3747

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU İLE İLGİLİ

BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)(2)(3)

 

             Kanun Numarası                        : 278

             Kabul Tarihi                                : 17/7/1963

             Yayımlandığı R. Gazete              : Tarih   : 24/7/1963       Sayı     : 11462

             Yayımlandığı Düstur                  : Tertip  : 5   Cilt : 2      Sayfa   : 1699

Kuruluş amacı

             Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

——————————

(1)    21/10/1987 tarih ve 294 sayılı KHK. nin 11 inci maddesi ile, bu Kanunda geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreteri” deyimi, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı", “Bilim Kurulu“ deyimi, “Yönetim Kurulu“ olarak değiştirilmiş; 18/8/1993 tarih ve 498 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile bu Kanunda ve çeşitli mevzuatta geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu ve "Yönetim Kurulu" deyimleri, "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu" ve "Bilim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)    Bu Kanunun, 29/6/2005 tarihli ve 5376 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen,  Ek 4 üncü maddesi ile, bu Kanunda geçen "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu"  ibareleri  "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" şeklinde değiştirilerek  metne işlenmiş olup, bu Kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde "Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu"na yapılan atıfların "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu" na yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

 (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 98 inci maddesiyle, bu Kanunun adı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


3748

 

Görev

             Madde 2 – (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

             TÜBİTAK, öğrenim ve öğrenim sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve gelişmelerine yardım etmek amacıyla 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın burslar verir.

Kuruluş

             Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

             Madde 4 – (Mülga: 21/10/1987 - KHK - 294/11 md.; Yeniden düzenleme: 18/8/1993-KHK-498/4 md.; Değişik: 31/7/2008 - 5798/2 md.) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Yönetim Kurulu, TÜBİTAK ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ihtilafların hukuki anlaşma veya sözleşme değişikliği ile neticelendirilmesinde karar vermeye; tutarı beşbin Türk Lirasına kadar (beşbin Türk Lirası dahil) olmak üzere,  maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında, yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçmeye, bir hakkın tanınmasına, menfaatin terkinine, uygun ödemeye karar vermeye yetkilidir.

             Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)


3749

 

            Madde 6 – (Mülga: 31/7/2008 - 5798/10 md.)

            Madde 7 – (Değişik: 18/8/1993 - KHK - 498/7 md.)

           (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

           (Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

            Kurum dışına verilen hizmetlerin ücreti ilgili Merkez ve Enstitülerce saptanır. Bu tür hizmet karşılığı sağlanan gelirin % 40'ı milli bir bankada açılacak bir hesapta toplanır,bu miktardan projelerde görevli personele ne oranda ve hangi usul ve esaslara göre ödeme yapılacağı bir yönetmelikle saptanır.

            Madde 8 – (Mülga: 18/8/1993 - KHK - 498/10 md.; Yeniden düzenleme: 29/6/2005 – 5376/5 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Mali hükümler

           Madde 9 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

           Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

         Madde 11 – (Mülga: 31/7/2008 - 5798/10 md.)    

          Madde 12 – (Mülga: 31/7/2008 - 5798/10 md.)

          Madde 13 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve harclardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir.

 

Madde 14 – (Değişik: 31/7/2008 - 5798/7 md.)

Kurum;

a) Her türlü eşya ve binek araçları hariç her türlü aracın, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit ithalat sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, gümrük vergisi ile özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, harç, fon ve zamlardan, her türlü geçici depolama, antrepo ve ardiye ücretlerinden ve ithal esnasında alınan diğer bütün vergi, harç ve ücretlerden,

 b) Her türlü tesislerinin yapımı ve işletilmesinden dolayı belediyeye ödenmesi gereken her türlü vergi, harç, harcamalara katılma paylarından ve benzeri yükümlülüklerden,

 c) Taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda sayılan yargı harçlarından,

 d) İhaleleri, ilanları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete ve belediyelere ait her türlü harçlardan,

 muaftır.

 Kurum tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon ve harçlar dâhil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan muaftır.

 

 


3750

 

           

            Madde 15 – Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler, Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan Kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri, Gelir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer vergilerden, Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergilerinden muaftır. (1)

 

Çeşitli hükümler

            Madde 16 – (Mülga: 21/10/1987 - KHK-294/11 md.; Yeniden düzenleme: 31/7/2008-5798/8 md.)

            Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelere ilişkin faturalı olarak veya ön ödeme alınması suretiyle tahsil edilen tutarlar, Kurum bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar ile Kurum tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projeler için tahsis edilen kaynaklardan Kurumun uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar, Kurum bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje yürütücüsü kamu kurum ve kuruluşları (bu Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi gereği kurulan merkez ve enstitüler dâhil) ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje yürütücüsünün 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bu idarelerde görevli kişilerden olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.

            Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla iki, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla dört proje için yapılır ve buna ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir. (2)

________

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 98 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler” ibaresi  “Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasiyetler, Kurum dışına verilecek hizmetler karşılığında alınacak olan paralardan Kurumun gelirlerine eklenen kısım, yayım gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 98 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bilim Kurulu” ibaresi “Yönetim Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 


3751

 

             Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilir.

             Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli projelerde, üzerinde proje yürütülen ve söz konusu projenin asli unsurunu teşkil eden taşıtlar hakkında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 9 uncu ve 10 uncu maddeleri uygulanmaz.

             Kurumun görevlerini yerine getirebilmesi amacıyla desteklenen proje ve faaliyetler için öngörülen yılları bütçe ödeneklerinin ilgili tertiplerinde yer alan ödenekten harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydedilir.

             Bu maddenin birinci fıkrasına göre aktarılacak tutarların harcanması,  muhasebeleştirilmesi ve bu madde kapsamında yapılacak ön ödemelere ilişkin esas ve usuller ile Kurumun bütçe ödeneklerinin kullanılması, tertipler arasında aktarma yapılması ve diğer bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esas ve usuller,  Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

             Madde 17 – (Değişik birinci fıkra: 31/7/2008-5798/9 md.) Kurumun Başkanı, danışmanları, araştırmacıları, yöneticileri ve her türlü personeli özel hukuk hükümlerine tabi olup bu kimseler hakkında 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı Kanun ile açıkça hüküm konulmadıkça bunun yerine geçecek kanun hükümleri uygulanmaz.

             (Değişik ikinci fıkra: 31/7/2008-5798/9 md.) Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olunmaksızın, toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar dışındaki Kurum personeline ödenecek aylık net ücret, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemelerin iki katını; bu Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca Kurumda görevlendirilen kişilere yapılacak aylık net ödeme ise toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personele ödenen ve Yönetim Kurulu tarafından referans olarak belirlenen göreve karşılık gelen pozisyona yapılan ödemeleri geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kurumda görevlendirilecek hakem, izleyici, panelist, kurul ve komite üyeleri ile benzeri kişilere yapılacak net ödeme tutarı ise 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı ve bir ayda yapılacak toplam net  ödeme  için  60.000 gösterge  rakamının  memur aylıklarına uygulanan aylık  katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın Yönetim Kurulunca belirlenir ve doğrudan ilgililerine ödenir. Yönetim Kurulu bu madde uyarınca yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ücretin bir kısmını performansa bağlamaya yetkilidir. (1)

(Ek fıkra: 21/10/1987 - KHK 294/9 md.) Ancak, sözleşmeli olarak çalışan personel toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiçbir menfaat sağlanamaz.

             Madde 18 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

             Madde 19 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

__________

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 98 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bilim Kurulu” ibareleri “Yönetim Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

 


3752

 

Madde 20 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna ait mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler ve her ne yoldan olursa olsun kötüye kullananlar hakkında Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza kovuşturması yapılır.

Madde 21 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Madde 22 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Madde 23 – Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunluğunda değildir.

Ek Madde 1 – (Ek: 18/8/1993 – KHK – 498/9 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Ek Madde 2 – (Ek: 18/8/1993 – KHK – 498/9 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Ek Madde 3-  (Ek: 17/9/2004-5234/25 md.)

Bu Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunur.(1)  

(Ek fıkra:23/7/2020-7252/2 md.) 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Ek Madde 4 – (Ek: 29/6/2005 – 5376/8 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Geçici Madde 1 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Geçici Madde 2 –  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Geçici Madde 3 – (Ek:10/12/2003 – 5016/1 md.; Mülga: 29/6/2005 – 5376/10 md.)

Geçici Madde 4 – (Ek: 29/6/2005 – 5376/9 md.; Mülga: 31/7/2008 – 5798/10 md.)

Geçici Madde 5 – (Ek: 29/6/2005 – 5376/9 md.; Mülga: 31/7/2008 – 5798/10 md.)

Geçici Madde 6 – (Ek: 29/6/2005 – 5376/9 md.)

Bu Kanunun öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmelik ve esasların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/2008 – 5798/11 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/2008 – 5798/11 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

 

_____________________

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 98 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Başbakanca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

 


        

3753

 

Geçici Madde 9 – (Ek: 31/7/2008 – 5798/11 md.)

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilmiş olup, aynı maddenin son fıkrasındaki ikinci görev aylığı limitini aşan ödemelerden yararlananlar, ödemelerin yapılmasında ita amirliği yetkisini kullananlar ile ödemelerin yapılmasında yetki kullanan diğer kişiler yapılan fazla ödemelerden sorumlu tutulmazlar ve bunlar hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. Bu kişiler hakkında bu Kanunun yayımı tarihinden önce açılmış olan davalar, kanun yollarına başvurulanlar dâhil işlemden kaldırılır. Kesinleşmiş kararlar bu Kanunun yayımı tarihinden sonra infaz edilmez.

Bu Kanunun yayımından önce fazla ödemeye konu olduğu için iade edilen tutarlar, ilgililerinin başvurusu halinde aynen iade edilir. Bu ödemeler için hiçbir faiz talep edilmez.

Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/2008 – 5798/11 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

             Geçici Madde 11 (Ek : 22/8/2011 – KHK – 651/11 md.; İptal; Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve E.;2011/115, K.; 2012/177 sayılı kararı ile)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Geçici Madde 12 (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/11 md.)  (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/98 md.)

Madde 24 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 25 – Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


3754

 

            17/7/1963 TARİHLİ VE 278 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

            1 – 21/10/1987 tarih ve 294 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

            Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Kurumda çalışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum Yönetim Kurulunun teşkiline kadar devam eder.

            Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

            2 – 18/8/1993 tarih ve 498 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

            Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesinde öngörülen Bilim Kurulu’nun ilk kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır:

            Başbakan, bir defaya mahsus olmak üzere, 4 ncü maddede belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından dördü özel ve/veya kamu sektöründen olmak üzere 8 üyeyi atar. Bu üyeler aynı maddenin (a) bendinde belirtilen niteliklere uygun kişiler arasından geri kalan 4 üyeyi gizli oyla seçer.

            Başkan bir defaya mahsus olmak üzere Başbakan’ın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Bilim Kurulu’nun tüm üyelerinin görev süreleri Kurul’un ilk toplantı tarihinde başlar, Mevcut Yönetim Kurulu ve Başkan’ın görevi bu tarihe kadar devam eder.

            Geçici Madde 2 – Bilim Kurulu’nun ilk oluşumundan sonraki ikinci yıl sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, ad çekme sulü ile ayrılacak 6 üye yerine, Kurulun geri kalan üyeleri tarafından 4 ncü maddede öngörülen şart ve niteliklere sahip kişiler arasından yeni 6 üye seçilir.

            Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelik ve esaslar çıkarılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


3755-3757

 

278 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN

HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

278 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/294

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18

11/11/1987

KHK/498

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3

9/9/1993

5016

Geçici Madde 3

22/12/2003

5234

Ek Madde 3

21/9/2004

5376

1, 2, 4, 5, 8, 9, 21, Ek Madde 4, Geçici Madde 3, 4, 5 ve 6

7/7/2005

5798

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10

13/8/2008

17

1/9/2008

KHK/635

16

1/1/2009

1

12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte

KHK/651

1, 2, 4, 5, 22, Geçici Madde 11, Geçici Madde 12

27/8/2011

6353

2, 4, 5

12/7/2012

Anayasa Mahkemesi’nin 8/11/2012 tarihli ve  E.: 2011/115, K.: 2012/177 sayılı Kararı

Geçici Madde 11

26/7/2013 tarihinden başlayarak 6 ay sonra

6676

2

26/2/2016 tarihini takip eden ay başında

6769

21

10/1/2017

KHK/703

Kanunun Adı, 1,2,3,4,5,7,8 ila 10,15,16,17, 18,19,21,22 Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8, Geçici Madde 10 ila Geçici Madde 12,Ek Madde 1,Ek Madde 2,Ek Madde 3,Ek Madde 4

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7252

Ek Madde 3

28/7/2020