Yazdır 
Resmî Gazete Tarihi: 22.10.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25974

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 —Bu yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

             Rektörlük: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünü,

             Merkez: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Merkez Müdürü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Yönetim Kurulunu,

             Danışma Kurulu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Danışma Kurulunu

             ifade eder.

             Merkezin amacı

             Madde 5 — Merkezin amacı; ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

             Merkezin faaliyetleri

             Madde 6 — Merkezin faaliyetleri şunlardır:

             a) Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojiyi tanıtma ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak,

             b) İşverenin taleplerine uygun, çağdaş donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirerek istihdamı geliştirmek,

             c) Üst seviyede bilgi ve becerilere sahip ve dünyanın her yerinde istihdam imkânı bulabilecek vasıfta elemanlar yetiştirmek,

             d) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

             e) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

             f) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

             g) Lise sonrasında kabiliyetlere uygun meslekî eğitim imkânı sağlama, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesini sağlamak.

             Merkezin organları

             Madde 7 — Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             Madde 8 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Merkez Müdürünün görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

             b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

             c) Her faaliyet dönemi sonunda, tamamlanan faaliyetle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

             d) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek,

             e) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlamak,

             f) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak,

             g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             Madde 9 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dâhil beş öğretim elemanından oluşur. Merkez Müdürü dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, her fakülte, yüksekokul, enstitü ve Rektörlüğe bağlı bölümler tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek, hangi eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve merkezin bütçesini hazırlamak,

             b) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek ve Üniversite Senatosuna önermek,

             c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

             Danışma kurulu ve görevleri

             Madde 10 — Danışma Kurulu, Üniversite ile ortak-eğitim protokolü imzalamış Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi sanayi ve ticaret kuruluşları temsilcileri arasından Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından belirlenecek on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usûlle yenileri belirlenir.

             Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

             Yürürlük

             Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa