Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 27.02.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28572

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)  (Değişik fıkra:RG-14/2/2015-29267) Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) (Değişik fıkra:RG-14/2/2015-29267) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 (Değişik tablo:RG-2/5/2018-30409)

 Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

2

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

3

Ankara Gümrük Müdürlüğü

4

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

5

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Bolu Gümrük Müdürlüğü

7

Denizli Gümrük Müdürlüğü

8

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

9

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

10

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

11

Giresun Gümrük Müdürlüğü

12

Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü

13

İskenderun Gümrük Müdürlüğü

14

İzmir Gümrük Müdürlüğü

15

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

16

Malatya Gümrük Müdürlüğü

17

Mersin Gümrük Müdürlüğü

18

Muratbey Gümrük Müdürlüğü

19

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

20

Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

21

Yalova Gümrük Müdürlüğü

22

(Ek:RG-27/11/2018-30608)  İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

(2) Birinci fıkrada belirtilen tekstil eşyasından, 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 93)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen GTİP’ler dışındaki halı ve paspas benzeri eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri Isparta Gümrük Müdürlüğünden de yapılabilir.

(3) Söz konusu eşyanın hızlı kargo ile gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden yapılır.

(4) Ancak;

a) Pamuk, pamuk ipliği, yün ve yapağının,

b) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen yün iplik, keten iplik, ipek iplik, tabii elyaf, suni sentetik elyaf ve ipliklerin,

c) En az 500 işçi istihdam eden ve ödenmiş sermayesi 2.000.000 (iki milyon) TL olan şirketler için sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelen tekstil eşyasının,

ç) Geçici ithalat rejimi kapsamında yurda getirilmekle birlikte, serbest dolaşıma sokulmak istenen tekstil eşyasının,

d) İhraç edilen ve geri gelen eşya statüsündeki tekstil eşyasının,

e) Konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan 59.06 tarife pozisyonunda yer alan kord bezi üzerine kauçuk kaplanmış mensucatın,

f) (Değişik:RG-14/2/2015-29267) Otomotiv imalatı ve montajı yapan firmalarca, otomotiv imalatı ve montajında kullanılmak üzere getirilen bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın,

g) Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntıların,

ğ) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ithalatı yasak olanlar hariç olmak üzere, Serbest Bölgedeki üretim faaliyeti sonucu elde edilen her çeşit tekstil döküntü ve kırpıntılarının,

h) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Serbest Bölgede üretilen Türk menşeli tekstil eşyasının,

ı) (Ek:RG-25/2/2018-30343) Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı firmalar için bedelli veya bedelsiz olarak gönderilen vatka, çıtçıt, tela, düğme, rivet, fermuar, askı, etiket, kart etiket, dokuma ve şerit etiket, kurdele, lastik, dantel ve benzeri konfeksiyon imalatında kullanılan yardımcı malzemelerin,

i) (Ek:RG-25/2/2018-30343) 3926.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan tek kullanımlık poli (vinil klorür) eldivenlerin,

serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(5) (Değişik:RG-25/2/2018-30343) Hava yolu ile getirilen veya posta yolu ya da yolcu beraberinde gelen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği gümrük idaresi tarafından yapılabilir.

(6) (Ek:RG-25/2/2018-30343)(2) (Değişik:RG-2/5/2018-30409) Ek-1’de belirtilen listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

(7) (Mülga:RG-2/5/2018-30409)

Karayoluyla aynı araçta gelen eşya

MADDE 4 – (1) Karayoluyla aynı araçta gelen eşyanın bir kısmının tekstil eşyası diğer kısmının başka eşya olması durumunda, araç yükü eşyanın tamamının gümrük işlemleri 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlükleri tarafından sonuçlandırılır.

Tekstil eşyasını taşıyan taşıt aracının sevki

MADDE 5 – (1) Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı eşyayı taşıyan taşıt aracı sadece 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil eşyası için bu hüküm uygulanmaz.

Gümrük idarelerince düzenlenen dâhilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması

MADDE 6 – (1) Dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ile ilgili olarak, bu Tebliğ ve bu Tebliğde belirtilen istisnai durumlar dışında kalan durumlarda;

a) Üçüncü ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri (kimyevi ve yardımcı maddeler hariç) ithalatının tekstil ihtisas gümrüğü uygulaması çerçevesinde yetkili gümrük müdürlüklerinden,

b) A.TR Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla serbest dolaşımdaki tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

c) EUR.1 Belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla EFTA ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

ç) Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

d) Serbest bölgeye ihraç edilmiş olan Türk menşeli tekstil ve konfeksiyon ana maddelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının serbest bölge gümrük müdürlüklerinden,

e) (Değişik:RG-2/5/2018-30409) Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,

yapılması gerekmektedir.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 7 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 26/4/2007 tarihli ve 26504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 55) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

             __________

(1)     27/2/2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile  3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya (5) numaralı satır eklenip, diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

(2)     25/2/2018 tarihli ve 30343 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğ’in 3 üncü maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere  altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/2/2013

28572

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

3/10/2013

28784

2.       

14/2/2015

29267

3.

27/2/2016 

29637 

4.

25/2/2018

30343

5.

2/5/2018

30409

6.       

27/11/2018

30608

 

 

Sayfa