Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 03.05.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27923

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/7)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1- (1) 20/08/2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/19 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “patinaj zincirleri”nin ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu eşyaya yönelik mevcut önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla 7315.20.00.00.00 GTİP altında yer alan ÇHC menşeli, “patinaj zincirleri”ne yönelik olarak yerli üretici Atlı Zincir, İğne ve Makine Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuru çerçevesinde 05/08/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/23 sayılı Tebliğ ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanun’la değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3- (1)Yönetmelik’in 20 nci maddesi uyarınca başvuru, yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda başvuruda bulunan üreticinin yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Soruşturma esnasında bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4- (1)  Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Müsteşarlık tarafından bilinen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresince Dış Ticaret Müsteşarlığı ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan 5 ithalatçı firmanın 1’inden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturma sonucunda alınacak, karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim’e ilişkin hiçbir firmadan görüş gelmemiştir.

(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5- (1) Yönetmelik’in 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli üretici Atlı Zincir, İğne ve Makine Sanayi A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 01/01/2007 - 31/12/2009 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Bununla birlikte önlemin etkisini daha sağlıklı görebilmek amacıyla, ithalat verileri incelenirken 2004 - 2009 dönemi dikkate alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7- (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli, 7315.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)  altında yer alan patinaj zinciridir.

(2) Patinaj zinciri, motorlu kara taşıtlarının lastik tekerleklerine takılarak kaygan ve karlı buzlu zeminlerde patinaj ve kaymayı önlemektedir. Patinaj zincirleri, aşınmaya ve kopmaya karşı uygun çelik ve diğer malzemelerden üretilmiş, takılacakları lastik geometrisine uyacak şekilde tasarlanmış ve örülmüş bir zincir konfeksiyonudur. Kullanım alanları her türlü otomobil, 4x4 arazi araçları, kamyonet, minibüs, kamyon, tır, otobüs gibi yolcu ve yük taşımaya mahsus lastik tekerlekli araçlarla yol ve iş makineleridir.

(3) Patinaj zincirleri palet (lastikle zemin arasında kalan ve kaymayı önleyen, sertleştirilmiş ve aşınmaya dayanıklı zincir parçaları) ve bordür (aşınmaya maruz olmayan, palet zincirlerinin iki tarafında lastik yanaklarına oturan zincirler) tabir edilen iki farklı zincirin çeşitli şekillerde birleştirilmesi ile oluşmaktadır. Kanca, halat, kilit gergi elemanı gibi birtakım yardımcı parçalar da palet zincirleri ile bordür zincirlerini birleştirip, kapanmalarını sağlayarak ve gerdirme yaparak nihai ürünü tamamlamaktadırlar.

(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen patinaj zinciri ile soruşturma konusu ülke menşeli patinaj zincirinin benzer ürün olduğu tespiti mevcut önleme esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında, benzer ürün tanımı açısından, herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, 2005/19 sayılı Tebliğ’de soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik tespitleri değiştirecek yeni bir bilgiye ulaşılmadığından, 2005/19 sayılı Tebliğ’deki belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.

(5) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilememiştir. Öte yandan, soruşturma konusu madde haricinde bir maddenin mezkur GTİP altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır. Bu nedenle soruşturma çerçevesindeki değerlendirmeler bahsi geçen GTİP altında gerçekleştirilen ithalatın tamamını kapsamaktadır.

(6) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 8- (1)  Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Mevcut önlemin etkisiyle ÇHC’den ithalatın durduğu görülmüştür. Bu nedenle damping marjı hesabı yapılmamıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9- (1) Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2004-2009 dönemi dikkate alınmıştır.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10- (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Maddenin 2004-2009 döneminde genel ithalat rakamları incelendiğinde, 2004 yılında 2.926 ton olan patinaj zinciri ithalatının takip eden yıllarda sırasıyla 1.482 ton, 1.823 ton, 1.366 ton, 385 ton ve 2009 yılına gelindiğinde 349 ton seviyesine indiği görülmüştür.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında sırasıyla, 2004 yılında 4.274.128 ABD $’ı, 2005’te 3.366.401 ABD $’ı, 2006’da 3.377.600 ABD $’ı, 2007’de 3.088.688 ABD $’ı, 2008’de 1.230.546 ABD $’ı ve 2009 yılında da 797.865 ABD $’ı olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2004 yılında ton başına 1,46 ABD $/Kg olan birim fiyatın ise 2009 yılında 2,28 ABD $/ Kg’a yükselmiş olduğu görülmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 11- (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den gerçekleşen ithalatı incelendiğinde, yürürlükteki önlemin etkili olduğu gözlenmektedir. Önlem öncesi 2004 yılında ÇHC’den 4.124.115 ABD $’ı, 2005 yılında ise 1.728.285 ABD $’ı değerinde ithalat yapılırken, 2006 yılından itibaren söz konusu ülkeden ithalatın durduğu görülmektedir.

(2) Bu çerçevede, ÇHC menşeli patinaj zinciri ithalatı, 2004 yılında 2.873 Ton ve en son 2005 yılında 1.211 Ton olarak gerçekleşmiştir. Maddenin birim fiyatı açısından yapılan incelemede ise 2005 yılında 1,43 ABD $ /Kg olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma konusu madde ithalatının tüketim içindeki payının seyri

MADDE 12- (1) Önlem konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi hesaplanırken 2007–2009 dönemi için şikâyetçi yerli üretici firmadan temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıla ait toplam ithalat miktarları toplanmıştır. Bu çerçevede, 2007 yılında 100 olan tüketim endeksinin 2008 yılında 61, 2009 yılında 39 olduğu görülmüştür.

(2) Önleme tabi ÇHC’nin Türkiye tüketimi içindeki payı, 2006 yılından itibaren ÇHC’den Türkiye’ye ithalat durduğu için sıfıra inmiştir.

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13- (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla gösterge niteliğinde bir fiyat kırılması hesabı yapılmıştır.

(2) Fiyat kırılması hesabında normal şartlarda önlem konusu ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatı, TÜİK istatistiklerinden yararlanılarak hesaplanmaktadır. Ancak, önlemin etkisi sonucu 2005 yılından sonraki dönemde önlem konusu ithalat durduğundan, fiyat kırılması hesaplaması 2009 yılı için ihracatçı fiyat tekliflerinden yararlanılarak yapılmıştır. Buna göre, önlemin yürürlükten kalkması halinde ÇHC menşeli ürünlerin yerli üretim dalının fiyatlarını %155,1 oranında kırabileceği ve aynı şekilde yerli üretim dalının satış fiyatları üzerinde %207 oranında fiyat baskısı olabileceği görülmüştür.

(3) İncelenen dönemde, 2004 yılında 3,2 ABD $/ Kg olan ve 2009 yılına gelindiğinde 4,3 ABD $/ Kg’a yükselen dünya ihraç birim fiyatları, ÇHC’den aynı dönemde, 2004 yılında 1,3  ABD $/ Kg iken 2009’da 1,8 ABD $/ Kg’a yükselmiştir. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, ÇHC’nden düşük birim fiyatlarla yapılan dampingli ithalatın Türkiye piyasasına yeniden olumsuz etkide bulunabileceği değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14- (1) Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretim dalını temsilen yerli üretici Atlı Zincir İğne Makine Sanayi A.Ş. firmasının verileri dikkate alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2007–2009 dönemi için yapılmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının önlem konusu patinaj zincirleri için üretim miktar endeksi, 2007 baz yılında 100 iken, 2008’de 58 ve 2009’da 53 olmuştur.

(2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi 2007 ve 2008 yıllarında 100 iken, 2009’da çok az bir artışla 106’ya yükselmiştir.

(3) Yerli üretim dalının KKO endeksi 2007 baz yılında 100 iken 2008’de 55 ve 2009’da 50 düzeyindedir.

b) Yurtiçi satışlar ve fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının yurtiçi satış miktar endeksi 2007 baz yılında 100 iken 2008’de 105’e yükselmiş, 2009’da ise 57’ye düşmüştür.

(2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2007 baz yılında 100 olan endeksin, 2008’de 96’ya, 2009’da ise 54’e gerilediği görülmüştür.

(3)  Yerli üretim dalının 2007 baz yılında 100 olan yurtiçi birim satış fiyat endeksi, 2008’de 92, 2009’da ise 94 düzeyinde gerçekleşmiştir.

c) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının 2007’de 100 olan pazar payı endeksi, 2008 yılında 172’ye yükselmiş, ancak 2009’da 147’ye düşmüştür.

d) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2007 baz yılında 100 iken, 2008’de 79’a düşmüş, 2009’da ise tekrar 100’e ulaşmıştır.

e) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının 2007 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında bu  endeks 2008’de 53 ve 2009 yılında 37 olmuştur.

f) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının söz konusu patinaj zinciri üretiminde yarattığı istihdamın endeks değeri 2007 baz yılında 100 iken,  2008 ve 2009’da 93 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi 2007 baz yılında 100 alındığında, 2008’de 102’ye, 2009’da ise 120’ye yükselmiştir.

h) Maliyetler ve karlılık

(1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2007’de 100 iken 2008’de 148 ve 2009 yılında 147 olmuştur.

(2)Yerli üretim dalının önlem konusu üründe birim karlılığı 2007 baz yılında 100 iken, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla -251 ve - 259 değerindedir.

ı) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının patinaj zinciri satışından elde ettiği nakit akışı endeksi 2007’de 100 iken,  2008’de -153 ve 2009’da -92 düzeyindedir.

i) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2007 yılında - 100 iken 2009 yılında bu oran – 2.318’e gerilemiştir.

j) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2007 yılında 100 iken, 2008’de 80 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında ise 71’e gerilemiştir.

k) Sermaye veya Yatırımları Arttırma Yeteneği

(1) Yerli üretim dalının sermayeyi arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullandığı öz sermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2008 yılında 42’ye, 2009 yılında ise 8’e gerilemiştir.

(2) Yerli üretim dalının yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiştir. Buna göre, yerli üretim dalının 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yatırımı olmamıştır.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2007 yılında - 100 iken 2009 yılında bu oran – 2.318’e gerilemiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemin etkisiyle göstergelerde kısmi iyileşmelere rağmen üretim, istihdam, KKO, karlılık ve nakit akışı gibi göstergelerinde olumsuzlukların devam ettiği görülmektedir.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Esas Soruşturmada Tespit edilen Damping Marjı

MADDE 16- (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) İhraç fiyatı ve normal değerin aynı aşamada karşılaştırıldığı esas soruşturmada Zhejiang Pujiang Bohu Chain Co. Ltd. için CIF bedelin %318’i oranında, miktar bazında 3.140 ABD $’ı/ Ton; Hangzhou Huafeng Chain Co. Ltd. için CIF bedelin %333’ü oranında, miktar bazında 3.200 ABD $ /Ton oranında damping marjı tespit edilmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesi

MADDE 17- (1) Soruşturmaya konu ithalatın muhtemel seviyesinin değerlendirilebilmesi amacıyla önlemin yürürlüğe girişinden itibaren genel ithalat ile önleme konu ülke menşeli ithalatta yaşanan gelişmeler göz önüne alınmıştır.

(2) 2005–2009 döneminde genel ithalatın seyri incelendiğinde, miktar bazında patinaj zinciri ithalatının % 82 gerileyerek 1.482 tondan 349 tona indiği görülmüştür. Önleme tabi ülkeden yapılan ithalat ise durmuştur.

(3) Önlemin yürürlüğe girmesinden önceki döneme bakıldığında, Türkiye’nin ÇHC’den yaptığı ithalatın önemli bir paya sahip olduğu görülmüştür. TÜİK’ten elde edilen veriler ışığında 2004 yılında Türkiye’nin patinaj zinciri ithalatı 2.950 tondur ve bu ithalatın 2.874 tonu ÇHC’den yapılmıştır.  2005 yılında Türkiye’nin ÇHC’den yaptığı patinaj zinciri ithalatı 1.953 tondur ve 1.212 tonu ÇHC’den yapılmıştır. Bu bağlamda 2004 yılında patinaj zinciri ithalatının %97’si, 2005 yılında ise %62’si ÇHC’den yapılmıştır. Bu verilerden yola çıkılarak  önlemin sona ermesi halinde ÇHC’den yapılacak ithalatın Türkiye toplam ithalatında yeniden hakim konuma ulaşmasının muhtemel olduğu görülmektedir.

Soruşturmaya Konu Ülkenin Üretim Kapasitesi ve İhracat Kabiliyeti

MADDE 18- (1) Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) UTM’den elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde, 2004-2009 arası dönemde yapılan dünya patinaj zinciri ihracatının 326.713 ton olduğu, buna karşılık aynı dönemde ÇHC tarafından yapılan ihracatın ise 135.791 ton olduğu görülmektedir. Bu itibarla, ÇHC’nin dünyada soruşturma konusu ürünün toplam ihracatının % 42’sini gerçekleştirdiği düşünüldüğünde ciddi bir ihracat ve üretim kapasitesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2009 yılında Türkiye toplam ithalatının 349 ton olduğu dikkate alındığında ÇHC’nin ihracat kapasitesinin tek başına bu talebin çok daha fazlasını kolaylıkla karşılama imkanı olduğu tespit edilmiştir.

(2) Değer bazında küresel patinaj zinciri ihracatı 2004-2009 arası dönem için incelendiğinde 2004 yılında 142.907 ABD $’ı olan seviyenin 2009 yılında 200.673 ABD $’ına ulaştığı görülmüştür. Bu dönemde ÇHC’nin değer bazında ihracat rakamları 2004 yılında 26.538 ABD $ iken, 2009 yılında 40.108 ABD $’ına yükselmiştir ve değer olarak ülkeler içinde birinci sırada yer almaktadır. 2009 dünya patinaj zinciri ihracat değerlerine bakıldığında, ÇHC’nin dünya ihracatı içinde ihracat değeri bakımından %20’lik paya sahip olduğu görülmektedir.

(3) Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ÇHC’nin küresel piyasanın en büyük ihracatçısı durumunda olduğu görülmektedir. Küresel krizin yanı sıra, küresel ısınmanın da getirdiği talep daralmasına koşut olarak son dönemde patinaj zincirleri ihracatında ÇHC’nin kayda değer bir atıl kapasitesinin oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ve veriler dikkate alındığında, söz konusu önlemin yürürlükten kalkması halinde pazara girme hızı ve meyli yüksek olan ÇHC’li ihracatçıların Türk pazarına yönlendirebileceği yüksek kapasiteleri olduğu değerlendirilmektedir.

Talebi Etkileyen Unsurlar

MADDE 19- (1) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve mevsimsel etkendir. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ve oldukça düşük ihraç fiyatlarına sahip olan ÇHC’ye talebin kaymasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

MADDE 20- (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin yürürlükten kalkması halinde önlem konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeylerde olduğu, önleme tabi ÇHC’nin söz konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu, fiyata duyarlı söz konusu ürünü büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebilecek kapasite ve pazar bilgisine sahip olduğu, bu nedenle yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) Yerli üretim dalının üretim, satış, istihdam, karlılık, KKO gibi temel ekonomik göstergelerinin incelenen dönem itibariyle olumsuz seyrini sürdürdüğü görülmüştür.

(3) Gerek esas soruşturmadaki damping marjına ilişkin tespitler, gerekse ihracatçı fiyat teklifleri temelinde 2009 yılı için yapılan fiyat kırılması hesaplamaları dikkate alındığında, mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde devam eden olumsuz seyrin daha da kötüleşeceği ve zararın artarak devam etmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 21- (1) Soruşturma sonucunda meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı ya da yeniden meydana gelmesinin, bunun sonucunda halen devam eden zararın artarak sürmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile  uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Pozisyon No

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Miktarı

7315.20.00.00.00

 

Patinaj zincirleri

 

Çin Halk Cumhuriyeti

1.500 ABD Doları/ Ton

 

Uygulama

MADDE 22- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa