265-267

 

 

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE

HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN (1)

 

          Kanun Numarası              : 1608

          Kabul Tarihi                     : 15/5/1930

          Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 20/5/1930  Sayı : 1498

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 3   Cilt : 11   Sayfa : 186

 

             Madde 1 – (Değişik: 23/1/2008-5728/66 md.)

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

 Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.

Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/67 md.)

Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

             Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

             Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 5 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 6 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 7 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 8 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 9 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 10 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

 

 

 

 

——————————

(1)    Bu Kanunun, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.


 

268

 

             Ek Madde 1 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

             Ek Madde 2 – (Ek: 5/12/1960 - 151/1 md.; Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

             Madde 11 – 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

             Madde 12 – Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

             Madde 13 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

 

 


269-271

 

 

486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

 

 

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                             

                       Yürürlükten Kaldırılan Hüküm                     Tarihi        Sayısı     Maddesi

_______________________________________________________________________________

      16/4/1924 tarih ve 486 sayılı kanunun 5,6,7 ve 8 inci

      maddeleri                                                                                15/5/1930        1608           11

 

      5/7/1934 tarih ve 2575 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi        5/12/1960          151             2

 

      5/12/1960 tarih ve 151 sayılı Kanunun ek 2 nci madde-

      sinin ikinci fıkrası                                                                 21/11/1972        1629             1


270-274

 

486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

 

 

                Kanun                                                                                                   Yürürlüğe

                   No.                       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler          giriş tarihi

___________________________________________________________________________

                 1608                                                    –                                                     1/9/1930

                 2575                                                    –                                                   15/7/1934

                 3764                                                    –                                                   10/1/1940

                   151                                                    –                                                 12/12/1960

                 1629                                                    –                                                 29/11/1972

 

 

 

Değiştiren   Kanun                                                                                             Yürürlüğe

  No.                                       486 sayılı Kanunun değişen  maddeleri             giriş tarihi

________   _______________________________________________           ___________

5728                                                 1 ila 10, Ek Madde 1 ve 2                                    8/2/2008