5487

 

 

 

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE

GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ

HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası                 : 2581

          Kabul Tarihi                       : 14/1/1982

          Yayımlandığı R. Gazete      : Tarih : 21/1/1982   Sayı : 17581

          Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 5   Cilt : 21   Sayfa : 166

 

             Madde 1 – Yurt dışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alınan gemilerle, yurt içinde inşa, tadil veya onarılan gemilerde (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan makine, teçhizat ve demirbaş ile gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, tevsi veya onarımlarında kullanılan makine, teçhizat ve demirbaşlar, ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaftır.

             Kaldırılan hükümler:

             Madde 2 – 21/3/1938 tarihli ve 3339 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük:

             Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme:

             Madde 4 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.