Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 31.10.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28807

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

 

Amaç

MADDE 1 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Kapsam

MADDE 2 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Dayanak

MADDE 3 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Tanımlar

MADDE 4 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Piyasaya arz

MADDE 5 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dayanan kısıtlamalar ve yasaklı kimyasallar

MADDE 6 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

İstisna başvurusu ve kabulü

MADDE 7 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

İstisna verilmesi için gerekli şartlar

MADDE 8 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yüzey aktif maddelerin test edilmesi

MADDE 9 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Laboratuvarların onaylanması

MADDE 10 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

İmalatçılar tarafından sağlanacak bilgiler

MADDE 11 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Kontrol önlemleri

MADDE 12 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Etiketleme ve ambalajlama

MADDE 13 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Eklerin güncelleştirilmesi

MADDE 14 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Serbest dolaşım

MADDE 15 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Tedbirler

MADDE 16 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 17 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yaptırımlar

MADDE 18 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yasaklar

MADDE 19 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Kılavuz

MADDE 21 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Çözücü bazlı deterjanlar

MADDE 22 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Fosfatların kullanımı

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-27/1/2018-30314)(1)

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

______________

(1)    Bu değişiklik ile Tebliğin 5 inci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, Ek-9’u, Ek-10’u ve Ek-11’inin dördüncü paragrafının 1 inci maddesi bu Tebliğin yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise bu Tebliğin yayımı tarihinden altı ay sonra, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ekler için tıklayınız

 

Sayfa