Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27607

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK

EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara ve bu uzmanlara eğitim verecek eğitici kuruluşlar bünyesindeki eğiticilere verilecek eğitimlere, eğitimler sonunda yapılacak sınavlara, eğitici kuruluşların yetkilendirilmelerine, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği merkezlere ve eğitici kuruluşların ve enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanların faaliyetlerinin denetlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30/A. maddesine ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 26/A. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) Yönetmelik: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğini,

c) (Değişik:RG-27/4/2011-27917) Eğitici Kuruluş: Bünyesinde Bakanlıkça verilen Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğiticisi yetki belgesine sahip en az 2 adet mühendis veya mimar bulunduran ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri ile Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odasını,

ç) EKB: Enerji kimlik belgesini,

d) Eğitici: Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek uzmanlara eğitim vermek üzere, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş olan ve Eğitici kuruluşlar bünyesinde görev alan mühendis veya mimarı,

e) EKB Uzmanı: Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek uzmanı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitici Kuruluş ve EKB Uzmanları

Eğitici kuruluşlar

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Eğitici kuruluş olarak faaliyet göstermek isteyen kuruluşların aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) Bünyesinde Bakanlıktan eğitici yetki belgesi almış 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara sahip olan en az 2 adet mühendis veya mimar bulunması,

b) Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerinin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında bina sektöründe aldıkları yetki belgesine sahip olması,

 (2) Eğiticiler, Bakanlık tarafından belirlenen eğitimi aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Ek-2’de örneği bulunan yetki belgesini alırlar.

(3) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek eğitimin eğitici yetki belgesi almış mühendis veya mimarlarca yapılması şarttır.

(4) Eğitici kuruluşlar, eğiticilerde, eğitim yerlerinde ve kuruluş bilgilerindeki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirirler.

(5) Eğitici kuruluş, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcıların eğitim çalışmalarına dair uygulamalarını ve devam durumlarını gösteren belgeleri bir dosya hâlinde saklar.

(6) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici kuruluş yetkisi almış olan kuruluşlar yetki aldıkları iller dahilinde eğitim faaliyetlerini sürdürebilirler. Bu kuruluşların yetki aldıkları il dışında eğitim faaliyetleri düzenlemeleri ancak o ilde yetkilendirilmiş kuruluş bulunmaması halinde gerçekleştirilebilir.

(7) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Üniversiteler ilmi veya eğitim maksadı ile  enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan BEP-TR yazılım programını Bakanlık’tan onay almak sureti ile kullanabilirler.

EKB uzmanları

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-12/2/2011-27844) EKB uzmanı ve eğiticilerin; üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik, elektronik ve elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olmaları şarttır.

(2) EKB Uzmanları Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde eğitici kuruluşlar tarafından uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde, Ek-3’de örneği bulunan yetki belgesini alırlar. Yetki belgesi alan EKB uzmanlarına ayrıca Bakanlık tarafından şifre ve kullanıcı adı verilir.

(3) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici kuruluş şirket ortakları, şirkette kadrolu veya sözleşmeli çalışan personeller EKB uzmanı ve eğiticisi olabilirler.

(4) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve 5 inci maddenin (1) numaralı fıkrasında unvanları belirtilen teknik personel, Bakanlık veya yetkilendirilmiş eğitici kuruluş tarafından belirlenen teorik ve uygulama eğitimi aldıktan sonra uygulanacak yazılı sınavda başarılı olmaları halinde EKB uzmanı yetki belgesini alırlar.

(5) (Ek:RG-12/2/2011-27844) EKB uzmanı eğitici belgesi alan kişiler aynı zamanda EKB uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programına İlişkin Esaslar ve Kapsamı

Eğitim programına ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Eğiticilerin ve EKB Uzmanlarının eğitim süreleri, 6 saat teorik ve 12 saat uygulama olmak üzere toplam 18 saatten az olamaz.

(2) Eğiticilerin eğitimleri ve sınavları Bakanlık, EKB Uzmanlarının eğitimleri ve sınavları ise eğitici kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

(3) Bakanlık ve eğitici kuruluşlar, eğitim programını ve dönemlerini katılımcı sayısı 25’i aşmayacak şekilde, gelen talepler doğrultusunda internet sayfalarında ilan ederler.

(4) Eğitimler, Bakanlık tarafından belirlenen eğitim dokümanlarına göre gerçekleştirilir.

(5) Eğitimler, mevcut ve yeni bina için ayrı ayrı düzenlenir.

(6) Eğitim programının 16 saatine devam edilmesi esastır. Devam mecburiyetini geçerli bir mazeret veya hastalık gibi sebeplerle sağlayamayanlar, sonraki eğitim döneminde eksik olan eğitimlerini tamamlamaları halinde sınava girmeye hak kazanırlar.

(7) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici Kuruluş eğitimin düzenleneceği tarihten 5 iş günü önce eğitim takvimini Bakanlığa bildirir.

(8) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici Kuruluş düzenlediği eğitimlerle ilgili eğitim dokümanlarını arşivlemekle yükümlüdür.

Eğitim programının kapsamı

MADDE 7 – (1) Eğitimler; Yönetmelik, binalarda enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi ve BEP-TR yazılım programında yer alan teorik ve uygulama konularını kapsar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme ve Yetki Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Sınavlar eğitimin düzenleneceği dersliklerde yapılır, Yönetmelik ve BEP-TR ile ilgili hedeflenen yetkinlikleri ölçebilecek sorular sorulur.

(2) Sınav soruları çoktan seçmeli şekilde yapılır.

(3) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi ve sonuçların katılımcılara ve Bakanlığa bildirilmesinden eğitim programlarında görevlendirilen eğiticiler yetkili ve sorumludur. Sınav sonuçları, eğiticiler tarafından tutanak ile tespit edilir ve sınavın yapılmasını müteakip üç iş günü içerisinde katılımcılara ve Bakanlığa bildirilir.

(4) Sınav sonucunda 100 üzerinden 70 ve üstünde puan alan kişiler yetki belgesi almaya hak kazanır.

(5) Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara ve eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır.

(6) Katılımcılar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilân edilmesinden başlayarak beş iş günü içinde dilekçe ile yapılır. Yapılan itirazlara eğitici kuruluş tarafından on iş günü içinde cevap verilmesi zorunludur.

(7) Bakanlıkta eğitim faaliyetleri ve sınavlar ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkta Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nin uygulanması ile alâkalı iş ve işlemleri gerçekleştiren birimce teşkil olunan komisyon ile Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülür.

(8) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici Kuruluş, düzenlenen eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara ait bilgileri Bakanlık tarafından belirlenen şekilde Bakanlığa elektronik ortamda bildirir.

(9) (Ek:RG-12/2/2011-27844) Eğitici kuruluşlarca düzenlenecek olan EKB Uzmanı Yetki Belgesi “Belge No” aşağıda verilen örnekte belirtildiği şekilde numaralandırılır.

ÖRNEK: Belge No: ZZZZ…-XX-YYYY

Açıklama :  ZZZZ…    : Firma adı  (Kısaltılmış olarak)

XX                : Şubenin bulunduğu şehir plaka kodu

YYYY            : 0001’den başlamak üzere Firma tarafından verilecek sayı

Yetki belgesinin geçerlilik süresi

MADDE 9 – (1) Alınan yetki belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu sürenin bitiminde eğitime katılmaksızın, yeniden sınava girilerek, sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alınması hâlinde yetki belgesi yenilenir.

Eğitim ve sınav ücretleri

MADDE 10 – (1) Eğitici kuruluşlarda görev alacak eğiticilere verilecek eğitimlerin ücretleri, her yıl Mayıs ayı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenir ve bu ücretler eğitim programı duyurularında ilan edilir.

(2) Bakanlık, EKB Uzmanlarının eğitim ücretlerinin alt ve üst sınırları ile sınav ücretini her yıl Mayıs ayı içerisinde belirler ve ilan eder. Eğitici kuruluşlar bu sınırlar içerisinde kendi eğitim ücretlerini belirleyerek eğitim programı duyurularında ilan ederler.

Denetleme

MADDE 11 – (1) Bakanlık, Eğitici kuruluşları ve EKB Uzmanlarını denetler.

(2) Bakanlıkça yapılacak denetim neticesinde, eğitici kuruluşlar ve bu kuruluşlar bünyesindeki eğiticilerin ve EKB uzmanlarının görevlerinin gereğini yerine getirmediğinin tespit edilmesi hâlinde; ilgililer hakkında Yönetmeliğin 26/A. maddesinin (7) nci fıkrasına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Eklerini görmek için tıklayınız.

 

 

Sayfa