Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 01.04.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26834

TÜRKİYE'DE AÇILAN TEMSİLCİLİKLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE'DE AÇILAN TEMSİLCİLİKLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı Türkiye'de açılan temsilciliklerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ Türkiye'de açılan temsilcilikler hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 6 ncı ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında:

Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankayı,

Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,

Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

Katılım fonu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım fonunu,

Kredi: Kanunun 48 inci maddesinde sayılan işlemleri,

Kredi kuruluşu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşunu,

Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

Mevduat: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduatı,

Temsilcilik: Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan temsilciliği,

Yönetmelik: Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin

Yönetmeliği

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar

Faaliyetlerin kapsamı

MADDE 4 – (1) Temsilciliklerde sadece bağlı bulunulan banka adına bankanın ve sunduğu hizmetlerin tanıtımı, Türkiye'de kurulu kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin güçlendirilmesi, piyasa araştırması yapılması ve toplanan bilgilerin merkeze raporlanması faaliyetleri yürütülür, herhangi bir şekilde gelir veya zorunlu giderler ve bağış dışında gider doğurucu bir faaliyette bulunulamaz.

Kuruma bildirim

MADDE 5 – (1) Temsilcilikler 4 üncü madde kapsamında Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerle yaptıkları görüşmeler de dâhil olmak üzere gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında altı aylık dönemler itibarıyla Kurumu bilgilendirirler. Bilgilendirme işlemi ilgili dönemi takip eden bir ay içinde yapılır.

(2) Bu dönemler içerisinde, bağlı bulunulan banka ya da bir başka banka veya finansal kuruluşta görevli kişilerden temsilciliği ziyaret edenlerin listesi ve ziyaret amaçları hakkında Kuruma bilgi verilir. Bu kişiler tarafından temsilciliğe hitaben veya temsilcilik tarafından bu kişilere hitaben bir rapor düzenlenmiş ise bu raporun içeriği hakkında Kuruma bilgi verilir.

Personel

MADDE 6 – (1) Temsilci dâhil temsilciliklerde çalışan personelin Türkiye'de yerleşik olması zorunludur. Temizlik, güvenlik gibi destek hizmeti niteliğindeki hizmetleri yerine getiren personel hariç olmak üzere, temsilciliklerde çalışan personelin kimlik bilgileri, özgeçmişleri ve ikametgâh adresleri istihdam edildikleri tarihten itibaren onbeş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Bu kişilerin işten ayrılmaları durumunda da ayrıldıkları tarihten itibaren onbeş iş günü içinde Kuruma bilgi verilir.

Faaliyet giderlerinin karşılanması

MADDE 7 – (1) Temsilciliklerin tüm giderleri bağlı bulundukları banka tarafından karşılanır. Temsilci de dahil olmak üzere, istihdam edilen personelin maaş ve benzeri ödemeleri ile diğer temsilcilik giderleri için bağlı bulunulan banka tarafından yapılacak ödemelerin karşılanması amacıyla Türkiye'de kurulu yalnızca bir kredi kuruluşu nezdinde mevduat veya katılım fonu hesabı açtırılır. Temsilcilikler tarafından her ne şekil ve surette olursa olsun belirtilen kapsamda açtırılacak mevduat veya katılım fonu hesabından, bağlı bulunulan bankaya para transferi gerçekleştirilemez.

Belgelerin saklanması

MADDE 8 – (1) Temsilcilikler aylık dönemler itibarıyla 7 nci madde uyarınca açılan mevduat veya katılım fonu hesabının ilgili kredi kuruluşu tarafından teyitli bir dökümünü ve yapılan harcamaların ayrıntısına ilişkin bilgileri en az on yıl süreyle saklarlar.

Yasaklar

MADDE 9 – (1) Temsilciliklerde, bağlı bulunulan banka veya bir başka banka veya finansal kuruluş adına mevduat veya katılım fonu kabul edilemez, kredi kullandırılamaz veya Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan diğer bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilemez, bu amaçla evrak ya da cüzdan bulundurulamaz, personel istihdam edilemez.

(2) Temsilciliklere bağlı oldukları banka ya da bir başka banka veya finansal kuruluş adına kredi tahsisi, borçlanma gibi yetki devri yapılamaz ve temsilci dahil olmak üzere temsilciliklerde çalışan personele bağlı oldukları bankanın ya da bir başka banka veya finansal kuruluşun bilgi işlem sistemlerine, birinci fıkra ile yasaklanan faaliyetler kapsamında değerlendirilebilecek veri girişi veya kayıt tesisi sağlayacak şekilde erişim imkanı sağlanamaz.

(3) Kuruldan gerekli izinleri almaksızın temsilcilik faaliyetinde bulundukları tespit edilenler hakkında Kanunun 150 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır ve Kurum tarafından bu kişilerin, adına faaliyette bulundukları bankaların merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili mercilerine bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – Temsilcilikler durumlarını altı ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirirler.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sayfa