Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.10.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28807

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Kapsam

MADDE 2 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Dayanak

MADDE 3 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Tanımlar

MADDE 4 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler

MADDE 5 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Bildirim

MADDE 6 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)

Bildirim usulü

MADDE 7 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)

Değişiklik

MADDE 8 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)

Etiketleme

MADDE 9 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Mesul müdür

MADDE 10 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Ambalajlama/ürünlerin bertarafı

MADDE 11 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Denetim

MADDE 13 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yasaklar

MADDE 14 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yaptırımlar

MADDE 15 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

________________

(1)    Bu değişiklik ile Tebliğin 6, 7 ve 8 inci maddeleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Ek 1/A’sı ve Ek 1/B’si bu Tebliğin yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek-1/A

(Mülga:RG-27/1/2018-30314)

 

Ek-1/B

(Mülga:RG-27/1/2018-30314)

 

 

Ek-2

 (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

 

 

Ek-3

 

(Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

 

Sayfa