6969

 

KONYA İLİ MERKEZİNDE KARATAY, SELÇUKLU VE

MERAM ADIYLA ÜÇ iLÇE KURULMASI

HAKKINDA KANUN (1)

 

          Kanun Numarası                 : 3399

          Kabul Tarihi                        : 20/6/1987

          Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 27/6/1987   Sayı : 19500

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 26   Sayfa : 222

 

             Madde 1 – Konya il merkezinde;

             a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere ve ek 2 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Karatay,

             b) Ek 3 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 4 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Selçuklu,

             c) Ek 5 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 6 sayılı listede adları yazılı köy, kasaba ve bucaklar aynen bağlanmak üzere Meram,

             Adlarıyla 3 ilçe ve bu ilçelerin merkezlerinde aynı adlarla 3 belediye kurulmuştur.

             (Ek bentler: 10/11/1988 - 3495/1 md.):

             ç) Meram ilçesine bağlı bulunan; Çiftemerdiven, Tercüman, Zemburi, Mihmandar, Şems, Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsinan, İbnişahin ve Şerefşirin mahalleleri Karatay ilçesine bağlanmışlardır.

             d) Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, Babalık, Yenişehir, Tarla, Ferhuniye, Devricedit, Büyükihsaniye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve Özalan mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlanmışlardır.

             e) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi Karatay ilçesine, yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağlanmıştır.

             f) Karatay ilçesine bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi Selçuklu ilçesine bağlanmıştır.

             g) Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; Ortakonak, Çengilti, Acıdort ve Zincirli köyleri Karatay ilçesine bağlanmıştır.

             Madde 2 – Belediye sınırları içinde birden fazla ilçesi bulunan Konya Belediyesi hakkında 3030 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve Konya Belediyesi ismi de "Konya Büyükşehir Belediyesi"ne dönüşür.

             Madde 3 – Bu Kanunla kurulan Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Geçici Madde 1 – Karatay, Selçuklu ve Meram Belediye Seçimleri Türkiye düzeyinde yapılacak ilk genel mahalli idareler seçimleriyle birlikte yapılır.

——————————

(1)    Bu Kanunun ekindeki listeler aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


6970

 

             Bu süre içinde, Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3030 sayılı Kanunda yazılı Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait yetki ve görevlerin tümü Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülür.

             Konya Belediyesinde halen görevde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ilk genel mahalli idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 3030 sayılı Kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptir.

             Madde 4 – Bu Kanunun idari hükümleri yayımı tarihinde, mali hükümleri 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6970-1

 

             3399 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                            Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                            giriş tarihi

________ __________________________________________________________ __________

 

     3495                                                           –                                                                 17/11/1988