Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 19.01.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27467

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanıcıların, başta yüksek hızlı internet ve genişbant hizmetleri olmak üzere elektronik haberleşme hizmetlerinden ve altyapılarından azami ölçüde yararlanmalarını, elektronik haberleşme altyapısı ve kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımını ve rekabetçi bir elektronik haberleşme pazarı kurulmasını teminen yerel ağa ayrıştırılmış erişime ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, işletmecilerin yerel ağa ayrıştırılmış erişime ilişkin hakları ve yükümlülükleri ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt yerel ağ: Sabit elektronik haberleşme şebekesinde abone tarafındaki şebeke sonlanma noktasını konsantrasyon noktasına veya belirli bir ara erişim noktasına bağlayan kısmî yerel ağı,

b) Ayrıştırma: Bir işletmecinin, şebekesi üzerinden verdiği hizmetleri, taşıma, anahtarlama, arayüz de dahil olmak üzere sadece talep edilen şebeke bileşenlerine ve talep edilen türden erişim sağlanmasına imkân verecek şekilde birbirinden ayrı olarak sunmasını,

c) Dâhili bağlantı devresi: Erişim yükümlüsünün ana dağıtım çatısı veya eşdeğer tesisinin bulunduğu bina içinde yer alan yerel ağ bileşenini, bir işletmecinin aynı bina, bitişik bina veya mekânda bulunan, fiziksel veya sanal ortak yerleşime tabi elektronik haberleşme sistem veya cihazlarına bağlayan fiziksel devreyi,

ç) Erişim şebekesi: Şebekenin, taşıma şebekesine bağlantıyı sağlayan bakır kablo çifti, hat kartları ve konsantratörler ve/veya santrallere yerleştirilmiş portlar gibi trafiğe duyarlı olmayan ve belirli bir kullanıcıya tahsis edilmiş şebeke bileşenlerinden oluşan kısmını,

d) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

e) Erişim yükümlüsü: Kurum tarafından yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciyi,

f) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesini sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

g) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

h) Ortak yerleşim: Bir işletmecinin sistem ve/veya cihazlarının erişim yükümlüsünün sistem ve/veya cihazlarına bağlantısının sağlanması amacıyla, erişim yükümlüsünün ana dağıtım çatısı veya eşdeğer tesisinin bulunduğu bina, bitişik bina veya mekânın 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ kapsamında fiziksel, sanal veya uzaktan ortak yerleşim şeklinde kullanılmasını,

ı) Taşıma hizmeti: Bir işletmeciye yerel ağa ayrıştırılmış erişim hizmetinin sunulduğu nokta ile ana sistem ve/veya cihazlarının bulunduğu tesis arasında ses ve veri trafiğinin taşınmasına yönelik bağlantı sağlama hizmetini,

i) Tesis paylaşımı: Erişim yükümlüsünün elektronik haberleşme hizmeti sunumunda kullandığı tesis ve cihazların 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ kapsamında diğer işletmeciler tarafından da kullanılmasını veya paylaşılmasını,

j) Yerel ağ: Sabit elektronik haberleşme şebekesinde abone tarafındaki şebeke sonlanma noktasını abonenin bağlı bulunduğu ana dağıtım çatısına veya eşdeğer tesise bağlayan fiziksel devreyi,

k) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim: Yerel ağın mülkiyetinde bir değişiklik olmadan yerel ağa ayrıştırılmış tam erişimi ve yerel ağa paylaşımlı erişimi,

l) Yerel ağa ayrıştırılmış tam erişim: Bakır kablo çifti frekans spektrumunun tamamının kullanılmasına izin verecek şekilde yerel ağa veya alt yerel ağa erişimi,

m) Yerel ağa paylaşımlı erişim: Bakır kablo çifti frekans spektrumunun sadece ses harici bandının kullanılmasına izin verecek şekilde yerel ağa veya alt yerel ağa erişimi,

n) Yönetmelik: 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’ni,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde tanımlanmayan terimler için 5809 sayılı Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Sağlama Yükümlülüğü

Erişim sağlama yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından ilgili pazarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlama ve referans yerel ağa ayrıştırılmış erişim teklifi hazırlama yükümlülüğü getirilebilir.

(2) Erişim yükümlüsü tarafından asgari olarak Ek’te yer alan hususları kapsayacak şekilde hazırlanan ve Kurum tarafından onaylanan referans yerel ağa ayrıştırılmış erişim teklifi kapsamında yapılan makul ve uygulanabilir her türlü yerel ağa ayrıştırılmış erişim talebi, Yönetmeliğin erişim yükümlülüğünün sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, erişim yükümlüsü tarafından ayrım gözetmeksizin yerine getirilir.

(3) Ayrım gözetmeme yükümlülüğü, bunlarla sınırlı olmamak üzere, erişim yükümlüsü tarafından yerel ağa ilişkin olarak gerçekleştirilen yeni yatırımlar, yerel ağa ayrıştırılmış erişim talepleri, ortak yerleşim, taşıma hizmeti, tesis paylaşımı, hizmet kalitesi, bakım ve onarımı kapsar.

(4) Yerel ağa ayrıştırılmış erişime yönelik yükümlülükler, işletmecilerin taleplerini karşılayabilmek amacıyla erişim yükümlüsünün tümüyle yeni bir erişim şebekesi altyapısı kurmasını gerektirmez.

Temel hizmetler

MADDE 6 – (1) Erişim yükümlüsü, yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlama yükümlülüğü kapsamında, talepte bulunan işletmecilere, gerekli iyileştirmeleri yapmak ve şebeke güvenliğini temin etmek suretiyle, aşağıdaki hizmetleri sağlar:

a) Yerel ağ bileşenlerine erişim,

b) Yerel ağ bileşenlerine erişim için işletmecinin ihtiyaç duyabileceği dâhili bağlantı devreleri,

c) Yerel ağ veya dâhili bağlantı devrelerinin kullanımı için gerekli olan enerji, iklimlendirme, güvenlik gibi yan hizmetler.

(2) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim kapsamındaki temel hizmetler, Yönetmeliğin “Erişim tarifelerinin kontrolü” başlıklı 12 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla maliyet esaslı olarak belirlenen tarifeler üzerinden sağlanır.

Yardımcı hizmetler

MADDE 7 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümleri saklı kalmak kaydıyla, erişim yükümlüsü, yerel ağa ayrıştırılmış erişim sağlama yükümlülüğü kapsamında, talepte bulunan işletmecilere kendi tesislerinde ortak yerleşim hizmetini, taşıma ve tesis paylaşımı hizmetini ve bu hizmetlerin sunumunda gerekli olan enerji, iklimlendirme, güvenlik gibi yan hizmetleri sağlar.

(2) Ortak yerleşime ve tesis paylaşımına ilişkin ücretlerin belirlenmesinde 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki taşıma hizmetleri için ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri çerçevesinde yürürlüğe giren tarifeler uygulanır.

Diğer hizmetler

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri kapsamında yer verilmeyen hizmetler için taraflar ücretleri kendi aralarında müzakere ederek belirlerler. Müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda taraflar Yönetmeliğin “Uzlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 18 inci maddesi hükümleri kapsamında Kuruma başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmecilerin Hak ve Yükümlülükleri

Bilgi talebi

MADDE 9 – (1) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim talebinde bulunan işletmecilerin şebeke yapısına ve hizmetin sunumuna ilişkin bilgi talepleri erişim yükümlüsü tarafından bu Tebliğ uyarınca hazırlanan referans teklif kapsamında karşılanır.

İşletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim talep eden işletmeciler, aşağıda yer verilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

a) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim hizmeti talep edilen yeri ve hizmetin kapsamını erişim yükümlüsüne bildirmek,

b) Yerel ağa ayrıştırılmış erişim kapsamında, yürürlükteki standartlara ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan referans teklifte yer alan teknik özelliklere uygun teçhizat kullanmak,

c) Sunulan hizmetin ve kullanılması gereken sistem ve/veya cihazların teknik özellikleri hakkında abonelerini bilgilendirmek,

ç) Bu Tebliğ kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeleri temin etmek.

Hizmetin kesilmesi

MADDE 11 – (1) Erişim yükümlüsü, Yönetmeliğin erişimin sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer verilen durumlarda, bu Tebliğ kapsamında işletmecilere sunduğu yerel ağa ayrıştırılmış erişim hizmetini Kurumun onayını almak şartıyla durdurabilir.

a) İşletmeci ve işletmecinin aboneleri tarafından kullanılan cihazların yürürlükteki standartlara uymaması,

b) Sunulan hizmetin, erişim yükümlüsünün yetkilendirmesi kapsamında yürütmekte olduğu hizmetlerin ve diğer işletmeciler tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini bozan elektromanyetik girişime neden olması.

(2) Yukarıda yer verilen durumların düzeltilmesi halinde erişim hizmetinin sunulmasına devam edilir.

(3) Erişim yükümlüsü, yukarıda belirtilen durumların dışında, haberleşmede kesinti doğuran ve işletmeciye önceden bildirimin mümkün olmadığı, elektromanyetik girişim de dâhil, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren hallerin ortaya çıkması durumunda, bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini hangi kapsam ve sürede yerine getiremeyeceğini hizmetin kesilmesini takip eden bir (1) iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma ve ilgili işletmeciye bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile, hizmetin sunulmasına devam edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Genel esaslar

MADDE 12 – (1) Yerel ağa ayrıştırılmış erişime ilişkin olarak referans teklifin hazırlanması ve onaylanması; sözleşmelerin müzakeresi, Kuruma sunulması ve aleniyeti; mevzuata aykırı olduğu belirlenen sözleşme hükümlerinin düzeltilmesi; uzlaşmazlıkların çözümü; erişim yükümlülüğünün sınırlandırılması; bilgilerin gizliliği ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 13 – (1) Kurul, yerel ağa ayrıştırılmış erişim ile ilgili olarak bu Tebliğde yer almayan hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 20/7/2004 tarihli ve 25528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 15 – (1) Diğer mevzuatta 20/7/2004 tarihli ve 25528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Mevcut idari işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/7/2004 tarihli ve 25528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe dayanılarak alınan Kurul kararları ile yapılan diğer idarî işlemler konuya ilişkin yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini muhafaza eder.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

         EK

 

ERİŞİM YÜKÜMLÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANACAK REFERANS YEREL AĞA AYRIŞTIRILMIŞ ERİŞİM TEKLİFİNDE YER ALMASI GEREKEN

ASGARİ HUSUSLAR

 

1. Genel Hükümler

 

1.1 Tarafların hak ve yükümlülükleri,

1.2 Mülkiyet hakları,

1.3 Gizliliğin korunması,

1.4 Yerel ağa ayrıştırılmış erişime ilişkin taleplerin karşılanma süreçleri,

1.5 Sözleşmenin süresi ve yeniden müzakere koşulları,

1.6 Taraflardan herhangi birinin şebekesinde veya sunulan hizmetlerde değişiklik yapılması önerildiğinde izlenecek yöntemler.

 

2. Sunulan Hizmetlere İlişkin Temel Hükümler

 

2.1 Yerel ağa ayrıştırılmış erişim hizmetleri

2.1.1 Santral ve santrale bağlı saha dolapları ile hizmet verdikleri yerleşim yeri listeleri,

2.1.2 Santral ve saha dolaplarına bağlı hat sayısı,

2.1.3 Yerel ağ bileşenleri ve konfigürasyonları,

2.1.4 Yerel ağ bileşenlerinin teknik özellikleri, tabi olduğu standartlar ve hat karakteristikleri,

2.1.5 Yerel ağ bileşenleri test prosedürleri.

 

2.2 Ortak yerleşim hizmetleri

2.2.1 Başvuru yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, yer etüdü, sistem ve/veya cihaz montajı/demontajı yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar,

2.2.2 Ortak yerleşim alanlarına ilişkin olarak il ve ilçe merkezlerindeki tüm santral binası ve tesisleri ile ilgili bilgiler ve seçenekler,

2.2.3 Ortak yerleşim alanlarına yerleştirilecek teçhizatın fiziksel ve teknik özellikleri ile varsa kısıtları,

2.2.4 Ortak yerleşim noktalarının güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemler,

2.2.5 Ortak yerleşim alanının hazırlanması ve işletmeciler arasında paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar,

2.2.6 Ücretler ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar,

2.2.7 Standart bir ortak yerleşim alanı ve/veya odasının teknik ve fiziki açıdan taşıması gereken özellikler,

2.2.8 İşletmecilerin ortak yerleşim alanlarına erişim koşulları,

2.2.9 Arıza ve hasarda sorumluluk.

 

2.3 Tesis paylaşımı hizmetleri

2.3.1 Başvuru yapılması, başvuruların değerlendirilmesi, yer etüdü, sistem, cihaz ve kablo montajı/demontajı yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar,

2.3.2 Tesislere yerleştirilecek sistem, cihaz ve kabloların fiziksel, teknik özellikleri ile varsa kısıtları,

2.3.3 Tesis paylaşımı noktalarının güvenliğini sağlamak üzere alınacak önlemler,

2.3.4 Tesislerin hazırlanması ve kullandırılmasına ilişkin usûl ve esaslar,

2.3.5 Ücretler ve ücretlendirmeye ilişkin esaslar,

2.3.6 İşletmecilerin tesislere erişim koşulları,

2.3.7 Arıza ve hasarda sorumluluk,

 

3. Yerel ağa ayrıştırılmış erişime ilişkin ücretler ve/veya ücretlendirmeye ilişkin esaslar, ödemeler ve faturalama prosedürleri,

4. Şebeke bütünlüğü ve güvenliğine ilişkin hususlar,

5. Abone hareketleri,

6. Şebeke yönetimi, bakım, işletmeye ve iyileştirmeye ilişkin hususlar,

7. Arızaların giderilmesine yönelik prosedürler,

8. Hizmet kalitesi ve hizmet seviyesi taahhüdü (Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Referans Teklifin 1.4, 5., 7., 8. maddelerinin uygulanma süreleri ve bunlara ilişkin yaptırımları içerecek şekilde).

 

 

Sayfa