1151

DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU(1)

 

Kanun Numarası                      : 1700

Kabul Tarihi                              : 9/6/1930

Yayımlandığı Resmî Gazete  : Tarih : 19/6/1930              Sayı : 1524

Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 3     Cilt : 11         Sayfa : 626

t

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara

göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

t

Memurların derece ve sınıfları (2)

Madde 1 – Dahiliye memurlarının derece ve sınıfları aşağıda gösterilmiştir:

                            Merkezde

Derece

                  1         Müsteşar

                  2         Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekalet hukuk müşaviri

                  3         Umum müdür muavinleri, hukuk müşavir muavini

                  4         Şube müdürleri

                  5         Şefler ve memurlar

                  6         Katipler

                           

                            Vilayetlerde 

                  1         (Mülga: 21/11/1952-5990/1 md.)

                  2         Valiler

                  3         Vali muavinleri

                  4         Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri

                  5         Nüfus, iskan, nahiye müdürleri, vilayet maiyet memurları, mektupçuluk kalemi mümeyyizleri

                  6         Vilayet mektupçuluk kalemi, idare heyeti ve nüfus başkatipleri, iskan ve evrak memurları, kaza tahrirat katipleri, nüfus ve iskan memurları

                  7         Nahiye tahrirat katipleri, nahiye nüfus memurları, kaza tahrirat katibi refikleri ve nüfus katipleri.

Bu listede dahil olmayan memurlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan memurlar derecesinde sayılırlar. Valilik ve müfettişlik dört; kaymakamlık, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, polis müdürlüğü, vali muavinlikleri ve beşinci derecedeki memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci derece memurları bir sınıftır.

 

 

——————————

(1)   (a)   Bu kanunun düzenlendiği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.

      (b)   Umumi Müfettişlik Teşkilati 21/11/1952 tarihli ve 5990 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile kaldırılmıştır.

(2)   Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Kanunun 63 üncü maddesindeki: “İl nüfus müdürleri 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun birinci maddesinin 4 üncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İdari İlimler Fakülteleriyle bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş aynı nitelikteki yabancı yüksek öğrenim kurumları mezunlarından tayin edilir, bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek mensupları arasından seçilir. İl nüfus müdür muavinleriyle, nüfus başmemuru, memur ve kâtipleri, lise yoksa orta okul mezunları arasından yarışma sınaviyle alınır. Kaligrafisi düzgün olanlar tercih edilir.

       Bu Kanunun uygulanması dolayısiyle halen görevde bulunan nüfus müdür, başkâtip, memur ve kâtiplerin kazanılmış hakları saklıdır.” hükümlerine bakınız.


1152

 

Valilik, vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, kaymakamlık, polis müdürlüğü ve nahiye müdürlüğü sınıfları mahalli olmayıp şahsidir.

Lüzum ve zaruret halinde valiler ve  kaymakamlar kendi dereceleri maaşlariyle umum müdürlüklerde ve şube müdürlüklerinde istihdam olunabilirler.

Namzetlik ve ehliyet şartları

Madde 2 – (Değişik: 14/3/1949-5354/1 md.)

A) İçişleri Bakanlığı memurluklarına intisap ve terfide bu kanunda yazılı haller dışında genel hükümler uygulanır.

B) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/134 md.)

C) (Değişik birinci fıkra: 7/7/1995-4119/1 md.) Bu maddenin (B) bendinde sayılanlardan, giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olanlar: (1)

788 sayılı Memurin Kanununda yazılı sağlık şartlarını haiz oldukları ve memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyetleri bulunduğu hakkında tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki kurullardan  rapor alanlar maiyet memurluklarına aday olarak tayin olunurlar.

Altı ay adaylık süresi sonunda valilerce ehliyeti tasdik edilenler asil olarak maiyet memurluğuna tayin olunurlar ve maiyet memurluğunda bir buçuk yıllık kaymakamlık stajına ve bundan sonra da azami altı aylık kaymakamlık kursuna tabi tutulurlar.

(Değişik: 12/7/1991-KHK-435/1 md.; Değiştirilerek kabul: 26/2/1992-3778/1md.) Şu kadar ki,fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını  askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.

Valilerce ehliyetleri tasdik edilmeyen maiyet memuru adayları başka bir yere nakledilerek haklarında (A) fıkrası gereğince genel hükümler uygulanır.

 

 

 

——————————

 (1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK’nın 13 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “30” ibaresi “35” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu değişiklik Anayasa Mahkemesi’nin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, İptal Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 12/7/2013 tarihinden başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmış, daha sonra 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “35 yaşını bitirmemiş” ibaresi “otuz beş yaşını doldurmamış” şeklinde değiştirilmiştir.


1152-1

 

Kaymakam adaylığı yazılı sınavı, mülakatı ve atama

Madde 2/A – (Ek: 25/6/2009-5917/1 md.)

Yazılı sınav; Bakanlıkça bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına, düzenlenecek protokole göre yaptırılan yarışma sınavıdır. Atama yapılacak boş kadro sayısı, atanacaklarda aranacak şartlar ile başvuruya ve sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuru, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde günlük yayımlanan tirajı en yüksek beş gazetenin birinde bir defa ilan olunur, ayrıca İçişleri Bakanlığı internet sitesinde duyurulur. Yazılı sınav soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından hazırlanır. Yazılı sınavda, yüz tam puan üzerinden yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin mülakata çağrılır.

Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir.

Mülakat komisyonu; Personel Genel Müdürünün başkanlığında İçişleri Bakanının, Bakanlık Müdürler Encümeninin Mülki İdare Amiri sınıfından olan üyeleri arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur.

Adaylar, komisyon başkan ve üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Mülakat sonucu; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak mülakat başarı listesi hazırlanır ve bu liste mülakat komisyonu tarafından imzalanır.

Nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde lisans diploması not ortalaması yüksek olan esas alınarak sıra belirlenir.

Nihai başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.


1152-2

 

Madde 3 – (Değişik: 20/4/1983-2819/1 md.)(1)

A) Kaymakamlık stajı; maiyet memurlarına İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde illerin çeşitli idare şubelerinde, mülkiye müfettişleri ve ilçe kaymakamları refakatinde, kaymakamlık vekaletinde ve buralardaki il özel idareleri ile belediyelerde fiilen çalıştırılmak suretiyle yaptırılır. Adaylık süresi de dahil iki yıllık staj sonunda kaymakam olmaya ehliyetleri staj gördüğü valilerce ve valilerin bu hususta birbirine zıt görüş bildirmeleri halinde, İçişleri Bakanlığınca onaylananlar Bakanlık tarafından kaymakamlık kursuna çağrılır. İçişleri Bakanlığı gerek gördüğü hallerde staj süresini 6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya veya uzatmaya yetkilidir.

(Ek paragraf: 25/6/2009-5917/2 md.) Bu Kanunun kaymakam adaylarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Kurs programı ile uygulama tarzı İçişleri Bakanlığınca tesbit olunur.

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 11 numaralı bendi hükümleri dikkate alınarak kaymakamlığa atanırlar.

Kaymakamlık stajı sonunda, kaymakam olmaya ehliyeti bulunmadığı anlaşılanlarla kaymakamlık kursunda başarılı olamayanlar İçişleri Bakanlığının diğer memurluklarına atanırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)  Bu maddenin (A) fıkrasına; 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, “kaymakamlık vekâletinde ve buralardaki”  ibaresinden sonra gelmek üzere “il özel idareleri ile” ibaresi ve “6 ayı geçmemek üzere kısaltmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya uzatmaya” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.


1153

 

B) En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlardan Cumhurbaşkanlığı, Türkİye Büyük Millet Meclisi (…)(1) ve Danıştay kadrolarındaki memurluklara veya belediye Başkanlığı,belediye başkan yardımcılığı veya belediye şube müdürlüklerine seçilen veya atananların bu görevlerdeki hizmet süreleri Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında geçmiş sayılır. (1)

Bu maddenin (A) fıkrası gereğince atanan kaynmakamlardan yukarıdaki bentte yazılı yerlerdeki memurluklarla İçişleri Bakanlığı teşkilatı dışında diğer bir memurluğa atanan veya nakledilenlerin atandıkları veya nakledildikleri memurluklardaki ilk terfi süresi kaymakamlığa atanmaları sırasında kazandıkları süre farkı  kadar uzatılır.

Madde 4 – Valiliğe, vali muavinliğine, mektupçuluğa, polis müdürlüğüne ve kaymakamlığa yerli olanlar tayin edilmezler. Diğer yerli daire reisleri lüzumunda tahvile tabi tutulurlar.

İntihap ve tayin usulleri

Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/134 md.)

Müfettişler

Madde 6 – (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/134 md.)

Müfettişliğe bidayeten tayin olunanlar ilk altı ay zarfında evvelki memuriyetleri maaşile bir mülazemet devresi geçirirler.

Bu müddetin içinde veya sonunda müfettişlikte kabiliyet ve kıyafeti görülemiyenler evvelki derece ve sınıflarına iade olunurlar.

 

 

–––––––––––––––––––––

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 134 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, Başbakanlık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

 


1154

 

Madde 7 – Mülkiye müfettişlerinin mesai ve istihdam tarzları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik ile tesbit olunur. (1)

Madde 8 – Müfettişler lüzumu halinde Dahiliyenin diğer memurluklarına nakil veya terfi suretiyle tayin olunabilirler.

Diğer memurlardan da kanuni ehliyeti haiz olanlar, maaşlarının miktarına göre, müfettişliğe nakil veya terfi olunabilirler. Ancak müfettişliğe tayin edileceklerin mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun olmaları ve hukuktan mezun olanların yedi senelik idadi veyahut lise tahsilini bitirmiş olmakla beraber kaymakamlıkta en az üç sene hizmet bulunmaları şarttır.

Terfi

Madde 9 – Bir derece içinde bir sınıftan yukarı sınıfa veya bir derecenin en yüksek sınıfından üst derecenin en küçük sınıfına terfi için bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmiş ve Memurin Kanununun 20 nci maddesi mucibince ehliyeti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kaymakamlardan terfie hak kazananlar üçüncü derecedeki memurluklara ve dördüncü dereceye dahil olan mektupçularla hukuk işleri müdürleri ve polis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti ikmal ile terfie ehliyetleri tasdik edildikten sonra birinci sınıf kaymakamlığa tayin edilebilirler.

Madde 10 – Bilgi ve görgülerini artırmak için Vekaletçe yabancı memleketlere gönderilen memurların oralarda bulundukları müddetler, kıdemlerinde hesap olunur.

Tahvil ve nakil (2)

Madde 11 – Bir derece veya sınıfta bulunan merkez ve mülhakat memurları lüzumu sabit olduğu takdirde, Vekaletçe aynı derece ve sınıftaki diğer memuriyetlere tayin olunabilirler.

Madde 12 – Aynı şehir ve kasaba dahilinde aynı sınıf ve derecedeki memurların tebdillerinde bunları tayin eden makamlar serbesttirler.

Madde 13 – Merkez memurlarından birinci ve ikinci derecede bulunanlarla valiler, kaymakamlar ve zabıta amirleri Vekaletçe kati zaruret üzerine tayinlerindeki usule tevfikan Vekalet emrine alınabilirler

İstifa ve mezuniyet

Madde 14 – İzni bitipte on beş gün içinde makbul mazereti olmaksızın iş başına dönmiyenler veyahut mazeretini amirine bildirmeden üç gün işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar.

Madde 15 – (Mülga: 13/9/1943-4489/8 md.)

Madde 16 – Fevkalade hallerde memurların vazifelerinden ayrılmalarında mahzur görüldüğü takdirde izinleri geri bırakılır ve izinde bulunanlar iş başına çağırılır.

Madde 17 – İstifa veya diğer bir daireye nakil suretiyle ayrılmış olan memurlardan tekrar Dahiliye hizmetine girmeleri Vekaletçe kabul olunanlar ancak ayrıldıkları zamandaki sınıf ve derecelerine muadil memuriyetlere tayin olunabilirler.

Müdürler Encümeni

Madde 18 – Müdürler  Encümeni  müsteşarın  riyaseti  altında  alfabe  sırasile  emniyet işleri  umum  müdürü,  hukuk  müşaviri , mahalli  idareler  ve  nüfus  işleri  umum

 

——————————

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 134 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bir nizamname” ibaresi “Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  Bu kısmın uygulanmasında ek 1 nci maddeye bakınız.


1155

 

müdürleri ve teftiş heyeti reisi ile vilayetler idaresi umum müdüründen terekküp eder.

Memurin şubesi müdürü bu encümenin raportörüdür.

Madde 19 – Müdürler encümeni Dahiliye memurlarının mesai ve faaliyeterini, zati hal ve vaziyetlerini tetkik ve tesbit eyler ve bu kanunla intihap hakkı kendisine verilmiş olan memurların intihap, terfi ve ehliyetlerinin tasdikı ile tahvil hususlarını tezekkür eder.

Encümenin kararları Vekilin tasdiki ile tamam olur.

inzibat cezaları

Madde 20 – Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerindeki ahvalden başka aşağıdaki hallerde şu cezalar verilir :

İhtar - Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek.

Tevbih - Teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak, teftiş layihalarını ve tahkik fezlekelerini vaktinde göndermemek veya sebepsiz olarak tahkikatı noksan bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işaa etmek.

Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş layihalarında ve sorulan suallere sebepsiz olarak bir hafta zarfında cevap vermemek. Bir meselenin evrakını kast olmaksızın zayi etmek, vazife icabını takdir ve ifada müsamaha göstermek.

Maaş kesilmesi - Bir aylık hesap kağıtlarını diğer ayın on beşine kadar merciine göndermemek, eli işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat bittikten sonra sebepsiz olarak en çok on beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama vermemek, maiyetindeki memurlara karşı fena muamelede bulunmak ve resmi muamele ve kayıtlara muhalif iş'aratta bulunmak.

Kıdem tenzili - İfasına mecbur olduğu tahkikatın safhalarını ifşa etmek.

Sınıf tenzili - Hesaplarını sene nihayetinde tamamile kapatmamak, avans alıp bunu üç ay zarfında tesviye etmemek, amirine vazife başında veya vazifeden dolayı her nerede olursa, olsun hakaret etmek, vazife başında madununa yahut arkadaşlarına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin ve mıntıkanın haricine izinsiz gitmek, yahut vazife icabı gittiği takdirde mafevkini haberdar etmemek ve Cemi İanat Nizamnamesine mugayir harekette bulunmak.

Madde 21 – Evrak ziyaı ve vazife icabını takdir bir ifada müsamaha, Devlet ve efratça mazarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre memur hakkında inzıbat cezaları en ağrına kadar tatbik edilmekle beraber kanuni takibatta icra edilir.

Madde 22 – Resmi muamelelerden dolayı amirlerini alenen tenkid edenler tenkidin şekil, mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kesilmesi, kıdem tenzili cezalarından biri ile cezalandırılır.

Madde 23 – İrtikap ve irtişaları veya vazife ve memurluk haysiyet ve şerefine uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ayrı iki müfettiş tarafından verilen raporlar ve muhtelif iki amirin mahrem tezkiye varakalariyle teyyüt ettiği halde maddi ve kanuni kafi deliller bulunmamasından haklarında takibat yapılmayan memurlar, Vekalet inzibat komisyonunun kararı ve Vekilin tasdikiyle, meslekten çıkarılırlar.

Madde 24 – Vali veya kaymakamlarla nahiye müdürleri, emir veya nezaretlerine tabi dairelerde, suiistimallerin ve alelümum kanunsuz hareketlerin vukuundan mesuldürler.


1156

 

Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler veya tahkikler neticesinde sabit olur ve vali ile kaymakam ve nahiye müdürünün onlara daha evvel vakıf olmadıkları veya vakıf oldukları halde salahiyetleri dahilindeki teşebbüslere girişmedikleri anlaşılırsa haklarında vazifelerinde lakaydı gösteren memurlar gibi muamele olunur.

Madde 25 – Dahiliye memurlarının sicilleri ile mahrem dosyalarının tesbit ve tanzimi usulleri, bir nizamname ile tayin olunur.

Vekalet inzibat komisyonu

Madde 26 – Vekalet İnzibat Komisyonu, müsteşarın riyasetinde müdürler encümenini teşkil eden azadan terekküp eder.

İçtihadi hareket

Madde 27 – Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve hakkında hususi emir bulunmayan mesailde mafevkten istizan imkanı olmadığı takdirde vali, kaymakam ve nahiye müdürleri kendi içtihatlariyle hareket ederler ve tedbir alırlar.

Meslek kursu

Madde 28 – Vekalet, münasip gördüğü yerlerde memurlar için meslek kursu açmağa ve bunların programını tanzime salahiyettardır. Bu kurslara Kabul edilecek memurların evsaf ve şeraiti bir nizamname ile tayin olunur. Kursa kabul edilen memurlara harcırah kararnamesine tevfikan harcırah ve yevmiye verilir.

Madde 29 – 9 Kanunuevvel 1329 tarihli Dahiliye nezareti teşkilatına ait nizamname ve Dahiliye Memurin Nizamnamesi ile 2 Mayıs 1329 tarihli Polis ve 23 Teşrinisani 1331 tarihli Cemi İanat Nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu kanuna mugayır olan hükümleri mülgadır.

Ek Madde 1 – (10/9/1943-4488/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Dahiliye Vekaleti; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya müstahdemi, ifası vekalete ait bir vazife ve hizmet için orada vekalet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet olmaksızın kendi kadrosu ile dilediği yerde kullanabilir.

Birinci sınıfa ayrılma şartları

Ek Madde 2 (Ek : 1/7/2006-5540/1 md.)

Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında bulunan kaymakamlar ile bu sıfatı kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller teşkilatında çalışanlardan aşağıdaki şartları taşıyanların, birinci sınıf mülkî idare amirliğine yükseltilmesine karar verilir:

a) Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında; kaymakam adaylığı dahil olmak üzere, fiilen onbeş yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak.

b) Sicil notları, mülkî idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunmak.

c) Anayasa ile tanımlanmış olan Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan dolayı birinci sınıf mülkî idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak.

d) Mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

e) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

 


1156-1

 

Değerlendirme yöntemi

Ek Madde 3 (Ek : 1/7/2006-5540/1 md.)

Birinci sınıf mülkî idare amirlerinin tespiti amacıyla yapılacak inceleme ve değerlendirmeler, İçişleri Bakanlığı Encümenince her yıl kasım ayında yapılır. Bu değerlendirmeler sonucunda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmişbeş puan almak şarttır. Birinci sınıf mülkî idare amirliği statüsüne yükselmeye layık görülenlerin isimleri liste halinde Resmi Gazetede yayımlanır.

İsimleri bu listede yer almayan ilgililer, kararın yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, yazılı olarak başvurmak suretiyle durumlarının Bakanlık Encümeni tarafından bir defa daha görüşülmesini isteyebilirler. Encümen itiraz süresinin bitiminden itibaren altmış gün içerisinde karar verir.

Birinci sınıf mülkî idare amirliği statüsüne yükseltilmeyenler karar tarihinden itibaren iki yılda bir tekrar birinci sınıf incelemesine tâbi tutulurlar. Değerlendirmeye ve Encümen çalışmasına dair usûl ve esaslar ile değerlendirme ölçütlerinin başarı puanındaki ağırlıklarının tespiti ve itiraza ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. (1)

Bazı görevlere atama

Ek Madde 4 (Ek: 1/7/2006-5540/1 md.; Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/134 md.)

Ek ödeme (2)

Ek Madde 5 (Ek: 1/7/2006-5540/1 md.)(3)

(Mülga birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleler: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (…) (Değişik beşinci cümle: 11/10/2011-666-KHK/5 md.) (…) İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ek ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz. (Mülga altıncı cümle: 11/10/2011-666-KHK/5 md.) (…) (2)

Ek Madde 6- (Ek:7/4/2021-7315/13 md.)

Kaymakam adaylığına atanacaklar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

 

 

——————————

(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 134 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)  11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(3)  1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 15/1/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere bu madde değiştirilmiştir. Söz konusu düzenleme, yürürlüğe girdiği tarihte Mevzuat Bilgi Sistemine işlenecek olup mezkur düzenlemeyi görmek için 5/7/2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.


1156-2

 

Geçici Madde 1 (Ek: 1/7/2006-5540/2 md.)

Bu Kanunun yayımı tarihinde valilik, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı ve Birinci Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulunanlar, birinci sınıf mülkî idare amirliğine yükseltilmiş sayılırlar.

Bu Kanunun yayımı tarihinde mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında onbeş hizmet yılını doldurmuş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanların, birinci sınıfa yükseltilmelerine ilişkin işlemler bir yıl içinde tamamlanır.

Geçici Madde 2 (Ek: 1/7/2006-5540/2 md.)

Ek 3 üncü maddede öngörülen yönetmelik, Kanunun yayımı tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından altı ay içinde hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 3 (Ek: 25/6/2009-5917/3 md.)

26/10/2008 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yazılı aşaması yaptırılan sınavın mülakatı, 20/11/2008 tarihinde yazılı sınavı kazandığı ilan edilen adayların tümünün mülakata çağrılması suretiyle tamamlanır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen yönetmelik en geç altı ay içerisinde çıkarılır.

Geçici Madde 4 (Ek: 15/8/2017-KHK-694/7 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/7 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle mülkiye müfettişliğine yapılacak atamalarda yaş sınırı kırkbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Madde 30 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 31 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


1157/1159

 

1700 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

 

Değiştiren Kanunun / KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

1700 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

2390

25/3/1934

2429

15/5/1934

2768

15/6/1935

4089

12/7/1941

4329

26/12/1942

4488

16/9/1943

4489

20/9/1943

5354

18/3/1949

5990

29/11/1952

2819

20/4/1983

KHK/435

9/8/1991

3778

5/3/1992

5540

Ek Madde 4

5/7/2006 tarihinden bir yıl sonra

Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 5, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

5/7/2006

5917

2/A, 3 ve Geçici Madde 3

10/7/2009

KHK/661

2

2/11/2011

KHK/666

Ek Madde 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

Ek Madde 5 inci maddenin birinci fıkrasının beşinci ve altıncı cümleleri

15/1/2012

Anayasa Mahkemesinin 17/1/2013 tarihli ve E.: 2011/143, K.: 2013/18 sayılı Kararı

2

12/7/2013 tarihinden

başlayarak dokuz ay sonra (12/4/2014)

6495

2

2/8/2013

Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

5

10/10/2013

Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 tarihli ve E.: 2014/113, K.: 2014/174 sayılı Kararı

2

7/4/2015

KHK/694

Geçici Madde 4

25/8/2017

7078

Geçici Madde 4

8/3/2018

 


1158/1168

 

Değiştiren Kanunun / KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

1700 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/703

2,3,5,6,7,Ek Madde 3,Ek Madde 4

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7315

Ek Madde 6

17/04/2021