Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 07.06.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28670

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.8)(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, borçlanma araçlarının ihracında uyulması gereken esaslar ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3– (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,

b) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Finansman bonosu: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracını,

c) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Borçlanma araçları: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyerek ihraç ettikleri tahvilleri, paya dönüştürülebilir tahvilleri, değiştirilebilir tahvilleri, finansman bonolarını, kıymetli maden bonolarını ve bu Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını,

ç) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsayı,

d) Değiştirilebilir tahvil (DET): İhraççı tarafından çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla değiştirme hakkı veren borçlanma aracını,

e) Derecelendirme kuruluşu: Türkiye'de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarını,

f) İhraç: Borçlanma araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,

g) İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya borçlanma araçları halka arz edilen tüzel kişileri,

ğ) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

ı) Kıymetli maden bonoları: Kıymetli madenin işlem gördüğü borsalara üye olan kıymetli maden aracı kurumlarının belli miktarda kıymetli maden cinsinden ihraç ettikleri ve nominal değerinin vade tarihinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 30 günden az 364 günden fazla olmayan borçlanma aracını,

i) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

j) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

k) Ortaklık: Anonim ortaklığı,

l) Paya dönüştürülebilir tahvil (PDT): İhraççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahnamede veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma aracını,

m) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Tahvil: İhraççıların bu Tebliğ hükümlerine göre borçlu sıfatıyla düzenleyip sattığı ve nominal değerinin vade tarihinde veya vade tarihine kadar taksitler halinde yatırımcıya geri ödenmesi taahhüdünü içeren, vadesi 365 gün veya daha uzun olan borçlanma aracını,

n) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

o) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ö) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

p) Yetkili kuruluş: Kurulca Kanunun 37 nci maddesi uyarınca bu Tebliğde sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Borçlanma aracı ihracı

MADDE 4- (1) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Borçlanma araçları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ya da yurt dışında satılmak üzere ihraç edilebilir. Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, nitelikli yatırımcıya satış ve birim nominal değeri asgari 100.000 TL olmak kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

(2) İhraç edilecek borçlanma araçları, Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde hesaplanacak olan ihraç limiti dahilinde kalmak kaydıyla Kurulca uygun görülecek ihraç tavanı içinde farklı koşullar üzerinden tertipler halinde satılabilir. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak ihraçlar için Kuruldan farklı ihraç tavanları alınması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasında;

a) Yurt içinde yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası üzerinden tespit olunur.

b) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ihraç tavanı Türk Lirası veya döviz cinsinden tespit olunur. İhraç tavanı kapsamında yapılacak satışların ihraç tavanının verildiği para biriminden farklı bir para birimi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ihraçlar için satış tutarının ilgili tavan dahilinde kalıp kalmadığının tespiti sırasında ilgili satış tutarı ve aynı ihraç tavanı dahilinde gerçekleştirilmiş önceki satış tutarları, ihraç tavanının verildiği para birimine çevrilir. Bu hesaplamada, tüm ihraçlar için, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilgili tertibin satışı amacıyla yapılacak başvurudan bir önceki iş gününde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınır.

c) (Ek:RG-18/2/2017-29983) Döviz cinsinden talep edilen ihraç tavanının 9 uncu madde çerçevesinde hesaplanan ihraç limiti dahilinde olup olmadığının tespitinde, ihraç tavanının onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınır.

(3) İhraççı tarafından halka arz edilerek yapılan satış kapsamında satışından vazgeçilen veya tamamı ya da bir kısmı satılamayan borçlanma araçları Kurulca onay verilen ilgili ihraç tavanı dahilinde satışa sunulabilir. Satışından vazgeçilen veya satılamayan bu borçlanma araçlarının;

a) Aynı ihraç koşullarıyla satışa sunulmak istenmesi durumunda ihraç öncesinde KAP’ta özel durum açıklaması yapılması gerekir. Bu durumda, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, daha önce Kurul tarafından onaylanan izahnamede değişiklik yapılması gerekmez. 

b) Faiz, vade veya tür gibi ihraç koşulları değiştirilerek satışa sunulmak istenmesi durumunda, ihraç öncesinde izahnamenin onaylanması amacıyla Kurula başvurulması gerekir.

(4) İzahnamede belirtilmesi ve satışa sunulan toplam tutarın yüzde ellisini aşmaması kaydıyla ihraç tavanı dahilinde ek satış yapılabilir. Ancak, izahnamede ihraç edilecek borçlanma araçlarının ek satış dahil toplam tutarının belirtilmesi zorunludur.

(5) Aynı tertip içinde satışa sunulan farklı tür, faiz oranı ve/veya vadelerdeki borçlanma araçları arasında gelen talebe göre aktarma yapılabilir.

(6) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi ve ihraççıların Kurula yapılacak onay başvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya başvurmaları zorunludur.

(7) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Kurul, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilir veyahut ihraç belgesinin geçerlilik süresini kısaltabilir.

(8) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)    Kurulca onaylanmış bir ihraç tavanı geçerli iken ihraççı yeni bir ihraç tavan onayı talebiyle Kurula başvurabilir. Bu durumda ihraççının talep etmesi halinde, önceki ihraç tavanı içerisinde henüz satışı gerçekleştirilmemiş olan kısmın tamamı veya bir kısmı, Kurulca uygun görülmesi üzerine iptal edilebilir.

(9) Borçlanma aracı ihracında kullanılacak izahnamenin birden fazla belgeden oluşacak şekilde hazırlanması zorunludur. Kurulun izahname hazırlanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde birden fazla belge şeklinde düzenlenerek Kurula sunulacak izahnameye ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan atıflarda, izahnamenin birden fazla belge şeklinde düzenlendiği hususu dikkate alınarak ilgili belge kapsamında işlem yapılır.

(10) Bankalar hariç olmak üzere, sermayelerinin yüzde doksan beşi veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı’na ait olan halka açık olmayan ortaklıkların borçlanma aracı ihracı talebiyle Kurula yapacakları başvurularda, ihraççının talebi halinde bu Tebliğde öngörülen yükümlülüklerden kısmen ya da tamamen muafiyet verilebilir.

(11) (Ek:RG-18/2/2017-29983) (2)  Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, ihraççının bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formu da ihraç belgesi ile birlikte KAP’ta ilan edilir. Söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP’ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmaz.

(12) Yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin özel hükümler saklıdır.

Yetkili organ kararı

MADDE 5-  (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  

(1) Borçlanma aracı ihracı için genel kurul tarafından ya da genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından karar alınabilir.

(2) Yetkili organın genel kurul olması durumunda, esas sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse, halka açık ortaklıklar toplantı ve karar nisapları bakımından TTK’nın 418 inci maddesi hükümlerine, halka açık olmayan ortaklıklar ise TTK’nın 421 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine tabidir.

(3) Kanunun 31 inci maddesine göre borçlanma aracı ihraç yetkisi, tüm ihraççılar bakımından esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu durumda ilgili esas sözleşme maddesinde, yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç yetkisine sahip olduğu hususuna açıkça yer verilir.

(4) TTK’nın 505 inci maddesi çerçevesinde genel kurul borçlanma aracı ihraç etme yetkisini en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. Konuya ilişkin alınacak genel kurul kararında ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredildiği açıkça belirtilir.

(5) Kurulca başvuruların değerlendirilmesi sırasında, yetkili organ kararlarında asgari olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının azami tutarı ile satışın yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin veya yurt dışında yapılacağı hususuna yer verilir. Borçlanma araçlarının PDT, DET veya 34 üncü madde kapsamında olması durumunda, ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracının türünün de yetkili organ kararında açıkça belirtilmesi gerekir. Yetkili organ kararında sadece borçlanma aracı ifadesine yer verilmesi durumunda, Kurulca yapılan başvurunun yalnızca tahvil ve finansman bonosu ihracı için olduğu kabul edilir.

(6) Yetkili organ tarafından ihracın gerçekleştirilmesi ve ihraca ilişkin yetkili organ kararında belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi amacıyla ihraççının başka bir organı, birimi veya kişiler yetkilendirilebilir. Bu fıkra kapsamındaki yetki devirleri, yetkili organın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kurula başvuru ve gerekli belgeler

MADDE 6- (1) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Yurt içinde halka arz edilecek borçlanma araçları için Ek/1’de yer alan belgelerle, halka arz edilmeksizin veya yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise Ek/2’de yer alan belgelerle birlikte Kurula başvurulur.

(2) Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur.

(3) İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda, her bir tertibin satışı için planlanan satış tarihinden en az beş iş günü önce Ek/3’te yer alan belgelerle birlikte onay almak amacıyla Kurula başvurulur.

(4) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihracında, Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, Kurul nezdinde herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın Kurulca verilen ihraç tavanı dahilinde her tertibin satışından önce MKK’ya başvurarak satış işlemini gerçekleştirirler. Yurt dışında yapılacak ihraçlarda ise Kurulca onaylanmış ihraç belgesinin ihraççıya verilmesini takiben ihraççılar, her tertibin satışından önce Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde güvenli elektronik imza kullanılarak Kurula başvurulmasını takiben satış işlemini gerçekleştirirler.

Kredi derecelendirmesi

MADDE 7- (1) İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak kredi derecelendirmesi yapılması durumunda, ihraç edilecek borçlanma aracının kredi derecelendirmesini yapan derecelendirme kuruluşunun, derecelendirme notuna esas teşkil eden bilgileri vade boyunca yılda en az bir sefer olmak üzere ve Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde notun güncellenmesini gerektiren durumlarda düzenli olarak gözden geçirmesi zorunludur.

Borçlanma araçlarının kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu

MADDE 8- (1) Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.

(2)  (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde MKK’ya iletilir. MKK’ya iletilen bu bilgilerde erken itfa dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilir.

(3) (Mülga:RG-18/2/2017-29983)

(4) (Mülga:RG-18/2/2017-29983)

İhraç limiti

MADDE 9-   (1) (Ek:RG-18/2/2017-29983)(3) Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limiti, izahname veya ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula yapılan başvuru tarihi esas alınarak hesaplanır. Ancak, Kurulca inceleme sonuçlandırılıncaya kadar geçen sürede ihraççıya verilmiş olan diğer ihraç tavanları ile itfa edilmiş olan tutarlar, bu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında yapılacak hesaplamada dikkate alınır.

 (2) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Borçlanma araçlarına ilişkin ihraç limitinin hesaplanmasında;

a) Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış aşağıdaki tabloda yer alan finansal tablolar dikkate alınır. Söz konusu finansal tablolar özel hesap dönemine tabi ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanır.

 

Başvuru Tarihi

Limit Hesabında Dikkate Alınacak Bağımsız Denetimden/Sınırlı İncelemeden Geçirilecek Finansal Tablolar

1 Ocak – 15 Mart

Son yıllık ya da olmaması durumunda bir önceki yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar

16 Mart  -  15 Ağustos

Son yıllık finansal tablolar

16 Ağustos - 31 Aralık

İçinde bulunulan yıla ait 6 aylık ara dönem finansal tablolar

 

b) İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide finansal tablolar esas alınır.

(3) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  İhraç limitinin hesaplanmasında ikinci fıkra kapsamında belirlenen finansal tablolar yerine sonraki dönemlere ait finansal tabloların esas alınmasında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İhraççının talebi üzerine ihraç limitinin hesaplanmasında, ikinci fıkra çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş sonraki dönem finansal tabloların esas alınması mümkündür.

b) İhraççının, limit hesabında dikkate alınacak finansal tablolarında yer alan özkaynaklarda azalma olduğunu gösteren ve ikinci fıkra çerçevesinde hazırlanan sonraki dönem finansal tablolarının bulunması durumunda, bu finansal tablolar ihraç limitinin hesaplanmasında bağımsız denetimden/incelemeden geçme koşulu aranmaksızın Kurulca resen dikkate alınır.

 (4) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  İhraç limiti, bu maddede belirtilen finansal tablolar esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının beş katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.

b) Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç limiti, özkaynak tutarının üç katını geçemez. Ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarı dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri çerçevesinde hesaplanacak ihraç limitleri, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan bankalar için yüzde yüz oranında artırılır. Söz konusu ihraççıların derecelendirme notunun bu bentte yer alan notun altına düşmesi durumunda, ihraççı tarafından ihraç tavanının güncellenmesi amacıyla Kurula bildirimde bulunulması zorunludur.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri çerçevesinde belirlenen esaslara ek olarak, yurt dışında yapılmış ihraçlar dahil olmak üzere, ihraççının halen tedavülde olan ile ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma araçları ve teminatlı menkul kıymetleri ile ihraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan tedavülde bulunan yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikalarının nominal tutarı, ihraç limitinin hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır. Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılmış ihraçlara ilişkin olarak yapılacak hesaplamada indirim tutarı, talep edilen ihraç tavanına ilişkin Kurula yapılan başvuru tarihinde geçerli olan gösterge niteliğindeki TCMB döviz satış kuru, ilgili çapraz kur veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları üzerinden hesaplanır.

(5) (Mülga:RG-18/2/2017-29983)  

(6) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Özel mevzuatları uyarınca başka bir kamu kuruluşunun gözetim ve denetimine tabi olan ihraççılar için ihraç tavanı belirlenirken bu madde çerçevesinde hesaplanacak limitler esas alınacak olup, ilgili kamu kuruluşunca belirlenen limitlere uymak ihraççının sorumluluğundadır.

(7) Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç limitleri uygulanmaz.

(8) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen limitler hariç olmak üzere, diğer kanunlarda belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz.

(9) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek proje veya işin finansmanını ya da yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında bu Tebliğin ihraç limitine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(10) Bu maddede yer almayan ve ortaklık statüsünde olmayan yurt içinde yerleşik ihraççılar ile yurt dışında yerleşik ihraççılara ilişkin ihraç limitleri Kurulca belirlenir.

(11) (Mülga:RG-18/2/2017-29983)  

(12) İhraç limitinin hesaplanmasında, Kurulun yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yurt içinde yapılacak ihraçlarda satış süresi ve vade başlangıç tarihinin belirlenmesi(4)

MADDE 10- (1) İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin satış süresinin belirlenmesinde Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

(2) Borçlanma araçlarının yatırımcı hesaplarına aktarıldığı ilk gün vade başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

(3) İhraççılar tarafından, borçlanma araçlarına yatırım yapmak üzere nakit para karşılığı talepte bulunan yatırımcıların, talepte bulundukları gün ile vade başlangıç tarihi arasında geçen sürede sağlanması muhtemel getiriden mahrum kalınmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

İkinci el piyasa işlemleri

MADDE 11- (1) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  

(1) Borsada işlem gören borçlanma araçlarının borsada ve borsa dışında alım satımı borsa düzenlemeleri çerçevesinde mümkündür. Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatların kamuya duyurulması hususunda Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulur.

Kurul ücreti

MADDE 12- (1) Satışı yapılacak borçlanma araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul ücretinin hesaplanmasında aşağıdaki oranlar esas alınır:

a) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beş,

b) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,

c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,

ç) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için on binde on beş.

(2) a) 5411 sayılı Kanunda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar,

b) 6361 sayılı Kanunda tanımlanan şirketler,

c) Yurt dışında yerleşik ihraççılar

ç) (Ek:RG-18/2/2017-29983) Kanunda tanımlanan sermaye piyasası kurumları,

haricindeki ihraççılar için Kurul ücretinin hesaplanmasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranların yüzde yetmiş beşi esas alınır. Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.

(3) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ücret, izahname veya ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, MKK’nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır.

(4) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçları için ise ücret, ihraç belgesinin ihraççıya teslim edilmesinden sonra, ancak her tertibin satışından önce Kurul bütçesine gelir kaydedilmek üzere yatırılır. İhracın döviz cinsinden gerçekleştirilecek olması durumunda, Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden tutar Kurula yapılacak başvuru tarihinden bir önceki iş gününde geçerli olan ilgili TCMB döviz satış kuru veya TCMB tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda belirtilen döviz kurları esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden belirlenir.

(5) (Mülga:RG-18/2/2017-29983)

Diğer hususlar

MADDE 13- (1) İzahnamenin ve ihraç belgesinin içeriğine, hazırlanmasına, onaylanmasına, yayınlanmasına, tescil ve ilanına, izahnamede yer alacak finansal tablolara, izahnamedeki değişikliklere ve ihraççılar tarafından yapılacak ilan ve reklamlara ilişkin hususlarda, borçlanma araçlarının ihraç ve satış esasları ile ihraççıların finansal raporlama, bağımsız denetim ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahvillere İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 14-  (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  

(1) Tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir. Tahvillerin nominal değeri, vade tarihinde bir defada veya vade içinde taksitler halinde ödenebilir.

(2) Tahvillere ödenecek faiz oranı ile ödeme koşullarına ilişkin esaslar ihraççılar tarafından belirlenir. Söz konusu unsurlarda, kanuni zorunluluklar ve fiili imkansızlıklar saklı kalmak kaydıyla değişiklik yapılmaması esastır. Ancak yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilen borçlanma araçlarının faiz, vade gibi koşullarında değişiklik yapılması, bu değişikliklere yazılı onay veren yatırımcılar bakımından mümkündür. Yurt içinde halka arz edilmek suretiyle ihraç edilen borçlanma araçlarının koşullarında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda ise buna ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

(3) İhraç edilmiş tahviller, ihraççı tarafından geri alınabilir. Geri alınan bu tahvillerin vade boyunca satılması, elde tutulması veya vadeden önce MKK nezdinde gerekli işlemlerin yapılması suretiyle iptali mümkündür. Kurul, bu fıkrada belirtilen işlemler için ihraççı türleri bazında farklı esaslar belirleyebilir.

(4) Üçüncü fıkra çerçevesinde borsa dışında gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak geri alım ve satım fiyatları ihraççının internet sitesinde açıklanır.

(5) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde gerçekleştirilmesinden ihraççı sorumludur.

(6) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kaçınmak amacıyla yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Kurulca gerekli tedbirler alınır.

(7) Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu maddede yer alan hususlar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe belirlenebilir

Erken itfa edilebilir tahviller

MADDE 15 –  (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/2/2017-29983)

(1) Tahvillerin ihraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir nitelikte ihraç edilmesi mümkündür. Yurt içinde gerçekleştirilen ihraçlarda erken itfaya ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir. Yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda ise erken itfaya ilişkin esaslar, ihracın gerçekleştirildiği ülke mevzuatı saklı kalmak kaydıyla ihraççı ve yatırımcılar arasında serbestçe belirlenebilir.

 Tahvillere kardan pay verilmesi

MADDE 16– (1) İhraççılar esas sözleşmelerinde veya varsa özel mevzuatlarında hüküm bulunmak şartıyla tahvillere kardan pay verebilirler.

(2) İhraççılar, tahvillere ödenecek kar payının belirlenmesinde aşağıdaki esaslardan birini seçebilir:

a) Faiz ve buna ek olarak, tahvile kardan pay verilmesi,

b) Kar payının faizden daha az olması halinde, faiz ödenmesi; faiz getirisine eşit veya daha fazla kar payı tahakkuk etmişse kar payının ödenmesi,

c) Bir faiz öngörülmeksizin tahvile kardan pay verilmesi.

(3) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Halka açık ortaklıklar açısından tahvillere ödenecek kar payı, ihraççıların esas sözleşmesinde veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı miktarını azaltamaz.

(4) Tahvillere ödenecek kar payı, Kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış yıllık finansal tablolarının ve kar payı dağıtım kararının ihraççı genel kurulunca onaylanmasını müteakip dağıtılır.  

(5) Aynı koşullara sahip tahvillere ödenecek kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut tahvillerin tümüne, bunların ihraç ve vade tarihleri dikkate alınmadan dağıtılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Paya Dönüştürülebilir Tahvillere İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 17– (1) PDT’nin vadesi 365 günden az olamaz.

(2) PDT’lerin paylara dönüştürülmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir.

(3) PDT’lerin paya dönüştürülmesi PDT’nin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilir. İzahnamede veya ihraç belgesinde belirtilmesi kaydıyla PDT’nin dönüştürme tarihinde ödenecek olan faiz tutarı da nominal değere eklenerek dönüştürme işlemine tabi tutulabilir. Dönüştürme gününe kadar işlemiş faizler ise PDT sahiplerine nakden ödenir.

(4) Dönüştürme giderlerinin tamamı ortaklığa aittir.

(5) PDT’lerin halka arz edilerek satılacak olması durumunda ihraççının paylarının borsada işlem görmesi, kayıtlı sermaye sisteminde olması ve ortaklık yönetim kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konusunda esas sözleşme ile yetkili kılınmış olması zorunludur.

(6) Halka açık ortaklıkların PDT ile dönüştürülmek üzere ihraç ettikleri ve artırılacak sermayelerini temsil eden payları, TTK’nın 461 inci maddesiyle ortaklara tanınan yeni pay alma hakkı da dahil olmak üzere, her türlü önceliklerden öne alınarak PDT sahiplerine tahsis olunur.

(7) Ortaklık tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak dönüştürme hakkını kullanmayan PDT sahiplerinin dönüştürme hakları ortadan kalkar ve bu durumdaki PDT sahipleri anapara ve işlemiş faizlerini alırlar.

Dönüştürme fiyatı ve oranı

MADDE 18– (1) Dönüştürme fiyatı, PDT sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyattır.

(2) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Dönüştürme oranı, dönüştürme sırasında PDT’nin nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek PDT’lerin dönüştürme oranına ilişkin rapor, yetkili kuruluş tarafından PDT’lere ilişkin izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır

(3) Dönüştürme oranının küsuratlı olması durumunda, dönüştürme sırasında toplam üzerinden küsurata isabet eden pay tutarı PDT sahibine nakden ve peşinen ödenir. Bu hesaplamada dönüştürme fiyatı esas alınır.

(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklarca ihraç edilecek PDT’lerin halka arz edilmeksizin satılması durumunda,  dönüştürme fiyatının uygulanmasında payları borsada işlem gören ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarına ilişkin fiyat tespit esasları dikkate alınır.

(5) İhraç edilmiş PDT’lere ilişkin dönüştürme işlemleri, ortaklığın ve mevcut ortaklarının hak ve menfaat kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilemez.

(6) İhraç edilen PDT’lerin vadesi içerisinde sermaye artırımı, kar payı ödemesi ve benzeri nedenlerle pay fiyatını etkileyen işlemler olması durumunda dönüştürme oranının belirlenmesinde düzeltilmiş fiyatlar esas alınır. Yeniden hesaplanan dönüştürme oranı ortaklık tarafından KAP’ta yapılan özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. Bu durumda izahnamede değişiklik yapılması gerekmez.

PDT’nin itfası

MADDE 19- (1) Tebliğin ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, PDT’ler vade tarihinde veya vadeden önce paylara dönüştürülmek suretiyle itfa edilebilir.

(2) PDT’lerin vade tarihinden önce;

a) Bir itfa planına bağlı olarak,

b) Ortaklığın talebine bağlı olarak,

c) PDT sahibinin talebine bağlı olarak

paylara dönüştürülmesi mümkündür.

(3) PDT’lerin dönüştürülmesi sermaye artırımı suretiyle gerçekleştirilir. Halka açık ortaklıklar sermaye artırımını ilgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde şarta bağlı olarak da gerçekleştirebilir. Dönüşümün sermaye artırımı yapılmadan gerçekleştirilebilmesine ilişkin olarak bu Tebliğin 21 ve 22 nci maddelerinde yer alan hükümler saklıdır. Halka açık olmayan ortaklıkların PDT ihracı nedeniyle yapacakları şarta bağlı sermaye artırımlarında TTK hükümleri uygulanır.

İtfa planına bağlı dönüştürme

MADDE 20– (1) PDT’lerin paylara taksitler halinde dönüştürülmesi durumunda, son taksidin PDT’nin vade tarihine denk gelecek şekilde belirlenmesi zorunludur.

(2) İtfa planına bağlı dönüştürmede sermaye artırımının, önceden talep toplamaksızın veya önceden talep toplamak suretiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi mümkündür:

a) Ortaklık, önceden talep toplamaksızın, dönüştürülecek PDT tutarı karşılığında verilmesi gereken payı temsil eden tutarda sermaye artırımı yaparak, paylarını dönüştürülmek üzere PDT sahiplerine teklif eder. İtfa edilecek PDT’lerin sahipleri, dönüştürme süresi içinde bu haklarını PDT’lerini paylara dönüştürmek veya ana paralarını işlemiş faiziyle birlikte geri almak şeklinde kullanırlar. On iş gününü geçmeyecek şekilde belirlenen dönüştürme süresi içerisinde ortaklığa dönüştürme talebiyle başvuruda bulunmayan PDT sahiplerinin iradeleri PDT bedellerinin nakden ödenmesi şeklinde değerlendirilir ve bu bedeller PDT’lerin dönüştürme süresinin sonunda ortaklık tarafından ilgili PDT sahiplerinin hesaplarına aktarılır. Dönüştürme süresinin sonunda, paylarla değiştirilmeyen PDT’ler nedeniyle ortaklığın elinde kalan paylar iptal edilir.

b) Ortaklık, önceden talep toplamak suretiyle, PDT’lerin paylara dönüştürülmesi hakkının kullanılabilmesi için, dönüştürmeye ilişkin talep toplama süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce KAP’ta özel durum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıklamasında, dönüştürmeye ilişkin talep toplama tarihleri, başvuru yerleri ile dönüştürmeye ilişkin diğer hususlar belirtilir. Dönüştürmeye ilişkin talep toplama süresi on iş gününü geçemez. Ortaklık talepte bulunan PDT sahiplerine yönelik olarak, PDT tutarı karşılığında verilmesi gereken pay sayısını temsil eden tutarda sermaye artırımı yaparak paylarını, dönüştürülmek üzere, bu kişilere teklif eder. Dönüştürmeye ilişkin talep toplama süresi içerisinde talepte bulunmayan PDT sahiplerinin tüm hakları devam eder.

(3) Dönüştürülecek PDT’lere ilişkin olarak yapılacak talep toplama ve bildirim işlemlerinin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. Dönüştürme işlemlerinin itfa planına uygun olarak tam ve zamanında yerine getirilmesinden ortaklık sorumludur.

Ortaklığın talebine bağlı dönüştürme

MADDE 21– (1) PDT’lerin tamamı veya bir kısmı ortaklığın talebine bağlı olarak vadeden önce paylara dönüştürülebilir.

(2) PDT’lerin paylara dönüştürülmesi hakkının kullanılabilmesi için, dönüştürmeye ilişkin talep toplama süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ortaklık tarafından KAP’ta özel durum açıklaması yapılır. Yapılacak özel durum açıklamasında; dönüştürmeye ilişkin talep toplama tarihleri, başvuru yerleri ve ortaklığın dönüştürme çağrısını kabul etmeyen PDT sahiplerine yapılacak ödeme ile dönüştürmeye ilişkin diğer hususlar belirtilir. Dönüştürmeye ilişkin talep toplama süresi on iş gününü geçemez.

(3) Talep toplama süresi içerisinde talepte bulunmayan PDT sahiplerinin iradeleri PDT bedellerinin nakden ödenmesi şeklinde değerlendirilir ve bu bedeller PDT’lerin dönüştürme tarihinde ortaklık tarafından ilgili PDT sahiplerinin hesaplarına aktarılır.

(4) Dönüştürme hakkı kullanılmak üzere talepte bulunulan toplam PDT’ler karşılığında verilecek pay sayısının, ortaklığın toplam pay sayısına oranının yüzde beşin altında kalması durumunda ortaklıklar tarafından sermaye artırımı yapılmayabilir. Dönüştürme işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden ortaklık sorumludur.

(5) Dönüştürülecek PDT’lere ilişkin talep toplama ve bildirim işlemlerinin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. Ortaklık söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

PDT sahibinin talebine bağlı olarak dönüştürme

MADDE 22– (1) PDT’lerin tamamı veya bir kısmı PDT sahibinin talebine bağlı olarak vadeden önce paylara dönüştürülebilir.

(2) Dönüştürme hakkını kullanmak isteyen PDT sahipleri, PDT’lerin ihracı esnasında belirtilmiş olan tarihlerden en erken bir ay önce dönüştürme hakkının kullanımı için ortaklığa bildirimde bulunurlar. Bu bildirimin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. Ortaklık, söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

(3) Dönüştürme hakkı kullanılmak üzere talepte bulunulan toplam PDT’ler karşılığında verilecek pay sayısının, ortaklığın toplam pay sayısına oranının yüzde beşin altında kalması durumunda halka açık ihraççılar tarafından sermaye artırımı yapılmayabilir. Dönüştürme işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden ortaklık sorumludur.

Diğer hükümler

MADDE 23– (1) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  PDT’lerle ilgili olarak bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan tahvillere ilişkin düzenlemelere uyulur. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu bölümde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.

(2) PDT’leri paylara dönüştürmek üzere yapılacak sermaye artırımlarında, Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan tahsisli satışlarda satışa başlanmasına ve satışın tamamlanmasına ilişkin süreler ile tahsisli olarak gerçekleştirecek pay satışının borsanın ilgili pazarında gerçekleştirilmesine ilişkin zorunluluğa uyulması gerekmez.

(3) İzahnamede veya ihraç belgesinde belirtilmesi, PDT sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak sonuçlar doğurmaması ve Kurulca da uygun görülmesi kaydıyla, itfa tarihinde bu Tebliğde belirlenen esaslardan farklı uzlaşı yöntemlerinin kullanılması mümkündür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değiştirilebilir Tahvillere İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 24– (1) DET’in vadesi 365 günden az olamaz.

(2) DET’lerin paylarla değiştirilmesi vade başlangıç tarihinden itibaren en erken 365 gün sonra yapılabilir.

(3) DET’lerin paylarla değiştirilmesi nominal değer üzerinden gerçekleştirilir. Değiştirme gününe kadar işlemiş faizler ise DET sahiplerine nakden ödenir.

(4) Değiştirme giderlerinin tamamı ihraççıya aittir.

(5) İhraççı tarafından yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine rağmen değiştirme hakkını kullanmayan DET sahiplerinin değiştirme hakları ortadan kalkar ve bu durumdaki DET sahipleri anapara ve işlemiş faizleri alırlar.

Değiştirme fiyatı ve oranı

MADDE 25– (1) Değiştirme fiyatı, DET sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas alınacak fiyattır.

(2) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  Değiştirme oranı, değiştirme sırasında DET’in nominal değeri karşılığında verilecek pay sayısını gösterir. Halka arz edilecek DET’lerin değiştirme oranına ilişkin rapor yetkili kuruluş tarafından, DET’lere ilişkin izahnamenin onaylanmak amacıyla Kurula gönderilmesi aşamasında hazırlanır.

(3) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  DET’lerin halka arz edilmeksizin satılması durumunda itfa tarihinde uygulanacak değiştirme fiyatının belirlenmesinde, payları borsada işlem gören ortaklıkların halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarına ilişkin fiyat tespit esasları uygulanır.

(4) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  İhraç edilmiş DET’lere ilişkin değiştirme işlemleri, ihraççının ve mevcut ortakların hak ve menfaat kaybına neden olacak şekilde gerçekleştirilemez.

(5) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  İhraç edilen DET’lerin vadesi içerisinde sermaye artırımı, kar payı ödemesi ve benzeri nedenlerle pay fiyatını etkileyen işlemler olması durumunda değiştirme oranının belirlenmesinde düzeltilmiş fiyatlar esas alınır. Yeniden hesaplanan değiştirme oranının yatırımcılara nasıl duyurulacağına ilişkin esaslara izahname veya ihraç belgesinde yer verilir.

DET’in itfası

MADDE 26- (1) Tebliğin ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, DET’ler vade tarihinde veya vadeden önce paylarla değiştirilmek suretiyle itfa edilir. DET’lerin vade tarihinden önce;

a) Bir itfa planına bağlı olarak,

b) İhraççının talebine bağlı olarak,

c) (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  DET sahibinin talebine bağlı olarak,

paylarla değiştirilmesi mümkündür. İzahnamede veya ihraç belgesinde belirtilmesi, DET sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak sonuçlar doğurmaması ve Kurulca da uygun görülmesi kaydıyla, itfa tarihinde bu Tebliğde belirlenen esaslardan farklı uzlaşı yöntemlerinin kullanılması mümkündür.

İtfa planına bağlı değiştirme

MADDE 27– (1) DET’lerin paylar ile taksitler halinde değiştirilmesi durumunda, son taksidin DET’in vade tarihine denk gelecek şekilde belirlenmesi zorunludur.

(2) İhraççı, DET’lerin paylar ile değiştirilmesi hakkının kullanılabilmesi için, değiştirmeye ilişkin talep toplama süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce KAP’ta özel durum açıklaması yapar. Yapılacak özel durum açıklamasında, değiştirmeye ilişkin talep toplama tarihleri, başvuru yerleri ile değiştirmeye ilişkin diğer hususlar belirtilir. Değiştirmeye ilişkin talep toplama süresi on iş gününü geçemez. DET sahipleri değiştirme süresi içinde bu haklarını, DET’lerini paylar ile değiştirmek veya anaparalarını işlemiş faiziyle birlikte geri almak üzere kullanırlar. İhraççı değiştirme talebinde bulunan DET sahiplerine yönelik olarak, değiştirilecek DET tutarı karşılığında verilmesi gereken miktardaki paylarını değiştirmek üzere DET sahiplerine arz eder.

(3) Değiştirilecek DET’lere ilişkin olarak yapılacak talep toplama ve bildirim işlemlerinin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur.

(4) Değiştirmeye ilişkin talep toplama süresi içerisinde talepte bulunmayan DET sahiplerinin tüm hakları devam eder.

(5) Değiştirme işlemlerinin itfa planına uygun olarak tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.

İhraççının talebine bağlı değiştirme

MADDE 28– (1) DET’lerin tamamı veya bir kısmı ihraççının talebine bağlı olarak paylar ile değiştirilebilir.

(2) DET’lerin paylar ile değiştirilmesi hakkının kullanılabilmesi için, değiştirmeye ilişkin talep toplama süresinin başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ihraççı tarafından KAP’ta özel durum açıklaması yapılır. Yapılacak özel durum açıklamasında; değiştirmeye ilişkin talep toplama tarihleri, başvuru yerleri ve ihraççının değiştirme çağrısını kabul etmeyen DET sahiplerine yapılacak ödeme ile değiştirmeye ilişkin diğer hususlar belirtilir. Değiştirmeye ilişkin talep toplama süresi on iş gününü geçemez.

(3) Talep toplama süresi içerisinde talepte bulunmayan DET sahiplerinin iradeleri DET anapara ve işlemiş faiz tutarının nakden ödenmesi şeklinde değerlendirilir ve bu bedeller DET’lerin değiştirme tarihinde ihraççı tarafından ilgili DET sahiplerinin hesaplarına aktarılır. Değiştirme işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.

(4) Değiştirilecek DET’lere ilişkin olarak yapılacak talep toplama ve bildirim işlemlerinin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. İhraççı söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

DET sahibinin talebine bağlı olarak değiştirme

MADDE 29– (1) DET’lerin tamamı veya bir kısmı DET sahibinin talebine bağlı olarak paylarla değiştirilebilir.

(2) Değiştirme hakkını kullanmak isteyen DET sahipleri, DET’lerin ihracına ilişkin izahnamede belirtilen tarihlerden en erken bir ay önce değiştirme hakkının kullanımı için ihraççıya bildirimde bulunurlar. Bu bildirimin yetkili kuruluş vasıtası ile yapılması zorunludur. İhraççı, söz konusu bildirimin kolaylıkla yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır. Değiştirme işlemlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur.

Diğer hükümler

MADDE 30– (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  

(1) DET’lerle ilgili olarak bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan tahvillere ilişkin düzenlemelere uyulur. İhraççının talebinin Kurulca uygun görülmesi durumunda, yurt içinde halka arz edilmeksizin ve yurt dışında gerçekleştirilen ihraçlarda bu bölümde yer alan hükümlerden farklı esaslar uygulanabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Finansman Bonoları ve Kıymetli Maden Bonoları(5)

Finansman bonoları

MADDE 31 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/2/2017-29983)

(1) Finansman bonoları, ihraççı tarafından belirlenen vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılır. Finansman bonolarının kupon ödemeli olarak ihracı mümkündür.

Kıymetli maden bonoları

MADDE 32– (1) Kıymetli maden bonolarının satış bedeli, Türk Lirası, döviz veya kıymetli maden olarak tahsil edilir.

(2) Kıymetli maden bonolarına ilişkin ödemeler, ödeme tarihinde kıymetli madenin ihraç sırasında belirlenen borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak, Türk Lirası veya ödeme tarihinde TCMB tarafından ilan edilen döviz satış kuru kullanılmak suretiyle, döviz cinsinden veya ihraç sırasında fiziki teslim öngörülmüşse kıymetli maden cinsinden yetkili kuruluş vasıtasıyla yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 33– (Değişik:RG-18/2/2017-29983)  

(1) Tahvillere ilişkin olarak bu Tebliğin üçüncü bölümünde düzenlenmiş olan esaslar mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden bonoları ve finansman bonolarında kıyasen uygulanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son ve Geçici Hükümler

Diğer borçlanma araçlarına ilişkin onay başvurularının Kurulca sonuçlandırılması

MADDE 34– (1) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde yer almayan ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular, bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

(2) Niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içermeyen özellikteki borçlanma araçları, yurt içinde halka arz edilerek veya tahsisli olarak satılamaz. Yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödenip ödenmediğine ilişkin tespitte, yatırımcıya yapılan geri ödemelerin vade içinde veya vade sonunda yapıldığına bakılmaz.

(3) (Ek:RG-18/2/2017-29983) Bankaların ihraç ettiği özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikteki borçlanma araçları için bu Tebliğin PDT’ye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bankaların bu nitelikteki borçlanma araçlarının ihracına ve halka açık bankalar bakımından paya dönüştürülmesine ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 35– (1) 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22) yürürlükten kaldırılmıştır. Kurulun diğer düzenlemelerinde Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların sonuçlandırılması

Başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/2/2017-29983)

 (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul Karar Organı tarafından karara bağlanmamış izahname veya ihraç belgesi onay başvuruları, bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca onaylanan ihraç belgeleri kapsamında yurt dışında yapılacak tertip ihraçlarında bu Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Kurula başvuru yapılması mümkündür. Bu durumda tertip ihraç başvurusunu yapmak üzere belirlenmiş olan güvenli elektronik imza sahibi kişilere ilişkin bilgiler (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri) Kurula iletilir.

(3) 9 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak ihraç limitleri, derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alan 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanmış olan finansal kuruluşlar ve Kanunda tanımlanan sermaye piyasası kurumları ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda tanımlanmış olan şirketler bakımından 31/12/2017 tarihine kadar Kurulca onaylanacak ihraç tavanları için geçerli olmak üzere yüzde yüz oranında artırılır.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ihraçlarda Kurula yatırılacak ücretin hesaplanmasında bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurulca onaylanan ve MKK’da kaydileştirilen yurt dışı ihraç tavanları dahilinde yapılacak tertip ihraçlarının MKK nezdinde kaydileştirilmeye devam edilmesi mümkündür.

MKK’ya bildirim zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2– (Mülga:RG-18/2/2017-29983)

Yürürlük

MADDE 36– (1) Bu Tebliğ yayım tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

_________________

(1)             8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Borçlanma Araçları Tebliği (Vıı-128.7)’ nin  adı Borçlanma Araçları Tebliği (Vıı-128.8) olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 18/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2)             18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile tebliğe onuncu fıkradan sonra gelmek üzere on birinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3)             18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 9 uncu maddesine birinci fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 

(4)             18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 10 uncu maddesinin başlığı, Yurt içinde yapılacak ihraçlarda satış süresi ve vade başlangıç tarihinin belirlenmesi olarak değiştirilmiştir.     

(5)             18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin altıncı bölümünün başlığı Finansman Bonoları ve Kıymetli Maden Bonoları olarak değiştirilmiştir.

 

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız.

 

Sayfa