5127

 

 

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM

500 METREKARELİK KISMININ ANKARA BELEDİYESİNE

SATILMASI HAKKINDA KANUN

 

         Kanun Numarası           : 2015

         Kabul Tarihi                 : 19/6/1976

         Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/6/1976   Sayı : 15628

         Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5   Cilt : 15   Sayfa : 3247

 

            Madde 1 – 5659 sayılı Kanun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği hudutları dahilinde bulunan araziden kadastronun 2107 ada, 3 parselini teşkil eden 78 500 metrekare ve kadastronun 2107 ada,6 parselinden müfrez A parselini teşkil eden 89 000 metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 metrekarelik kısmı, Ankara şehri imar nazım planı gereğince yapılması mukarrer yeni toptancı hali için Ankara Belediyesine, Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve emsalinin satış ve günün rayicine göre Tarım Bakanlığınca tasvip olunacak bedelle ve satış bedeli 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek kaydıyla satılmasına izin verilmiştir.

            Adı geçen arazi, Belediyece, hiç bir şekilde maddede belirtilen hal, yapma maksadı dışında kulanılamaz. Belediyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs halinde bu arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çiftliğine iade edilir. (Ek cümle: 24/10/2011-KHK-661/21 md.) Ancak, adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla bu arazinin tamamı ya da bir kısmı ilgili kamu idaresine tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilebilir.

            Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


5128

 

2015 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

            

Değiştiren Kanun/KHK                                                                                             Yürürlüğe

     No.                               2015 sayılı Kanunun değişen maddeleri                         giriş tarihi

 KHK/661                                                      1                                                              2/11/2011