Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 02.12.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27773

ORTAK YERLEŞİM VE TESİS PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik haberleşme sektöründe, mevcut altyapılara erişimin ve kaynakların etkin kullanımının sağlanması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulması, yatırım ve hizmet maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, çevrenin korunması, kamu sağlığı ve güvenliği ile şehir ve bölge planlaması gerekleri gözetilerek ilgili işletmecilere getirilecek ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlülüklerinin ve bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, işletmecilerin ortak yerleşim ve tesis paylaşımına ilişkin hak ve yükümlülükleri ile söz konusu hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

(2) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında radyo ve televizyon yayınlarını da içeren her türlü yayının belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen ortak anten sistem ve tesisleri kurulmasına yönelik düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır.

(3) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgili pazar analizinin, referans erişim teklifinin veya erişim yükümlülüğü öngören bir Kurul Kararı’nın konusu olmadığı takdirde bir ortak yerleşim ve tesis paylaşımı talebinin karşılanması bu Tebliğin kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 24 üncü maddeleri ve mezkûr Kanunun İkinci Kısım Üçüncü Bölümü hükümleri ile 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:

a) Birlikte ortak yerleşim: İşletmecinin erişim için gerekli olan sistem/cihazlarını, ortak yerleşim yükümlüsünün tesislerinde yer alan ve ortak yerleşim yükümlüsü dahil ilgili işletmecilerin kullanımına elverişli müşterek alanlara yerleştirdiği fiziksel ortak yerleşimi,

b) Boru ve kanallar: Kabloları taşımakta kullanılan yer altı tesislerini,

c) Direkler: Kabloları taşımakta kullanılan yer üstü tesislerini,

ç) Fiziksel ortak yerleşim: Erişim için gerekli olan sistem/cihazların ortak yerleşim yükümlüsünün tesislerine yerleştirilmesini,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

e) Kuleler: Üzerine kablosuz iletişim için kullanılan anten ve diğer cihazların kurulduğu tesisleri,

f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ğ) Ortak yerleşim: Ortak yerleşim yükümlüsü işletmeci ile bu Tebliğ kapsamında yapılan fiziksel, sanal veya uzaktan ortak yerleşimi,

h) Ortak yerleşim yükümlüsü: Kurum tarafından ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

ı) Sanal ortak yerleşim: Erişim için gerekli olan sistem/cihazların bakımı ve yönetiminin ortak yerleşim yükümlüsü tarafından yerine getirildiği fiziksel ortak yerleşimi,

i) Tesis paylaşımı: Elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullanılan boru, kanal, direk ve kuleler dahil ilgili tesis ve cihazların diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını veya paylaşılmasını,

j) Tesis paylaşımı yükümlüsü: Kurum tarafından tesis paylaşımı yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

k) Uzaktan ortak yerleşim: Ortak yerleşim yükümlüsünün tesislerinde fiziksel ortak yerleşim için yeteri kadar yer olmadığı durumlarda işletmeci sistem/cihazlarının ortak yerleşim yükümlüsüne ait olmayan bitişik bina veya mekâna yerleştirilmesini,

l) Yönetmelik: 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’ni

ifade eder.

İlkeler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler esas alınır:

a) Etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının teşvik edilmesi,

b) Elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullanılan, ortak yerleşim yükümlüsüne ait bina, arazi ve tesisler ile tesis paylaşımı yükümlüsüne ait olan ve/veya tesis paylaşımı yükümlüsünce işletilen boru, kanal, direk ve kuleler dahil ilgili tesislerin, bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi,

c) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı ücretlerinin sunulan hizmetlere ilişkin maliyetleri mümkün olduğunca yansıtması,

ç) Yatırım ve işletim planlarının etkin olarak yürütülebilmesi için taraflar arasında bilgi akışının hızlı ve kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi,

d) Elektronik haberleşme hizmetleri arzı ile yeni yatırımların, teknoloji gelişiminin ve üretiminin özendirilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Yerleşim

Ortak yerleşim yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde getirilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kurum, bir işletmecinin ortak yerleşime izin vermemesinin veya aynı sonucu doğuracak şekilde makul olmayan süre ve şartlar ileri sürmesinin, rekabet ortamının oluşumunu engelleyeceğine veya ortaya çıkacak durumun son kullanıcıların aleyhine olacağına karar vermesi durumunda söz konusu işletmeciye ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü getirebilir.

(2) Fiziksel ortak yerleşimin zarurî olmadığı, teknik imkânsızlığın mevcut olduğu veya kapasite yetersizliğinin bulunduğu ve kapasite artırım imkânının olmadığı hususlarından birinin  ortak yerleşim yükümlüsü tarafından objektif kriterlerle kanıtlanması halinde Kurum, söz konusu olaya özgü olmak kaydıyla fiziksel ortak yerleşim yükümlülüğünü kısmen veya tamamen kaldırabilir. Bu durumda Kurum, alternatif olarak ortak yerleşim yükümlüsüne birlikte ortak yerleşim, sanal ortak yerleşim, uzaktan ortak yerleşim veya hüküm ve şartları söz konusu duruma göre farklılaştırılmış bir ortak yerleşim yükümlülüğü getirebilir.

Ortak yerleşim taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Ortak yerleşim talepleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir:

a) Talepler müracaat sırasına göre değerlendirilir. Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi esastır.

b) İşletmecinin ortak yerleşim başvurusunda asgarî olarak, talep edilen ortak yerleşim alanı, talebin maksadı ve ortak yerleşim talebine konu sistem/cihazların özellikleri belirtilir.

c) Ortak yerleşim yükümlüsü başvuruyu, verilecek hizmetin niteliği gereği yer etüdü yapılmasının zorunlu olduğu haller saklı kalmak kaydıyla, azamî onbeş (15) gün içerisinde cevaplandırır. Talebin uygun görülmesi halinde hazırlık çalışmaları dâhil olmak üzere verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler belirtilen süre içerisinde işletmeciye bildirilir. Talebin bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen gerekçelerle uygun görülmemesi halinde ise belirtilen süre içerisinde gerekçeleri ayrıntılı olarak ve kanıtlayıcı belgeler sunulmak suretiyle işletmeciye bildirilir. Kullanımda olmayıp yer işgal eden cihazlar talebin reddedilmesi için gerekçe olarak kabul edilemez.

ç) İşletmeci, ortak yerleşim yükümlüsü tarafından uygun görülen talebe ilişkin gerektiğinde yerinde inceleme yaparak, alanı ve ücretleri kabul edip etmediğini onbeş (15) gün içerisinde ortak yerleşim yükümlüsüne bildirir. Yerinde yapılması gereken incelemeler ortak yerleşim yükümlüsünün bilgi ve gözetiminde yapılır.

d) Ortak yerleşim yükümlüsü, işletmecinin olumlu görüşünü bildirmesini müteakip, daha önceden hazırlanmış ve kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut değilse azamî kırkbeş (45) gün içerisinde; daha önceden hazırlanmış ve kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut ise azamî on (10) gün içerisinde ilgili alanı sistem/cihazların kurulumuna uygun hale getirir.

e) Alanın sistem/cihazların kurulumuna uygun hale getirilmesini müteakip, işletmeci altmış (60) gün içerisinde ortak yerleşime konu sistem/cihazların kurulumunu tamamlayarak kullanıma geçer. İşletmecinin yapacağı kurulum çalışmaları ortak yerleşim yükümlüsünün bilgi ve gözetiminde yapılır.

f) Bu maddede yer verilen her bir süreç, Kurumca aksi yönde bir düzenleme  yapılmadığı takdirde, yazışmanın taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar.

g) İşletmecinin bu maddede yer verilen usul ve esaslara uymaması durumunda talebi geçersiz sayılır.

(2) Kurum, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ortak yerleşim kapsamında uygulanacak süre ve koşulları verilen hizmetlerin teknik ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak farklılaştırmaya ve ortak yerleşim taleplerinin bu Tebliğe uygun olarak karşılanmasını teminen yeni süre ve koşullar belirlemeye yetkilidir.

Ortak yerleşim alanlarına ilişkin bilgi ve belgelerin sağlanması

MADDE 8 – (1) Ortak yerleşim yükümlüsü tarafından, Ek’te yer alan hususları kapsayacak şekilde hazırlanan referans erişim teklifleri kapsamında talep edilebilecek ortak yerleşim alanlarına ilişkin olarak ilgili işletmecilere asgarî aşağıdaki bilgiler sağlanır:

a) Bina ya da tesisin ortak yerleşimin hangi türüne elverişli olduğu,

b) Toplam alan (m2),

c) Diğer işletmeciler tarafından ortak yerleşim için kullanılan alan (m2),

ç) Ortak yerleşim yükümlüsünün kendi kullanımı için ayırdığı (rezerve) alan (m2),

d) Diğer işletmecilerin kullanımına tahsis edilebilecek alan (m2),

e) Enerji, iklimlendirme, jeneratör dâhil olmak üzere ortak yerleşim için gerekli teçhizatın ve teknik donanımın bulunup bulunmadığı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Paylaşımı

Tesis paylaşımı yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Tesislerini kamuya veya üçüncü şahıslara ait bir arazinin üzerine veya altına yerleştirebilen veya bu tür arazileri kullanabilen veya kamulaştırma müessesesinden yararlanabilen işletmeciler tesis paylaşımı yükümlüsüdür.

(2) Tesis paylaşımı talebine ilişkin olarak; teknik imkânsızlığın mevcut olduğu ya da kapasite yetersizliğinin bulunduğu ve kapasite artırım imkânının olmadığı hususlarından birinin tesis paylaşımı yükümlüsü tarafından objektif kriterlerle kanıtlanması halinde Kurum, söz konusu talebe özgü olmak kaydıyla tesis paylaşımı yükümlülüğünü kısmen veya tamamen kaldırabilir.

Tesis paylaşımı taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Tesis paylaşımı talepleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir:

a) Talepler müracaat sırasına göre değerlendirilir. Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi esastır.

b) İşletmecinin tesis paylaşımı başvurusunda asgarî olarak; talebin maksadı ile tesis paylaşımı talebine konu tesis ve bu tesise kurulacak kablo/cihazların özellikleri belirtilir.

c) Tesis paylaşımı yükümlüsü başvuruyu azamî onbeş (15) gün içerisinde cevaplandırır. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen nedenlerle talebin uygun görülmemesi halinde, belirtilen süre içerisinde gerekçeleri ayrıntılı olarak ve kanıtlayıcı belgeler sunulmak suretiyle işletmeciye bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, tesis paylaşımı yükümlüsü, belirtilen süre içerisinde talebe konu tesisin tesis paylaşımına elverişli olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılacak yer etüdü süresi ve ücretini işletmeciye bildirir.

ç) İşletmecinin yer etüdü süresi ve ücretini kabul ettiğini bildirmesini müteakip azamî otuz (30) gün içerisinde talebe konu tesise ilişkin yer etüdü gerçekleştirilir ve sonucu işletmeciye bildirilir. Talebin karşılanabilecek olması durumunda uygulanacak ücretler; talebin karşılanamayacak olması durumunda ise ayrıntılı gerekçeleri işletmeciye bildirilir.

d) Tesis paylaşımı yükümlüsü, işletmecinin yer etüdü sonucunu kabul ettiğini bildirmesini ve tesis paylaşımının karşılanmasına ilişkin hüküm ve koşulları içeren anlaşmanın taraflarca imzalanmasını müteakip azamî altmış (60) gün içinde ilgili tesisi paylaşıma hazır hale getirir. Söz konusu tesis herhangi bir ilave çalışma yapılmaksızın kullanılabilecek durumda ise onbeş (15) gün içerisinde paylaşıma hazır hale getirilir.

e) İşletmeci, tesisin paylaşıma hazır hale getirilmesini müteakip altmış (60) gün içerisinde tesis paylaşımına konu kablo/cihazların kurulumunu tamamlayarak kullanıma geçer. İşletmecinin yapacağı kurulum çalışmaları tesis paylaşımı yükümlüsünün bilgi ve gözetiminde yapılır.

f) Bu maddede yer verilen her bir süreç, Kurumca aksi yönde bir düzenleme  yapılmadığı takdirde, yazışmanın taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar.

g) İşletmecinin bu maddede yer verilen usul ve esaslara uymaması durumunda talebi geçersiz sayılır.

(2) Kurum, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen yer etüdü süresi ve yer hazırlama süresi de dahil olmak üzere tesis paylaşımı kapsamında uygulanacak süreleri ilgili tesislerin teknik ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak farklılaştırmaya ve tesis paylaşımı taleplerinin bu Tebliğe uygun olarak karşılanmasını teminen yeni süre ve koşullar belirlemeye yetkilidir.

Tesislere ilişkin bilgi ve belgelerin sağlanması

MADDE 11 – (1) Kurum, tesis paylaşımı yükümlülüğüne konu olan tesislerle ilgili olarak; belirli coğrafi alanlara ilişkin güzergah, konum bilgisi ve kapasite başta olmak üzere gerekli bilgi ve belgelerin makûl bir bedel karşılığında işletmecilere sağlanmasına yönelik yükümlülük getirmeye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ücretler

MADDE 12 – (1) Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ücretleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Ortak yerleşim yükümlüsü bu Tebliğ kapsamında yer verilen ortak yerleşim hizmetlerini maliyet esaslı olarak belirlenen tarifeler üzerinden sağlar. Kurum, ortak yerleşim tarifelerinin maliyet esaslı belirlenmediğini tespit etmesi hâlinde, maliyetleri, uluslararası uygulamaları ve/veya rayiç bedelleri uygun olduğu ölçüde dikkate alarak söz konusu tarifeleri belirler. Kurumun belirlediği tarifelere uyulması zorunludur.

b) Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı yükümlüsü, başvuru sırasında ortak yerleşim ve tesis paylaşımı talebi için gerekli tetkik ve incelemeler ile yer etüdü çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetlere karşılık makul bir ücret talep edebilir.

c) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı için alan veya tesisin hazırlanmasına ve iklimlendirme, jeneratör enerjisi, kesintisiz güç kaynağı gibi hizmetlerin sağlanmasına ilişkin tüm kurulum maliyetleri ortak yerleşim ve tesis paylaşımı talebinde bulunan ilk işletmeci tarafından karşılanır. Müteakip işletmeciler kurulum maliyetlerine eşit oranda katkı sağlamak üzere mevcut işletmecilere aşağıdaki tabloya göre ödeme yapar:

İşletmeci (sıra)

Maliyetlere Katkı Kurulum Maliyeti (A)

Mevcut İşletmecilerin Alacağı Pay

1

A

-

2

A/2

A/2

3

A/3

A/6

4

A/4

A/12

5

A/5

A/20

6

A/6

A/30

7

A/7

A/42

8

A/8

A/56

9

A/9

A/72

10

A/10

A/90

 

ç) Ortak yerleşim ücretleri için işletmecilere ait sistem/cihazların işgal ettiği alanın yüzölçümü (m2) dikkate alınır. Ortak yerleşim alanında bulunan ve bir işletmeciye ait olan tüm sistem/cihazların işgal ettiği alan, ücretlendirmede tek bir sistem/cihazmış gibi değerlendirilir.

d) Tesis paylaşımı ücretleri belirlenirken direklerin kullanımı için çekilecek kablo tipi, kapasitesi ve çapı ile direk sayısı ve güzergâh uzunluğu; kulelerin kullanımı için anten veya cihaz tipi ve boyutu; boru ve kanalların kullanımı için ise göz sayısı, çapı ve uzunluğu dikkate alınır.

e) Enerji, iklimlendirme, jeneratör enerjisi, kesintisiz güç kaynağı ve benzeri unsurların kullanımına yönelik ücretler ayrıca alınır. Bu ücretler işletmeci sistem/cihazlarının fiili tüketim gücü veya kurulu gücü ile orantılı olarak belirlenir.

f) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı ücretlendirmesi, ilgili yerin veya tesisin hazır hale getirilmesi ile; bu maddenin (e) bendinde belirtilen hizmetlere ilişkin ücretlendirme ise işletmeci sistem/cihazının montajını müteakip başlar.

g) Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı ücretlendirmesine ilişkin olarak; Yönetmeliğin ‘Erişim tarifelerinin kontrolü’ başlıklı 12 nci maddesi hükümleri saklıdır.

Kapasite arttırımı ve kullanımı

MADDE 13 – (1) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü; taleplerin karşılanabilmesi için direk ve kulelerin yükseltilmesi, güçlendirilmesi, boru ve kanallara göz çoklayıcı eklenmesi gibi kapasite arttırımı veya mevcut kapasitenin daha etkin kullanılabilmesi için gerekli tüm işlemleri yapar. Bu madde kapsamında yükümlü işletmeci tarafından yerine getirilen hususlara ilişkin maliyetler bu Tebliğin 12 nci maddesinin (c) bendi kapsamında değerlendirilir.

Alanın veya tesisin değiştirilmesi

MADDE 14 – (1) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü, kullanılan alan veya tesisi, santral sahasında yapılacak değişiklikler, güzergah değişiklikleri, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalar vb. şebeke iyileştirmesi veya değişikliği gerektiren nedenlerle değiştirmek istemesi durumunda, işletmeciyi asgari altı ay önceden haberdar eder ve işletmecinin asgarî kesinti ile hizmet verebilmesi ve hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Kurum, kullanılan alan veya tesisin değiştirilmesine ilişkin olarak yükümlü işletmeci tarafından katlanılacak maliyetlerin ilgili taraflar arasında paylaşılması amacıyla düzenleme yapmaya yetkilidir.

Ortak yerleşim alanı ve tesislere erişim

MADDE 15 – (1) İşletmeciler ortak yerleşim veya tesis paylaşımına konu sistem, cihaz veya kabloların bulunduğu bina veya tesislere ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsünün bilgi ve gözetiminde yirmi dört (24) saat erişim hakkına sahiptir.

(2) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü; işletmeciyi onbeş (15) gün önceden bilgilendirmek şartı ile ilgili standartlara, mevzuata ve teknik gerekliliklere uygunluğunun incelenmesi amacıyla işletmecinin sistem, cihaz veya kablolarına erişebilir. Haberleşmeyi kesintiye uğratabilecek acil durumlarda önceden bilgilendirme zorunluluğu yoktur.

(3) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü ile işletmeciler, bu maddede belirtilen hakların kullanımından kaynaklanan ve kendi kusurları sonucunda oluşan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Afet hali

MADDE 16 – (1) Afet durumlarında haberleşmenin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla tüm işletmecilerin sağlam ve kullanılabilir tesisleri, ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü olup olmadıklarına bakılmaksızın, bu Tebliğin Dördüncü Bölüm hükümleri çerçevesinde ortaklaşa kullanılır.

Güvenlik ve koruma tedbirleri

MADDE 17 – (1) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımına konu alan ve tesislerin hırsızlık, sabotaj, yangın, vb. durumlara karşı korunması ve haberleşmenin aksamaması için ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü tarafından gerekli tedbirler alınır.

(2) İşletmeci, cihazlarını statik elektrik ve elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek etkiler ile yangın, yıldırım ve benzeri durumlardan korumak ve bunlardan gelebilecek zararı asgarîye indirecek tedbirleri almak zorundadır.

(3) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü ile işletmeciler, bu maddede öngörülen tedbirlerin alınmamasından kaynaklanan birbirlerinin sistem, cihaz, kablo veya tesislerine verecekleri zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

Hizmetin kesilmesi

MADDE 18 – (1) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımından faydalanmakta olan işletmecinin sistem, cihaz veya kablolarının teknik kısıtlara uymadığının, elektromanyetik girişime veya hizmetlerin aksamasına neden olduğunun ya da söz konusu sistem, cihaz veya kabloların kullanılmıyor olduğunun objektif kriterler ile kanıtlanması halinde ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü tarafından belirtilen sorunun giderilmesi için işletmeciye onbeş (15) günden az olmamak kaydıyla bir süre tanınır. Bu süre içerisinde sorunun giderilmemesi halinde ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü, Kurumu derhal bilgilendirmek kaydıyla, ilgili sistem, cihaz veya kabloyu devre dışı bırakma hakkına sahiptir. 

(2) Haberleşmede kesinti doğuran, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren ve işletmeciye önceden bildirimin imkân dâhilinde olmadığı durumlarda işletmeciyi önceden bilgilendirme zorunluluğu yoktur. Bu durumda ortak yerleşim veya tesis paylaşımı yükümlüsü devre dışı bırakma nedenleri, kapsamı ve süresini hizmetin kesilmesini takip eden bir (1) iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma ve işletmeciye bildirir.

(3) Yukarıda yer verilen hallerin düzeltilmesi durumunda ortak yerleşim veya tesis paylaşımı hizmetinin sunulmasına devam edilir.

Genel esaslar

MADDE 19 – (1) Ortak yerleşim veya tesis paylaşımına ilişkin olarak referans erişim teklifinin hazırlanması ve onaylanmasına; sözleşmelerin müzakeresi, Kuruma sunulması ve aleniyetine; mevzuata aykırı olduğu belirlenen sözleşme hükümlerinin düzeltilmesine; uzlaşmazlıkların çözümüne; erişim yükümlülüğünün sınırlandırılmasına; bilgilerin gizliliğine ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 21 – (1) Diğer mevzuatta 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 22 – (1) Kurul, ortak yerleşim ve tesis paylaşımına ilişkin olarak bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.

Mevcut idari işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğe dayanılarak alınan Kurul Kararları ile tesis edilen diğer idarî işlemler konuya ilişkin yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini muhafaza eder.

Kapasite ayırma

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tesis paylaşımı yükümlüleri, tesis paylaşımına konu olabilecek boş tesislerinin azamî yüzde yirmibeş (%25)’ini, bu Tebliğin yayımlanmasını müteakiben bir (1) yıl boyunca, kendi yatırım ve şebeke planları kapsamında kullanabilmek için ayırabilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa

 

EK

 

 

REFERANS ERİŞİM TEKLİFLERİNDE

ORTAK YERLEŞİM VE TESİS PAYLAŞIMINA İLİŞKİN OLARAK

YER ALMASI GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR

 

1. Ortak Yerleşim Hizmetleri:

1.1 Başvuru yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, yer etüdü ve sistem/cihazların montajının yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar,

1.2 Ortak yerleşim alanının hazırlanması ve işletmeciler arasında paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar,

1.3 Ücretler ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar,

1.4 Standart bir ortak yerleşim alanı ve/veya odasının teknik ve fizikî özellikleri,

1.5 Ortak yerleşim alanlarına yerleştirilecek teçhizatın fiziksel ve teknik özellikleri ile varsa kısıtları,

1.6 Ortak yerleşim alanlarının güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemler,

1.7 İşletmecilerin ortak yerleşim alanlarına erişim koşulları,

1.8 Arıza ve hasarda sorumluluk.

2. Tesis Paylaşımı Hizmetleri:

2.1 Başvuru yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, yer etüdü, kablo montajı yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar,

2.2 Tesislerin hazırlanması ve kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar,

2.3 Ücretler ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar,

2.4 Tesislere yerleştirilecek sistem, cihaz ve kabloların fiziksel, teknik özellikleri ile varsa kısıtları,

2.5 Tesislerin güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemler,

2.6 İşletmecilerin tesislere erişim koşulları,

2.7 Arıza ve hasarda sorumluluk.

 

Sayfa