6569

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ

HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN (1) (2) (3)

         

 

Kanun Numarası                 : 3146

             Kabul Tarihi                         : 9/1/1985

             Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 18/1/1985   Sayı : 18639

             Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 24   Sayfa : 225

 

 

                                                                 BİRİNCİ KISIM

                                                             Amaç, Görev, Teşkilat

             Amaç

Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Görev

Madde 2 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Teşkilat

Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

İKİNCİ KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

             Merkez Teşkilatı

Madde 4(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

——————————

(1)    Bu Kanunun evveliyatını teşkil eden 13/12/1984 tarih ve 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 8/6/1984 tarih ve 213 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, sırasıyle 14/12/1983 ve 18/6/1984 tarihlerinde yürürlüğe girmişlerdir. (Bkz Düstur: 5. Tertip, Cilt: 23, Sayfa: 442 ve 654).

(2)     Bu Kanunun adı “ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK.’nin 14 üncü maddesiyle “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK. Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi  ile yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(3)   Bu Kanunun Adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


6570

 

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                 Bakanlık Makamı

             Bakan

Madde 5(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Müsteşar

Madde 6(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

             Müsteşar yardımcıları

Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                                                               Anahizmet Birimleri

             Anahizmet birimleri 

Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Çalışma Genel Müdürlüğü

Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü

             Madde 10 – (Mülga : 24/8/2000 - KHK - 618/37 md.; Mülga:16/7/2003-4947/41 md.)

             Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1)

Madde 11 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2)

Madde 12 – (Değişik : 24/8/2000 - KHK - 618/20 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile; Değişik:16/7/2003 -4947/17 md.)

(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

 

 

––––––––––––––––––

(1) Bu madde başlığı "Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 19 uncu maddesiyle "Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle  madde başlığı ve madde metninde  yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.

(2)  Bu madde başlığı “İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı” iken, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK`nin 20 nci maddesi ile”İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” olarak madde metniyle birlikte değiştirilmiş olup, daha sonra sözkonusu KHK, Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 16/7/2003 tarihli  ve 4947 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle  madde başlığı ve madde metninde  yapılan bu düzenleme metne işlenmiştir.


6571-6577

 

 

(Ek üçüncü fıkra: 4/4/2015-6645/14 md.) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile (…) (1)  iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçüm, analiz laboratuvarlarının inceleme, kontrol ve denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve yardımcıları ile mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabipler tarafından yerine getirilebilir. Bu madde kapsamında görevlendirilenler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. (1)

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (2)

Madde 12/A- (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Madde 12/B –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                      Danışma ve Denetim Birimleri

             Danışma ve denetim birimleri

Madde 13 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Teftiş Kurulu Başkanlığı

             Madde 14 – (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 665/8 md.)

             İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 15 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

             Madde 16 – (Mülga: 22/12/2005-5436/17 md.)

             Hukuk Müşavirliği

Madde 17 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Bakanlık Müşavirleri

Madde 18 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 19 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                Yardımcı Birimler

             Yardımcı birimler

Madde 20 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

–––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “birinci fıkra gereğince” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu Kanunun 12 nci maddesinden sonra gelmek 12/A maddesi eklenmiş ve mevcut 12/A maddesi 12/B maddesi olarak teselsül ettirilmiştir.


6572-6578

 

             İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

             Madde 22/A- (Ek:16/7/2003-4947/21 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Savunma Sekreterliği

             Madde 23 – (Mülga : 29/5/2009 – 5902/25 md.)

Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 24 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

                                                               BEŞİNCİ BÖLÜM

                                                                  Sürekli Kurullar

             Sürekli kurullar

Madde 25 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

             Çalışma Meclisi

Madde 26 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

             Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu

             Madde 27 – (Mülga : 25/3/1997 - KHK - 571/37 md.)

 

                                                              ÜÇÜNCÜ KISIM (1)

Taşra ve Yurt Dışı Teşkilâtı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

             Taşra teşkilatı

Madde 28 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Yurt dışı teşkilatı

Madde 29(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Bağlı ve ilgili  kuruluşlar (2)

Madde 30 (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

                                                             Sorumluluk ve Yetkiler

             Yöneticilerin sorumlulukları

Madde 31 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 32 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu:

Madde 33 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi

Madde 34 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

______________________

(1)  16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölüm başlığı “Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı  ile Bağlı Kuruluşlar” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı “ Bağlı kuruluşlar” iken, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


6579

 

             Yetki devri

Madde 35 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

                                                                 BEŞİNCİ KISIM

                                                                 Çeşitli Hükümler

             Atama

Madde 36 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Bazı görevlere atamalarda aranacak şartlar

Madde 36/A – (Ek:16/7/2003-4947/26 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Madde 36/A– (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/27 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Kadrolar

             Madde 37 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             İntikal eden görev ve yetkiler

             Madde 38 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Döner sermaye işletmesi

             Madde 39 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler

             Madde 40 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Ek Madde 1 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Ek Madde 1 –(Ek:16/7/2003-4947/28 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Ek Madde 2 –(Ek:20/6/2012-6331/36 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Ek Madde 3 – (Ek:12/7/2013-6495/73 md.) (1)

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı kadrolarında görev yapan tabiplere; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin proje ve araştırma ile sağlık gözetimi çalışmalarının yapılması, sonuç raporlarının üretilmesi, sektörel meslek hastalıkları rehberinin hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizleri gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik yapmış olduğu hizmetler esas alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Ek ödemeye hak kazanılmasında ve ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödeme yapılmaz.  (2)

–––––––––––––––––

(1)  4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı  Kanunun  17 nci maddesiyle, bu maddede yer alan  “İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü” ibaresi “İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


6580/6580-2

 

Ek Madde 4 – (Ek: 4/4/2015-6645/18 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

                                                            GEÇİCİ HÜKÜMLER

             Geçici Madde 1(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 2(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 3 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 4 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 7 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 9 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Geçici Madde 9 –(Ek:16/7/2003-4947/29 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Geçici Madde 10 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Geçici Madde 11 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Geçici Madde 12 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Geçici Madde 13 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

             Geçici Madde 14 – (Ek : 24/8/2000 - KHK - 618/30 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile.)

Geçici Madde 15 – (Ek: 11/10/2011 - KHK - 665/7 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Geçici Madde 16 – (Ek: 4/4/2015-6645/19 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

Geçici Madde 17 – (Ek: 4/4/2015-6645/20 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

             Yürürlük

             Madde 41 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 42 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


6580-3

 

 

3146 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

   1-13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 212 nci maddesi: (1)

   Madde 212-Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

             2-11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı KHK’nın Geçici Maddeleri:

Geçici Madde 1 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İş Kurumuna devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna tahsis edilmiş sayılır.

(3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait görevlerin mevcut personel tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam olunur.

Personele dair geçiş hükümleri

Geçici Madde 2 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,

ç) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı ile İl Müdürü,

kadrolarında bulunanların görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

______________

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.


6580-4

 

(2) Birinci fıkrada sayılanlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü kadrosunda bulunanlar ekli (7) sayılı listeyle ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Müşavir kadrolarına; İl Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Araştırmacı kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri, Müşavir ve Araştırmacı kadroları boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş kadrolarında bulunanlar İş Başmüfettişi kadrolarına; Müfettiş kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına; Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu kadrolarda geçirilen süreler İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılığında geçmiş sayılır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Bakanlıkta ve Türkiye İş Kurumunda İş Müfettişi ve Müfettiş unvanını kazanmış olanlardan, bu unvanları kazandıktan sonra özel sektörde çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına atanabilir.

(5) Mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine yapılmış olan atıflar İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ve İş Müfettişlerine yapılmış sayılır.

(6) İş Müfettişliğine atananların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce başlamış işleri devam ettirilerek ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre sonuçlandırılır.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü kadrolarında bulunanlardan birinci fıkrada belirtilenler dışında bulunanlardan kadro ve görev unvanı değişmeyenler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Kadro ve görev unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanır.

(8) Mevzuatta İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına yapılan atıflar, İstihdam Uzmanlığı ve İstihdam Uzman Yardımcılığına yapılmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ve İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilen süreler, İstihdam Uzmanlığı ile İstihdam Uzman Yardımcılığı kadrosunda geçirilmiş sayılır.


6580-5

 

(9) Bu madde uyarınca atanmış sayılanların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(10) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve personel tarafından yapılmaya devam edilir.

Sorunların giderilmesi

Geçici Madde 3 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Kadro değişiklikleri

Geçici Madde 4 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Düzenleyici işlemler

Geçici Madde 5 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 


6580-6

 

EK-1 SAYILI CETVEL

(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/4 md.)

 

Ek-2 Sayılı Cetvel

 (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 665/8 md.)

 

                3146 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren

 Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

 

 

3146 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK-367

4/5/1989

KHK-448

10/9/1991

KHK-618

4/10/2000

4817

6/3/2003

4947

24/7/2003

5217

39

1/1/2005

5436

13 ve 16

24/12/2005

5502

2,3,5,11,14,22/A,29,30,36 ve Ek Madde 1

20/5/2006

5763

2, 12, 29

26/5/2008

6009

12

1/8/2010

6111

İşlenemeyen Hüküm

25/2/2011 

KHK/665

5, 6, 12/A, 13, 14, 15, 28, 29, 39, Geçici Madde 15, 1 Sayılı Cetvel, 2 Sayılı Cetvel, İşlenemeyen Hükümler

 

2/11/2011

KHK/666

39

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

6331

Ek Madde 2

30/6/2012

6462

2

3/5/2013


6580-7

 

Değiştiren

 Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

 

 

3146 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6495

15, 29, Ek Madde 3

2/8/2013

Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

39

 

 

10/10/2013

 

6645

8, 12, 12/A, 29, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 16, Geçici Madde 17, (1) Sayılı Cetvel

23/4/2015

6735

2, 8, 9, 12/A, 26, (1) Sayılı Cetvel

13/8/2016

KHK/703

Kanunun Adı, 1 ila 11, 12, 12/A ila 40, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 17, Ek (I) sayılı Liste

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)