Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmî Gazete Sayısı: 27075

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 11 İNCİ MADDESİ UYARINCA 2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı yeniden değerleme oranını %12 olarak tespit ve ilan etmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2009 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.

 

İLGİLİ KANUN MADDESİ

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI

(YTL)

2008 YILINDA UYGULANAN PARA CEZALARI

(YTL)

2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

(TL)

(Değişik satır:RG-10/2/2011-27842)

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi

200.000,-

200.000,-

224.000,-

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi

250.000,-

250.000,-

280.000,-

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi

300.000,-

300.000,-

336.000,-

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi

400.000,-

400.000,-

448.000,-

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi

450.000,-

450.000,-

504.000,-

11 inci Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi

500.000,-

500.000,-

560.000,-

 

 

Sayfa