Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26568 Mükerrer

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1)

 

Madde 1 – (Değişik:RG-6/3/2018-30352)(1)

(1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve uygulamak zorunda oldukları yapı işleri inşaat, makine ve elektik tesisatı genel teknik şartnamelerinin belirlenmesi amacıyla, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 1/A – (Ek:RG-30/5/2018-30436)(2)

Bu Tebliğ ekindeki Genel Teknik Şartname Bölümlerinde atıfta bulunulan standart ve mevzuatın, Tebliğin yayım tarihinden sonra güncellenmiş olması durumunda, güncel mevzuata atıf yapılmış sayılır.

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ, 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

___________________

(1)     Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin çerçeve 3 üncü maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi 1/6/2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)     Bu değişiklik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2007

26568 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/2/2011

27853

2.       

6/3/2018

30352

3.

30/5/2018 

30436 

4.

1/6/2018

30438

5.

18/8/2018

30513

6.

29/11/2018

30610

7.

31/1/2019

30672

8.

6/3/2019

30706

9.       

1/12/2019

30965

 

Sayfa