Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 06.09.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29111

OPERASYONEL RİSKE ESAS TUTARIN İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMI İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bankaların İleri Ölçüm Yaklaşımı kullanarak operasyonel riske esas tutar hesaplamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43, 45 ve 93 üncü maddeleri ile 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankayı,

b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

c) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

ç) Kredi derecelendirme kuruluşu (KDK): Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi derecelendirme kuruluşunu,

d) Operasyonel risk: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan operasyonel riski,

e) Risk profili: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan risk profilini,

f) Yönetmelik: 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliği

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İleri Ölçüm Yaklaşımına İlişkin Hususlar

 

İleri Ölçüm Yaklaşımına ilişkin izin süreci

MADDE 4 – (1) İleri Ölçüm Yaklaşımının kullanılması, 5 inci maddedeki nitel ve 6 ncı maddedeki nicel şartların sağlanması, 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan iş sürekliliği planı ile acil ve beklenmedik durum planının yeterli olması ve aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde operasyonel risk yönetimi esaslarına uyulması kaydıyla Kurumun iznine tabidir.

(2) İleri Ölçüm Yaklaşımında önemli değişiklikler veya ilaveler yapılması birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla Kurumun iznine tabidir.

(3) İleri Ölçüm Yaklaşımında yapılan her türlü değişiklik Kuruma bildirilir.

İleri Ölçüm Yaklaşımına ilişkin nitel standartlar

MADDE 5 – (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1)

(1) İleri Ölçüm Yaklaşımına ilişkin olarak aşağıda belirtilen nitel standartların sağlanması şarttır:

a) Bankanın operasyonel risk ölçüm sisteminin, günlük risk yönetim süreçlerine entegre olması gerekir. Söz konusu ölçüm sisteminin, operasyonel risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğünün faaliyet kollarına tahsisini ilgili faaliyet kollarında operasyonel risk yönetiminin geliştirilmesi için teşvikler yaratacak şekilde sağlaması ve bankanın bu amaç için kullanmak üzere özel tekniklere sahip olması gerekir.

b) Operasyonel risk yönetimi, risk yönetimi birimi ya da risk yönetimi birimi ile aynı iç sistemler sorumlusuna bağlı olarak çalışacak bankanın diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak örgütlendirilecek bir birim tarafından gerçekleştirilir. Anılan faaliyetler, bankanın ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.

c) Operasyonel riskler ve kayıplar düzenli olarak bankanın ilgili faaliyet kollarına ve üst yönetimine rapor edilir. Bu raporlarda yer alan bilgiler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alımına yönelik prosedürlere sahip olunması gerekir.

ç) Operasyonel risk yönetim sistemlerinin yazılı hale getirilmesi ve sisteme uyumun sağlanması amacına yönelik rutin kontrollere ve uyumsuzluğun giderilmesine yönelik alınacak tedbirleri düzenleyen politikalara sahip olunması gerekir.

d) Operasyonel risk yönetim süreçleri ve ölçüm sistemleri, faaliyet kolları ve operasyonel risk fonksiyonu bazında iç denetim birimi tarafından düzenli olarak incelenir.

e) Operasyonel risk ölçüm sisteminin validasyon sürecinde; içsel validasyon süreçlerinin etkin ve yeterli,  operasyonel risk ölçüm sistemine ilişkin veri akışları ve süreçlerinin, şeffaf ve erişilebilir olması gerekir. Sistemin özelliklerine ve  parametrelerine Kurum tarafından kolayca erişim sağlanır.

İleri Ölçüm Yaklaşımına ilişkin nicel standartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1)

(1) Risk ölçüm süreçleri, içsel veriler, dışsal veriler ile faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirme ölçütleriyle ilgili olarak iki ilâ altıncı fıkralarda belirtilen nicel standartların sağlanması şarttır.

(2) Süreçlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel risk ölçümünde, kayıp dağılımının kuyruğunda yer alan, potansiyel olarak önemli etki yaratabilecek kayıp olayları dikkate alınır ve bir yıllık süre için %99,9 güven aralığına tekabül edecek şekilde ihtiyatlı davranılır.

b) Operasyonel risk ölçüm sistemi üç ilâ altıncı fıkralarda belirtildiği şekilde içsel verilerin, dışsal verilerin, senaryo analizlerinin, faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirme ölçütlerinin kullanımını içerir. Operasyonel risk ölçüm sistemi kapsamında söz konusu dört unsurun hangi ağırlıkta kullanılacağına ilişkin güvenilir, şeffaf ve doğrulanabilir bir yaklaşım benimsenir ve bu yaklaşım yazılı hale getirilir. Söz konusu yaklaşımın tutarlı olması ve sistem içerisinde risk azaltım teknikleri veya nitel değerlendirmelerin mükerrer olarak dikkate alınmaması gerekir.

c) Operasyonel risk ölçüm sistemi, tahmini kayıp dağılımının kuyruk şeklini etkileyen önemli risk faktörlerini kapsar.

ç) Münferit operasyonel risk kayıp tahminleri arasındaki korelasyonlar, korelasyonların ölçümünde kullanılan sistemin sağlam ve güvenilir olması ve özellikle stres dönemlerinde korelasyon tahminlerini etkileyen belirsizliği dikkate alması şartıyla kullanılabilir. Kullanılan korelasyon varsayımları, uygun nicel ve nitel teknikler uygulanarak doğrulanır.

(3) İçsel verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel riskin ölçülmesinde asgari beş yıllık gözlem süresine dayanan içsel veri kullanılır.

b) Kayıplara ilişkin tarihsel veriler, Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen faaliyet kollarına ve 9 uncu maddede belirtilen kayıp olay türlerine eşleştirilir ve bu veriler istenildiğinde Kuruma sunulmak üzere hazır bulundurulur.

c) Kayıpların faaliyet kollarına ve kayıp olay türlerine tahsisine yönelik objektif kriterlerin olması gerekir. Bu kriterler yazılı hale getirilir.

ç) Tarihsel olarak içsel kredi riski veri tabanlarına dahil edilen ve kredi riskiyle bağlantılı olan önemli operasyonel risk kayıpları ayrıca operasyonel risk veri tabanlarına kaydedilir ve izlenir. Söz konusu kayıplar, kredi riskine esas tutar hesaplamasına konu edilmişse operasyonel riske esas tutar hesaplamasına dahil edilmez.

d) Piyasa riskleriyle ilgili olan operasyonel risk kayıpları, operasyonel riske esas tutar hesaplamasına dâhil edilir.

e) İçsel kayıp verilerinin, bankanın tüm riskleri ve tüm önemli faaliyetlerini içerecek kapsamda olması gerekir. Gerekçelendirilmek suretiyle genel risk tahminleri üzerinde önemli bir etki yaratmayan faaliyetler veya riskler kapsam dışında tutulabilir. Asgari brüt kayıp eşikleri tanımlanır ve içsel kayıp verileri bu tanımlara uygun olarak toplanır.

f) Brüt kayıp tutarlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra, kaybın gerçekleştiği tarihe, bu tarihin veya buna yakın bir tarihin tespit edilememesi halinde işlemin muhasebeleştirildiği tarihe, kayba ilişkin tazmin tutarına ve kayıp olayının sebeplerine veya etkenlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler de toplanır. Açıklayıcı bilgilerin detay seviyesi, ilgili brüt kayıp tutarının büyüklüğüyle orantılı olur.

g) Bir merkezi fonksiyon veya faaliyetten kaynaklanan ve birden fazla faaliyet kolunu ilgilendiren bir kayıp olayı veya zaman içerisinde ortaya çıkan birbiriyle ilişkili kayıp olaylarına ilişkin kayıp verilerinin eşleştirilmesine yönelik kriterler belirlenir.

ğ) Tarihsel kayıp verilerinin geçerliliğinin devam edip etmediğinin değerlendirilmesine, hangi durumlarda geçerliliklerini yitirdiklerine veya ayarlama yapılması gerektiğine karar verilmesine, ayarlamaların düzeyinin ve karar verici merciin belirlenmesine ilişkin yazılı uygulama usulleri geliştirilir.

(4) Dışsal verilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Sıklıkla maruz kalınmayan ancak maruz kalındığında önemli kayıplar doğurabilecek olaylarla karşılaşma ihtimalinin olduğu durumlarda, operasyonel risk ölçüm sisteminde ilgili dışsal veriler kullanılır. Dışsal veriler, gerçekleşen kayıp tutarına, kayıp olayının meydana geldiği kuruluşun büyüklüğüne, kayıp olayının sebebine ve hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin bilgiler ile kayıp olayının öneminin değerlendirilmesine yardımcı olabilecek ilgili diğer bilgileri içerir. Dışsal verilerin kullanılabileceği durumların tespit edilmesine yönelik sistematik bir sürece ve verilerin operasyonel risk ölçüm sistemine dâhil edilmesine yönelik yöntemlere sahip olunması gerekir.

b) Dışsal verilerin kullanım koşulları ve uygulamaları, düzenli bir şekilde gözden geçirilir, incelenir, belgelendirilir ve periyodik olarak bağımsız gözden geçirmeye tâbi tutulur.

(5) Etkisi yüksek olan olaylarla ilgili maruz kalınan risk düzeyini değerlendirmek amacıyla dışsal verilerle birlikte, uzman görüşlerine dayalı senaryo analizleri kullanılır. Ayrıca senaryo analizleri bankanın operasyonel risk ölçümü kapsamında kullanılan korelasyon varsayımlarından sapmaların etkisini ve özellikle birden fazla eşzamanlı operasyonel risk kayıp olayından kaynaklanabilecek olası zararları değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu değerlendirmelerin, zaman içinde gerçekleşen kayıp deneyimleriyle karşılaştırılması suretiyle validasyona tâbi tutulması ve gözden geçirilmesi esastır.

(6) Faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin değerlendirme ölçütleri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen standartlara uyulur:

a) Operasyonel risk değerlendirme sistemi, faaliyet ortamına ve iç kontrol sistemine ilişkin operasyonel risk profilini değiştirebilecek değerlendirme ölçütleri içerir.

b) Bankanın deneyimine ve etkilenen faaliyet alanında görev alan uzmanların görüşüne dayandırılmak suretiyle her bir değerlendirme ölçütünün anlamlı bir risk göstergesi olması sağlanır. Mümkün olan durumlarda, bu değerlendirme ölçütleri, doğrulanmalarına imkan veren nicel ölçütlere dönüştürülür.

c) Risk tahminlerinin, seçilen değerlendirme ölçütlerine ve ölçütlerin nispi ağırlıklarına duyarlı olduklarının gösterilebilir olması gerekir. Bu kapsamda, risk yönetim faaliyetleri, risk kontrollerindeki iyileşmelerin yanı sıra, bankanın karmaşıklık düzeyinin veya iş hacminin artmasının risklilik seviyesine olan etkilerini de dikkate alır.

ç) Risk yönetim yapısı yazılı hale getirilmeli ve iç denetim birimince denetime tâbi tutulmalıdır. Risk yönetimine ilişkin sürecin gözden geçirilmesi ve model sonuçlarının gözlenen içsel kayıp verileri ve dışsal verilerle karşılaştırılmaları suretiyle validasyona tâbi tutulması gerekir.

Operasyonel riske esas tutar hesaplanması

MADDE 7 – (1) Operasyonel riske esas tutar, beklenen kayıp ve beklenmeyen kayıp tutarları toplamının onikibuçuk ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Beklenen kayıp tutarı için karşılık ayrılmış olması halinde, bu tutar operasyonel riske esas tutar hesaplanmasına konu edilmez. Bu Tebliğ uyarınca hesaplanan operasyonel riske esas tutar, Temel Gösterge Yöntemi ile hesaplanan operasyonel riske esas tutarın yüzde yetmişinden az olamaz.

Operasyonel risk azaltım teknikleri

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1) İki ilâ beşinci fıkralarda belirtilen şartları sağlayan sigortalar risk azaltıcı etkilerinin önemli miktarda olması halinde dikkate alınabilir.

(2) (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1) Sigorta sağlayıcısına, bir KDK tarafından verilen derecelendirme notunun, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’i kapsamında kredi kalitesi kademesi iki ya da daha üstün olan bir dereceye tekabül etmesi ve sigorta sağlayıcısının sigorta veya reasürans yapma izni almış olması gerekir.

(3) Sigortanın ve sigortalama prosedürünün aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir.

a) Sigorta poliçesinin ilk geçerlilik süresi asgari bir yıl olmalıdır. Kalan geçerlilik süresi bir yıldan az olan poliçeler için, poliçenin kalan geçerlilik süresini yansıtan uygun kesintiler yapılmalıdır. Kalan geçerlilik süresi 90 gün veya daha az olan poliçeler risk azaltımında dikkate alınmaz.

b) Sigorta sözleşmesinin iptali için öngörülen ihbar süresi 90 günden az olamaz.

c) Sigorta poliçesinde, Kurumca alınacak kararlardan dolayı ya da bankanın temerrüde düşmesi sonucu, kayyım yönetimine alma veya tasfiye işlemlerinin başlatılmasından sonra ortaya çıkan olaylarla ilgili olanlar hariç, bankanın kayyımı veya tasfiye memurunun, maruz kalınan kayıplar veya yapılan masraflar için tazminat alma hakkının engellendiği herhangi bir istisna veya sınırlama bulunmamalıdır. Sigorta poliçesi, Kurumca alınacak kararlardan kaynaklanan cezaları kapsam dışı tutabilir.

ç) Sigorta kapsamı şeffaf olmalı ve operasyonel riske esas tutar hesaplamasında kullanılan kayıp olasılığı ve büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır.

d) Sigortanın, bankanın risk grubu dışındaki bir şirkete yaptırılması şarttır. Dahil olunan risk grubunda yer alan şirketlere yaptırılan sigorta işlemleri, riskin ikinci fıkrada yer alan şartları sağlayan risk grubu dışındaki bir şirkete devredilmesi şartıyla risk azaltımında dikkate alınabilir.

e) Sigortanın dikkate alınma prosedürü gerekçeleri ile birlikte yazılı hale getirilmelidir.

(4) Sigorta, aşağıda belirtilen durumlarda sigorta tutarına iskonto uygulanması suretiyle dikkate alınır.

a) Sigorta poliçesinin kalan geçerlilik süresinin bir yıldan kısa olması,

b) Sigorta poliçesinin bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde iptal edilebilir olması,

c) Sigorta poliçesinin kapsamında, uyumsuzluklar ve ödemelerle ilgili belirsizlikler olması.

(5) Sigortanın dikkate alınması sonucu operasyonel riske esas tutar en fazla % 20 oranında azaltılabilir.

Kayıp olaylarının sınıflandırılması

MADDE 9 – (Değişik:RG-23/10/2015-29511)(1)

(1)  6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (b) ilâ (d) bentlerinin uygulamasında aşağıdaki tabloda belirtilen kayıp olayları kullanılır.

 

Kayıp Olayı

Kayıp Tanımları

Kategoriler

Örnek Faaliyetler

Banka içi suistimal

Farklı davranma veya ayrımcılık hariç, dolandırıcılık, zimmete geçirme, hırsızlık ya da ilgili yönetmelikler, kanunlar veya banka politikasını ihlâl etme gibi eylemlerden kaynaklanan ve banka içerisinden asgari bir kişinin iştirak ettiği eylemlerden kaynaklanan kayıplar

Yetkisiz İşlemler

Beyan edilmeyen ve bildirilmeyen işlemler (Kasıtlı olarak)

Yetkisiz işlem yapmak (parasal zarara yol açan)

Pozisyonların yanlış beyan edilmesi/kaydedilmesi (kasten)

Hırsızlık ve Suistimaller

Suistimaller/kredi suistimalleri /değersiz mevduat

Hırsızlık/haraç/zimmet/soygun

Varlıkların zimmete geçirilmesi

Varlıkların tahrip edilmesi

Evrakta sahtecilik

Karşılıksız çek

Kaçakçılık

Kişisel bilgi/hesapların ele geçirilmesi ve başkaları adına izinsiz işlem yapılması

Vergi kanunlarına aykırılık/ vergi kaçırma

Rüşvet

Bilgi

İçeriden Öğrenenlerin ticareti (firma hesaplarında olmayan)

Banka dışı suistimal

Dolandırıcılık, zimmete geçirme, hırsızlık ya da ilgili yönetmelikleri, kanunları ihlâl etme gibi üçüncü taraflarca gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan kayıplar

Hırsızlık ve Suistimaller

Hırsızlık/Soygun

Sahtecilik

Karşılıksız çek

Sistem güvenliği

Bilgisayar korsanlığı

Bilgi hırsızlığı (parasal zarara yol açan)

İstihdam uygulamaları ve işyeri güvenliği

İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği kanunları veya sözleşmelerine aykırı eylemlerden, kişisel tazminat taleplerine ilişkin ödemelerden ya da farklı davranma veya ayrımcılık eylemlerinden kaynaklanan kayıplar

Çalışan İlişkileri

 

Ücret, sosyal haklar, iş akdinin feshi konuları

Örgütlü işçi faaliyetleri

İşyeri Güvenliği

Genel Sorumluluklar

Çalışanların sağlığı ve emniyet kurallarıyla ilgili eylemler

Ücretler

Farklı Davranma ve Ayrımcılık

Her türlü ayrımcılık eylemi

Müşteriler, ürünler ve iş uygulamaları

Müşterilere karşı üstlenilen yükümlülüklerin (güvene dayanan ilişkiden doğan görevler ve uygunluk koşulları da dahil) kasıt olmadan veya ihmal sonucunda ihlâl edilmesinden ya da bir ürünün niteliğinden veya tasarımından kaynaklanan kayıplar

Uygunluk, İfşa ve Güvene Dayanan İlişkiden Doğan Görevler

 

Güvene dayanan ilişki ihlâlleri / ilke ve talimat ihlâlleri

Uygunluk / ifşa sorunları

Perakende müşteri ifşa ihlâlleri

Özel hayatın gizliliğinin ihlâli

Agresif satış eylemleri

Hesapları şişirmek

Gizli bilgilerin kötüye kullanılması

Kredi verenin sorumluluk ihlâli

Usulsüz İş veya Piyasa Uygulamaları

Anti-tröst yasalarının ihlâli Usulsüz ticaret / piyasa uygulamaları

Piyasa manipülasyonu

İçeriden öğrenenlerin ticareti (firma hesabına)

İzinsiz/ruhsatsız faaliyetler

Kara para aklama eylemleri

Ürün Kusurları

Ürün kusurları

Model hataları

Seçme, Sponsorluk ve Risk Üstlenme

Müşteriyle ilgili araştırmaları ilke ve talimatlara uygun yapmamak

Müşteri risk limitlerini aşmak

Danışmanlık Faaliyetleri

Danışmanlık faaliyetleri performansı konusunda ihtilâflar

Fiziksel varlıkların hasara uğraması

Doğal afetler veya başka olaylar sebebiyle fiziksel varlıkların kaybolması veya hasara uğraması nedeniyle maruz kalınan kayıplar

Doğal afetler ve diğer olaylar

Doğal afetlerin yol açtığı zararlar

Dış kaynaklardan (terörizm, vandalizm) kaynaklanan insan kayıpları

Faaliyetlerin kesintiye uğraması ve sistem arızaları

Faaliyetlerin kesintiye uğramasından veya sistem arızalarından kaynaklanan kayıplar

Sistemler

Donanım

Yazılım

Telekomünikasyon

Elektrik gibi fonksiyonların devre dışı olması / kesilmesi

Uygulama, teslim ve süreç yönetimi

İşlemlerin hatalı yapılmasından, hatalı süreç yönetiminden, bankanın müşterisi olmayan karşı taraflarla ticari ilişkilerden ya da mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan kayıplar

İş Almak, İşlemi Gerçekleştirme ve Sürdürmek

 

İletişimde hata

Veri girişi, uygulama veya yükleme hatası

Süre bitiminin kaçırılması veya sorumluluğun yerine getirilmemesi

Modelin/sistemin yanlış işletilmesi

Muhasebe hatası / kuruluşa atfedilen nitelikte hata

Başka görev ihlâlleri

Teslim hatası

Teminat yönetiminde hata

Referans Veri Uygulaması

İzleme ve Raporlama

Zorunlu raporlama görevinin yerine getirilmemesi

Dış raporlarda hata (zarara yol açan)

Müşteri Kaydı ve Dokümantasyonu

Müşteri izinlerinin / feragatnamelerinin eksik olması

Hukuki dokümanların olmaması / eksik olması

Müşteri Hesabı Yönetimi

Hesaplara onaysız/izinsiz erişim

Yanlış müşteri kayıtları (zarara yol açan)

Müşteri varlıklarında ihmalden kaynaklanan kayıp veya zararlar

Alım Satım İşlemlerinin Karşı Tarafları

Müşteri dışındaki karşı tarafların yükümlülüklerini ifa etmemesi

Müşteri harici karşı taraflarla muhtelif ihtilâflar

Satıcılar ve Tedarikçiler

Destek hizmeti alımı

Satıcılarla ihtilâflar

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Değişik başlık:RG-23/10/2015-29511)(1)

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İçsel verilerin süresi

GEÇİCİ MADDE 1 (Ek:RG-23/10/2015-29511)(1)

(1) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinin uygulamasında, bu Tebliğin yürürlük tarihi olan 1/1/2015 tarihinden itibaren üç yıllık tarihsel veriler kullanılabilir. Bu süre, ilgili veriler beş yıllık süreye ulaşıncaya kadar her sene bir yıl arttırılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

_______

(1) 23/10/2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği 31/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2014

29111

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/10/2015

29511

2.       

 

 

3.       

 

 

 

Sayfa