6581

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL

YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

 

Kanun Numarası                     : 3152

Kabul Tarihi                             : 14/2/1985

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih  : 23/2/1985           Sayı  : 18675

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5      Cilt : 24       Sayfa : 239

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Görev

Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Teşkilat

Madde 3 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Müsteşar

Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Müsteşar yardımcıları 

Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İKİNCİ BÖLÜM

Anahizmet Birimleri

Anahizmet Birimleri

Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

––––––––––––––––––

(1)  Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu Kanunun Adı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.        


6582/6588-6

            

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Madde 11 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Madde 12 (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)

Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı

Madde 13 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Dernekler Dairesi Başkanlığı

Madde 13/A- (Ek: 31/7/2003-4970/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 13/B- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/47 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 14 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 15 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 16 – (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.)

Hukuk Müşavirliği

Madde 17 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Bakanlık Müşavirleri

Madde 18 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 19 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 20 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Personel Genel Müdürlüğü

Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 22 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı    

Madde 23 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 23/A(Ek: 8/8/2011-649-KHK/49 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 24 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)


6589

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli kurullar

Madde 25 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Madde 26 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Bakanlık Encümeni

Madde 27 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

ÜÇÜNCÜ KISlM

Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilatı

Madde 28 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İl yatırım ve hizmetleri  (1)

Madde 28/A – (Ek: 12/11/2012-6360/34 md.; Değişik: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

(1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.

(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödeneklerinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

–––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” iken,  2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


6590

 

Bağlı kuruluşlar

Madde 29 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 30 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 31 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu

Madde 32 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi

Madde 33 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Yetki devri

Madde 34 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 35 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Kadrolar

Madde 36 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Valilerin merkezde görevlendirilmesi

Madde 37 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Kontrolörler

Madde 38 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 39 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İl Planlama Uzmanlığı

Ek Madde 1 – (Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Ek Madde 2- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Ek Madde 3- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Ek Madde 4- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu; Müsteşarın veya Bakanın uygun gördüğü Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile;

a) (Değişik:6/12/2019-7196/46 md.) Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılara Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla,


6590-1

 

b) Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Emniyet Genel Müdürü veya Bakanın uygun gördüğü Emniyet Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla,

c) Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Jandarma Genel Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Jandarma Genel Komutan Yardımcısının katılımıyla,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Sahil Güvenlik Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısının katılımıyla,

e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Genel Müdür veya Bakanın uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla,

f) Diğer memurlarla ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Bakanın belirlediği ana hizmet birimlerinden birisinin en üst amirinin katılımıyla,

oluşur.

Ek Madde 5- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermek.

b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu kararları kesindir.

Ek Madde 6- (Ek: 19/10/2017-7039/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 Geçici hükümler

Geçici Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 8 – (Ek : 14/9/1999 - KHK 576/4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK - 609/1 md.)

Geçici Madde 9- (Ek: 31/7/2003-4970/5 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

Geçici Madde 10- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/36 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/32 md.)

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.


6590-2

 

Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanların devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine ait taşınmazlardan ilgisi nedeniyle Hazineye devredilen ancak halen başkanlığın kullanımında olan taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgili başkanlığın talebi ve defterdarlık tarafından tapu müdürlüğüne başvurulması üzerine tapuda bu başkanlık adına devir ve tescil edilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başkanlıklarca sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülmeye devam olunur. Başkanlıklara devredilen sözleşmelerden dolayı taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde başkanlıklar kendiliğinden taraf sıfatını kazanır. Ancak valinin uygun görmesi halinde söz konusu davalar ile başlatılmış takipler valiliklerce sonuçlandırılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yirmibeşinci fıkrası ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki 28/A maddesine göre; İçişleri Bakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin işleri ile ilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar, iş veya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleri Bakanlığınca aktarılır. Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum ve kuruluşlarının işlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar karşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilerek ilgili kurum veya kuruluşun muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar ilgili kurum veya kuruluş tarafından bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine kaydedilen veya aktarılan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir.

Geçici Madde 11- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/24 md.)

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur.

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevler hakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmış olan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6591

 

 

14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1) 3/8/2000 tarihli ve 609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi

Geçici Madde 1 – (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34, K.:2000/37 sayılı Kararı ile.)

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

(Ek- 1 sayılı Cetvel)

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

 

3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/340

8/11/1988

KHK/367

4/5/1989

KHK/576

23/9/1999

KHK/581

1/11/1999

KHK/609

23/8/2000

4825

20/3/2003

4970

6/8/2003

5253

13/A

23/11/2004

5436

14 ve 16

24/12/2005

5490

28

29/4/2006

5540

27

5/7/2006

5902

2, 8, 12, 27

17/6/2009

5952

28, 29

4/3/2010

6111

23

25/2/2011

KHK/649

8, 13/B, 20, 23/A, (1) sayılı cetvel

17/8/2011


6592

 

 3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/666

37

15/1/2012

6360

28, 28/A

6/12/2012

6458

29

11/4/2013

6525

28

27/2/2014

6713

25

20/5/2016

KHK/674

7, 28/A, Geçici Madde 10

1/9/2016

KHK/676

2, 3, 10, Geçici Madde 11

29/10/2016

6758

7, 28/A, Geçici Madde 10

24/11/2016

KHK/682

Ek Madde 4, Ek Madde 5

23/1/2017

7039

Ek Madde 6

3/11/2017

7068

Ek Madde 4, Ek Madde 5

8/3/2018

7070

2, 3, 10, Geçici Madde 11

8/3/2018

KHK/703

Kanunun Adı, 1 ila 28, 28/A, 29 ila 39, Ek Madde 1 ila Ek Madde 3, Ek Madde 6, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 9, Ek (I) sayılı cetvel

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7196

Ek Madde 4

24/12/2019