3317

 

 

 

 

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI

HAKKINDA KANUN (1)

 

 

          Kanun Numarası               : 128

          Kabul Tarihi                      : 15/11/1960

          Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 19/11/1960   Sayı : 10659

          Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 4   Cilt : 1   Sayfa : 451

            

 

 

              Madde 1 – Kara,Deniz,Hava Harb Okulları ile Üniversitelerin muhtelif fakültelerinin ve yüksek okulla-rın birinci sınıflarında Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan ögrencilere ve Yedek Subay Okulu öğrencilerine ayda 30 lira, daha yukarı sınıflarda okuyanlara ayda 40 lira harçlık verilir.

             Madde 2 – Askeri lise ve muadili askeri okullar öğrencileri ile astsubay okulları öğrencilerine ayda 20 lira,askeri orta okul ve muadili askeri okullar ve astsubay hazırlama orta okulları öğrencilerine ayda 10 lira harclık verilir.

             Madde 3 – Öğrenciler harçlığa okula kabulleri gününden itibaren müstehak olurlar.Harçlıklar,öğrenci okulu bitirip üst okula kaydedilinceye kadar veya okul ile ilişiği kesilinceye kadar ödenir.

             Hava değişimi,istirahat alanlarla hastanede veya izinli bulunanların veya disiplin cezası alanların harçlıkları kesilmez.

             Madde 4 – Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı hesabına burs verilmek suretiyle okutulan öğrenciler bu kanundan faydalanamazlar.

             Madde 5 – Bu kanun gereğince ödenecek harçlıklar hiçbir vergi ve resme tabi tutulmaz ve borç için haczedilemez.

             Bu harclıklara, 4178 sayılı kanun gereğince verilen zam uygulanmaz.

             Madde 6 – Bu kanuna aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmıştır

             Madde 7 – Bu kanun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

             Madde 8 – Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————

(1)    Bu Kanunun harçlık miktarları ile ilgili hükümleri 31/7/1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 19/n maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, anılan Kanuna konu harçlıklar 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde yeniden düzenlenmiştir.