkezi olmak üzere, Kayseri İlinde Hacılar adıyla,

             Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Hasankeyf Bucak merkezi olmak suretiyle, Mardin İlinde Hasankeyf adıyla,

             Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Karapürçek Bucağının merkezi olan Akpürçek Kasabası olmak suretiyle, Sakarya İlinde Karapürçek adıyla,

             Ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler aynen bağlanmak ve merkezi Aydınlar Bucak merkezi olmak suretiyle, Siirt İlinde Aydınlar adıyla,

             Beş ilçe kurulmuştur.

             Madde 2 – 1. Siirt İline bağlı Batman İlçe merkezi merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak suretiyle Batman adıyla,

             2. Siirt İline bağlı Şırnak İlçe merkezi merkez olmak, Hakkari İli Çukurca İlçesi Çığlı bucağına bağlı Andaç ve Ortaköy köyleri Uludere İlçesi Ortabağ Bucağına bağlanmak ve ekli (7) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyleri kapsamak suretiyle Şırnak adıyla,

             İki il kurulmuştur.

——————————

(1)    Bu Kanuna bağlı listeler ve ihdas edilen kadrolar için 18/5/1990 ve 20522 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısına bakınız.


7150

 

             Madde 3 – Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında kullanılmak üzere ekli (8) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

             Ekli (9) sayılı listelerde yer alan il özel idarelerine ait kadrolar ihdas edilmiştir.

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunla kurulan illerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, ilçelere ait kadroları ise bir süreye bağlı olmaksızın ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunla kurulan illerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek 60 günlük süre içinde tamamlanır.

             Bu süre içinde yeni kurulan illerde ve bu illere bağlanan ilçelerde merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.

             Geçici Madde 3 – Bu Kanunla kurulan illerin il genel meclisleri il merkezi kabul edilen ilçe ile bu illere bağlanan diğer ilçelerin halihazır il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder.İl genel meclisleri valilerin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçesini yapar.

             Bu ve diğer kanunlarla kurularak bu iki il'e bağlanan ve il genel meclisi üyeleri bulunmayan ilçelerde bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 60 ıncı günden sonra gelen ilk Pazar günü, halen meri mevzuata göre, yapılacak il genel meclisi üyeleri seçimi ile seçilecek üyeler bağlandıkları ilin genel meclisine katılırlar.

             İlk toplantıda seçilen organların görevleri il genel meclisinin dönem başı toplantısı olan Kasım ayı toplantısına kadar devam eder.

             Geçici Madde 4 – Bu Kanunla kurulan illere bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları menkul ve gayrimenkulleri, hak, alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 90 ıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idaresine geçer ve bu tarihi takip eden 10 günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.

             Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.


7151

 

             Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memurlar, kadroları ve her türlü özlük haklarıyla birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il Özel idaresine devredilmiş sayılır.

             Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü özlük hakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. 90 günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunulmaz.

             Bu Kanunla kurulan illerin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

             Geçici Madde 5 – Bir defaya mahsus olmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının uygulanmaması kaydıyla, Bu Kanunla kurulacak olan Şırnak ve Batman İl Valilikleri için 1990 yılı Genel Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelin (1.a) sırasından 2 adet binek otomobil satın alınır.

             Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.